• No results found

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren "

Copied!
8
0
0

Fulltekst

(1)

Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren

4 aargang

Norske fiskerier.

Uken 7"'-13 september.

Onsdag 17 september 1913

Veiref: Meteorologiske Obser- va to ri um beretter:

Telegrammer,.

Fetsildfisket Søndag fik Sydkysten sydveetlig vind,

Nr. 38

d bl f . k t ' l Opslag 44. Tl'onc1hjem 13/9 : Rissen: I

som man ag . æste rIS , men na tI uken fra 30/

S til 6/

9 optat 70 maal smaasild,

F

ETSILDFISKE1\ Der er ikke an- tirsdag gik om paa nordvest med av- solgt sildoljefabl'ik 30 maal, saltet handelsvare

. '1 fi l t '1 t ' d k t;] d d 26 tdr., hjemmeforbruk 25 maaI, pris 8-12

- tydnmg tI at sm VI a SIg op tagen e styr e og s ou ons ag nor - h., totalkvantum 813 maal notsild, 60 maal

noget sted. Ukens kvantum er lig. De tre sidste dage i uken hadde gm'nsild, hvorav iset 290 maaI, saltet handels-

276 2 l h orav 1000 maal falder f . k s d estlig eller syd-l vare 176 tdr., sildoljefabl'ik 430 maal,. hjem-

rnaa, v l man paany rIS ,y v meforbruk 25 maaI. Hevne: I forrIge og

paa Tromsø amt, 770 maal paa Søndre lig vind. denne uke antages sat 12 nøter med 1700

Trondh]' ems amt. Hverken i Nordland Mandag var vinden sydlig eller syd- m d aadl 5

4-

0 6 strleks,. ] s5tæn6g t 4 sktrek6s i 7nd

kehol- en e maa, pns: - s re s - l'. og

eller Namdalen har fiske foregaat i ostlig paa Vestkysten, mens man de 4 streks 15 kr. pr. maal. Heravantages iset

l t føl d d hadde svak nor- 800 maal, saltet 600 maal og 300 maal solgt

U mn. O gen e ~ge. . til sildoljefabrik. Tilstede 12 kjøpefartøier,

Landets kvantum pr. 13 september denvmd eller stIlle vell', I den SIdste 1 dampskib, 14 notbruk. Opfisket ialt inden

er 99 591 maal, hvorav 5449 er iset, halvpart av uken optraac1te der sydlig amtet 15032 maaI, hvorav iset 4749 maal,

, solgt sHdoljefabrik 1065 maaI, saltet handels-

22 383 solgt til sildoljefabrikker. Der vind, som blæste ganske sterk fredag. vare 11 986 tønder. Stiftamtmanden.

er saltet 84 507 tønder til handelsvare. Søndenvinden bragte et betydelig ned- Opslag 49. Tromsø 13/9 : Kvæfjord: Yder-

b J! Id ligere optat og tilvirket handelsvare 600 tdr.,

Ifjor var der optat 260 971 maal, hvor- ørla . 1 nyt stæng Gaare, 5-6 streks, pris 12 kr.

av 15 810 var iset, 65 360 solgt til I det nordenfjeldske bar vindretnin- pr. maaI. Sildefisket antages foreløbig slut, men en del notbruk paaventer mulig nyt in el-

sildeolj efabrikker. Saltningen utgj orde gen været meget varierende. Torsdag sig. Balsfjord: Ialt opfisket Malangen 7630

188 735 tønder. hersket sterk sydvest i Nordland; i maal, avsendt handelsvare 7690 tønder, resten solgt fabrikker. Pris 4-10 pr. maal. Karlsøy:

Av N O l' d sj ø si Id indbragtes 524 Lofoten kom den op i storm. Ogsaa Optat i Helgøy 100 maal, saltet handelsvare

tønder av 10 fartøier. De fleste hadde lørdag hadde man sterk sydlig til syd- 100 tønder. Pris 16 kr.oner. Amtets total-

. kvantum ca. 76 000 maal, handelsvare ca.

ubetydelig fangst, men dampsk. "N es- vestlig vind i denne landsdel, mens 66000 tønder. Stiftamtmanden.

odden" som indkom til Florø, hadde vindstyrken paa Romsdalskysten og i Opslag 9. 15/

9: Til 13 septbr. meldt optat

239 tønder. Ialt er iaar indbragt det trondhJ' emske neppe har oversteget 99591 maal fetsild, hvorav iset 5449, solgt sildoljefabrikker 22383 maal, saltet 84507 fiske-

9888 tønder mot 20 918 i 1912, frisk kuling. pakkede tdr. mot i 1912 260971, 15810,

I l 852 i 1911. Paa Tromsø- og Finmarkskysten har 65360, 188735, i 1911 247135, 20171, 44940,

Der var en større tilførsel av Islands- sild i uken, nemlig 22 644 tønder.

Herav fik Aalesund 11 567 tønder, Bergen 8900, Haugesund 1377 og Stavanger 800. rril Aalesund indkom en række fiskedampere med last for- uten 3 lastedampere.

Do

rge makrelfi ske t. Der iland- bragtes i uken av 43 fartøier 4476 tønder, hvorved det samlede kvantum blir 14245 tønder, fordelt paa 157 fartøier mot ifjor 35 032 tønder paa 439 fartøier og i 1911 36 581 paa 547.

Brislingfisket. Hener ikke denne uke foreligger beretning om fiske.

Forsøksfisket har ikke git noget posi- tivt resultat.

Bankfisket fra Aalesund skal iaar ha git et forholdsvis bedre utbytte for motorbaatene end for dampskibene.

232200. Intet fiske Nordland, Namdalen i

vinden de fleste dage i uken staat syd- uken.

lig. Styrken har været temmelig ringe.

Kun fredag angaves frisk sydvest fra Dorgemakrelfisket i Nordsjøen.

Andenes og samtidig frisk nordvest fra Opslag 7. 11/9: Siden 6 septbr. meldt 14

Vardø. I fartøier 1442 tønder flækket, 93 rund, herav Kristiansand 1327.

Temperaturforholdene har hpldt sig Opslag 7. 15/

9: Til 13 septbr. meldt 157

omkring de for aarstiden l1c)'rmale i fartøier 14923 fiskepakkede tønder, hvorav 678

den største del av landet. Det nord- rund, mot i 1912 439, 35032, i 1911 547, 36581.

ligstehar dog for det meste hat tem- peraturer over normalen.

Beretning ..

Forsøksfiske efter brisling.

Haugesund 11/9 : Fra forsøksfiske efter brisling meldes: Studert hydrografi og plank- ton i Høgsfjord og Frafjorcl hvor mere aat end andre fjorde. Noget fiskeri sammesteds, blandingsvare. Drivgarnsforsøk Fisterfjorc1 og Buknfjords munding uten resultat.

Hjemført Islandssild.

Opslag 9. 15/9 : Indført Islandssild 73757 fiskepakkede tdr. mot 35625 i 1912, 20121 i 1911.

Sildefisket i Nordsjøen.

Opslag 9. 15/9 : Ilanc1bragt 9888 tønder nskepakket Nordsjøsild- mot 20918 i 1912, 11 852 i 1911.

(2)

306 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 17 septbr. 1913

Utenlandske fiskerier@

Uken 7-13 september.

Det tyske sildefiske. l sid ste uke bragtes tillands 16 646 tønder mot i tilsvarende uke ifjor 13 749 tdr.

Totalkvantumet iaar er 218 529 tøn- der mot 120201 i 1912 og 170120 i 1911. Prisen har i uken faldt JI1ry. 3 og var for superior JI1ry. 44, sortierte 43, prima 39 og for kleine JI1ry. 36 pr.

tønde. .

Det hollandske sildefiske.

Hollænderne bragte sidste uke tillands 38 548 tønder, hvorved totalkvantumet er øket til 308778 tønder mot 173062 i 1912 og 274548 i 1911. Aarets fangst er saaledes betydelig større end

i~ior. Prisen var i uken for volle 16.60-17.30 <;>g for matjes 16.10-16.40 gylden pr. tønde.

Islandsfisket. I sid ste uke sal- tec1es 4408 ,tønder sild mot 140 tdr.

i tilsvarende uke i 1912. Totalkv"an- turn iaar 186 874 telr. mot 139 530 i 1912, 112 49~f i 1911 og 160084 i 1910.

Det amerikanske makrelfiske er fremdeles smaat. Ialt saltet 4436 tønder mot 3363 i 1912. Prisen for høstmakrei nr. l 36 dollars tønden, nr. 2 22 og nr. 3 9.50 dollars.

Salterne har derfor hat en meget van- har som oftest hittil været liten og skelig tid at kjæmpe med. bløt. En mængde trawlersilc1 fore-

Peterhead er det eneste fiskevær kommer i Grimsby, Shields og delvis som overstiger forrige aars fangst, idet i Hull, men aven meget blandet kva- 220 540 erans Bskedes mot 197 000 litet, smaafaldende og bløt, som skyl- crans ifjor. Frazerburgh har 188 000 des den smaamaskede trawlsæk, og crans, som er 16 000 crans mindre som trawlereierne i sin griskhet end ifjor, Shetland 195 000 og 200 000 efter øieblikke lig fordel har indført.

erans mindre og 'Viek 60 000 erans Silden staar paa dypt vand og at mindre med en totalfangst av 108 000 dømme efter den slette kvalitet som erans. Et større antal dampdrivere præsteres er forholdene efter min for- utrustes nu til det forestaaende fiske mening noksaa ugunstige for det an- ved Yarmouth og Lowestoft. stundende Yarmouth og Lowestoftfiske,

Fortjenesten for alle slags farkoster hvis ikke andre sildestimer lokaliseres er enestaaende høi i sildefiskets hi- under sæsonen. Trawlersilden betal- storie. Dampdriverne har fra .,g 1000 tes her idag med 7/-9/ pr. stamp for til .,g 2100; gjennemsnittet utgjør smaa og middels og fra 11/-13 for 0\51340, som slaar rekordaaret 1910 med fastere kvalitet. Idag rapporteres .,g 310, Seildriverne var til midten av igjen godt fiske ved Grimsby, priser fisket uheldig stillet paa grund av

I

fra 27/-35/ pr. eran. Der ymtes om vindstille og avstandene tilhavs, men streik av maskinfolkene paa Great siden silden forekom paa de hjemlige central dampskibe, som hvis den iverk- fangstfelter gaves der dem bedre ehan- sættes vil stoppe op den daglige rute cer, saa fortjenesten dreier sig om paa Hamburg .

.,g 300 til eG 1000 efter størrelse og

utstyr og gjennemsnittet staar i eG 540.

TelegrammerQ

Det saltede kvantum utgjør til dato

l 215 680 tønder mot 1473 538 tøn- Det tyske sildefiske.

der ifjor, hvorav eksportert 999 892 tønder mot 1 316 396 ifjor. Mange med mig delte den opfatning, at fangst- utbyttet vilde blit betydelig mere re-

Opslag 4. 15/9 : Til 13 septbr. ilandbragt

218 529 tønder mot 120201 i 1912, 170 1~0 i

1911. Priser: superior 44, sortierte 43, prima 39, kleine 36 Jf/g.

ducert og vilc1e ogsaa blit tilfældet, Det hollandske sildefiske.

hvis ikke Northumberland hadde vist Ops]ag 4. 15/9 : Til 13 septbr. ilandbragi

l . 100 000 t d fl 308778 tønder mot 173062 i 1912, 274548 Fra Norges fiskeriagent i England, en ø mmg av øn er. er- i 1911. Pris: volle 16.60-17.30, 16.10-16.40 dat. Hull 12 september 1913: med ophører telegraferingen om det gylden tønden.

Det skotske sommersildefiske skotske fiske.

s l ut for s æ son e n. Fisket paa øst- Saltsildmarkedet er meget flaut for Det amerikanske makrelfiske.

kysten av Skotlan~ og de nordlige tiden og priserne er i uken gaat ned, vær avsluttedes praktisk talt sidstIeden

I

særlig for stor fulls og fuBs fra

3/-

lørdag, idet sildedriverne er avmønstret

4/

tønden. Noteringen er for tiden og klarer et op for sæsonen og avreist erownfulls 42/, full 40/, matfull 37/

til deres hjemsteder, De usedvanlig og mattifls H5/.

høie priser som fremdeles er raadende Avsætningen foregaar med ilsom fart.

for ferksilden bringer vistnok endel Det engelske sildefiske i forrige og lokale baater med leiede fiskere at denne uke var gjennemgaaende smaat forsøke fiske nogen dage til, men nogen over hele linjen fra Shields til Grimsby

Opslag 6. 10/9 : Konsulen i Boston tele- graferer: Amerikanske makrelfiske saltet 4436

tønder mot 3363 i 1912. P ris: høstmakrel nr. 1 26 dollars tønden, nr. 2 22, nr. 3 9.50.

Sildefisket ved ;slamL

Opslag 10. 15/9 : Konsulen Reykjavik tele- graferer: Siden sidste indberetning saltet

4408 tønder fiskepakket sild, mot 139 530 i

1912, 112499 i 1911.

nævneværc1ig økning til sæsonens fangst- til igaar (torsdag

11/9),

da fangsten Sardinfisket.

utbytte er usandsynlig. Sæsonen har økedes betydelig ved sidstnævnte sted, Til Bergens børs telegraferes: Bilbao 15/a:

helt igjennem været bemerkelsesværdig, idet 50 drivere hadde en gjennemsnit Vigo godt. Gijon nogenlunde. Santanc1er ubetyc1elig, nogen rognefterspørsel.

særlig hvad de høie priser angaar, av 100 crans. 2 drivere, som fisket Havre

15/9 : Vendee avtagende, Douarnenez

som salterne fandt sig beføiet til at paa en strækning kaldet "Dowsing", ujevnt, forøvrig slet, rognmal'kec1et flaut.

betale fra fiskets begyndelse i mai støtte paa vældige stimer, hvorav den til slutten. Det betydelige mindre ene baat fik 240 crans og den anden fangstutbytte for Shetland og 0rkn- 200 erans, som tilsammen solgtes for øerne stimulerte utvilsomt salterne til eG 640.00. Prisen paa fersksilden som at gaa med paa de høie priser paa dagen forut stod i 40/ for fuld sild, Østkysten, som imidlertid ikke stod i gik ned i 30/- 34/, mens blandet kva-

Markedsberetninger 100 v.

Uken 1-6 september.

forhold til de priser som betaltes for litet betaltes Bleel 24/ og døgngammel Vi kan glæde os over at vi av fet- saltsilc1en paa kontinentets markeder. strøsaltet 21/-22/ pr. eran. Fisken silden faar den fineste spekesild som

(3)

17 septbl'. 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 307 findes, og det er derfor høist beklage-

lig at fisket hittil har faldt saa slet ut. Man er jo vant med at fetsild- TIsket er variabelt, og tar derfor situ- ationen med ro; men landet gaar glip av store summer paa gl'und av det mislykkede fiske.

Desværre er der iaar kun en liten procent av de større merker. Hoved- massen er av de mindste merker, 16 -22 stykker pr. kg., det vil si optil over 2000 sild pr. tønde. Under et orelinært fiske vilc1e elet hat sine be- tænkeligheter at salte større kvanta av denne sild; men elet er mulig at det mislykkede ilske vil· gjøre saltnin- gen av denne vare til en god forret- ning.

Forholdet var følgende ved som solgtes i Stettin:

8/9 stk. pr. kg ... . 9/10 . . . • . 11/12 - . . . . 13/15 - . . . . 16/18 . • . . . • . . 1!1/21 . . . • . .

en last, I l tdr.

19 "

57

"

115

"

324

"

984

"

De første merker fandt rivende av- sætning, men de mindste gik trægt.

For størrelsen

8/9 opnaaddes... j;(,y. 52

9/10 " . . . .. " 49 11/12 , . . . " 48 13/15 . . . • . . , " 43 16/18 . , . . . o • • " 33 Disse størrelser solgtes straks fra skib. 19/21 gik ikke saa glat og kun mindre partier omsattes straks. For- elringerne var J(;;. 24-25. Ifjor laa

Fiskemarkedet i Bergen.

Omsætningspriser for fiskeriprodukter i Bergen ved noteringsutvalget, op- slaat paa Bergens børs.

Varesort I Mandag I Tirsdag I Onsdag I Torsdag I Fredag I Lørdag

8/9 9/9 10/ 9 11/9 12/9 13/9

I

Tr an: kr. kr. kr. kr. kl'. kr.

Brun pr. 10fF/2 kg. i fater .... - - 27.50 - -

-

Pressetran,

- ....

29.00

--

- -

I

-

l

-

S i Id:

Fetsild (notsild) III

..

,

...

""

.

30.00 . - - - - -

- - lIll . " • • It • • '" 26.00 - - - - -

- - V • • • • o • • I l . Il 14-15 . - - - - -

N ordsj øsilc1, skotskbehandlet

...

- 21.50 - -- - -

Islandssild

...

- - - 0.23 - I 0.23

Skotland.

Opgave over sildefisket paa øst· og vestkysten av Skotland, ved Orknøerne og Shetlanelsøerne og paa kysten av Northumberland fra l januar til 6 sep-

tember 1913 og for samme tid i 1912,

Total fangst Saltet, ganet Eksportert

crans tdr. tdr.

Sted

I

~1912

I

1913 1912 1913 1912

Vinterfisket (1 jan.-31 mars) 163940 Sommerfisket (fra 1 april):

57006 106359/ 12557 83463

/

18188 N orthumberland ... 185301 96186 100626 18589 87619 - Østkysten ... 643233 696789 690742 706775 569632 702282 Orknøerne ... 90846 154556

1

111630 187205 58173 140484 Shetlanc1søerne ... 192969 390190 232113 472979 170341 396794 Stornoway ... 29214 51865 30296 58604 44827 21392 Oastlebay ... 32178 15577 40063 19206 21514 4243 Resten av vestkysten " .. 13985 11461 10210 10180 - -

Glasgow ... - - - - 47786 51201

Tilsammen for sommerfisket 1187726 1416624 1215680 1473538 999892 1316396 Ialt siden 1 januar 1351666 1473630 1322039 1486095 1083355 1334584

priserne 10-12 JlI{,y. lavere. Uganet Jf? 26/27/

Telegrammer"

" 21/231 F k 'Id k et t

350/400 • . . . • • . . Skotsk sild er flauere. Noteringerne 1 400/450 . . . .

var i Stettin:

I -

Crownlargefulls ... Jfb. 46/47 Ganet

20

ers

SI mar e e •

" Opslag 2. 15/9 : Fiskeriagent Westerg'aard 5/600 . . • . . . , . . .. " 18/20 telegraferer: Hamburg-Altona: Uketilførsel

450/500 . • • . • . . . . •

fuUs . . . .. " 44/45 Matfulls. . . . .. " 421/z/43 lVlatties .. . . " 40 Large spents .... " 35 Der er solgt til lavere pris.

Ustemplet vare forholdsvis billigere efter kvaliteten.

Hollandsk sild prima volle J(;;. 401/ 2 ,

Matjes rE 36/37.

For vaarsild er interessen ikke stor.

De omsættelige størrelser er 7/800, hvorfor forlanges J(;;. 14/15, 5/600 og 6/700 utbydes tilJlb. 14.

Slosild er godt rømmet. Mest efter- spurt er uganet 4/450 og ganet 6/700 og 7/800 av god kvalitet og stram pakning.

Noteringerne er:

6/700. . • . • . . . . • . . • 20/22 23317 kasser engelsk sild 20~12 ~. kassen,

" 2426 kasser direkte trawlsild 22-8, 554 7/800. . . • . . . • .. " 26/27 kasser fetsild 10-11.

Tilførslen av skj æresild har hittil

været liten. For størrelserne 35-50 Ferskfiskmarkedet.

kan opnaaes J(;;. 40, fra 50/60 er no- teringen JIt,;. 37/38, 60/70-70/80 JIt,;.

35/33.

Mindre poster Islandssild omsattes.

Det meste var av ringere kvalitet. God kvalitet blev betalt med J(;;. 38, ringere vare med JI&. 30.

Tilførslen til Stettin fra Norge ut- gjorde i uken:

Fetsild ... , . . . .. 1536 tell'.

Vaarsilc1 . . . .. 2204 "

Slo sild . . . .. 202 "

Skjæresild ... . 716 "

Opslag 3. 1°/9: Fiskeriagent Westergaard telegraferer: Hamburg-Altona: Hercules 87 kasser fisk, hyse 121/2-163/4, kveite 42-73, sekunda 10--30, flyndre 35-41, sekunda 12 -16, laks 130-157. ørret 50-70, aal 33-50.

Opslag 3. 12/9 : Fiskeriagent Westergaarc1 telegraferer: Hamburg-Altona: Sverre Si- gurdsøn 149 kasser fisk, hyse 14-18, flyndre 30-50, kveite 30-72, ørret 40~116, aal 29 -50.

I(iipfiskmarkedet.

Opslag 5. 16/9 : Generalkonsulen i Bilbao telegraferer: Bilbao: Import 6020 norsk, færøisk 2130. Salg norsk 4670, færøisk 1900.

Beholdninger norsk 1350, færøisk 230. Pri- ser norsk 5650-5900, færøisk 6200-6800.

Santander : Import 1723, salg 155, beholdning 1723. Priser uforandret.

Paris 106.50. London 26.90.

(4)

308 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN. 17 septbr. 1911 Fetsildfisket 1913 til 13 september.

Derav

Distrikt Ialt optat

maal Iset

I

Solgt sildeolje-

.

Saltet

rrromsø amt ... . Nordlands amt ... . Namdalen ... . Søndre Trondhj ems amt ..

Romsdals amt ... . Ialt .Mot i 1912 ...

j

" i 1911 ... .

76000 6060 l 701 15032

860 99593 260 971 247 135

maaI

600

4749 100 5449 15810 20 171

fabrikker maaI tdr.

18 700 I 66000

1440 5410

l 178 711

1 065 11 986 400

22383 84507

65 360 188 735 44940 232 200

SommersHdefiskerierne til 13 september, det saltede kvantum.

1913 1912 1911 1910

tdr. tdr. tdr. tdr.

Skotlalld ... l 215 680 1 473 538 l 419 239 1 682488 Holland I l " . . . Il • • Il 308 778 173 062 274548 374007 Tyskland Il Il • • " o . 218 529 120201 170 120 246 698 Norge, fetsild .... 84507 188 735 232 200 201 467

Do., N ordsj øsjld 9888 20918 11852 16478

Island ... 186874 139 530 112499 159 704 2 024256 2 115 984 2220458 2 680842

KOI1.Sulatberetninger ..

Fra generalkonsulatet i Bilbao, dat.

8/9:

Import og omsætning av klipfisk fra 31/8 _6/9 1913, alt pr. kvintal

a

50 kg., androg til:

Bilbao. Salg 400 norsk.

Prisen for 1ste sort opgaves notert til ptas. 52.00

a

55.00 for norsk.

Santander. Import pr. dampskibet

"Santa Cruz" 807 norsk. Salg 1052 norsk. Beholdning pr.

6/9

155 norsk.

Prisen for lste sort opgaves notert til ptas. 56.00

a

57.00 for norsk.

Paa Madrids børs notertes låag:

Pesetas 106.65 pr. 100 frc. a/v l/Paris.

26.91 " l ~ a/v l/London.

lig utbytte av fisket var tilførslerng av denne vare kun ubetydelig. En av de sidste dage i maaneden indtraf den første lille last (henimot 700 tdr.) hvorav meget over halvparten bestod av 18- 20 stykkig sild. Ladningen fandt imidlertid et prompt salg, omend kjøperne motstræbende tok imot den mindste sild. Der opnaaddes for KKKK (nogen faa tønder) Jlib. 52, KKK (nogen faa tønder) j~. 50, KK 11/12 pr. kg.

JIfg. 49, K 13/14 JIfg. 46, Mk. 16/17

~. 35, M 18/20 Jib. 25-22.

S k j æ l' e sild: De tilførte partier nød god paaagtning, særlig var de større sorteringer og mellemstørrelserne efter- spurt. Der betingedes sidst i maane- den for 40/50-.--50/60 .;'fb. 43, 60/70 Jb. 35, 70/90 Jb. 30.

Ifølge vicekonsulaternes indberetnin- ger hadde sardinfisket i den forløpne

Nor d sjø s i Id: De bagateller som uke følgende utfald:

9050 ankom kunde prompt plaeeres

a

J&.

Vago:

godt; der inc1fangedes 39-40.

kurver.

Gijon: nogenlunde godt.

Santander : høist ubetydelig.

Rognmarkedet i Vigo fremdeles ani- mert.

Indberetning fra konsulatet i

Stett!n

til Utenriksdepartementet, dat. 4 sep- tember. (Fortsat).

Fe tsi Id: Paa grund av det daar-

Noteringerne ultimo var for skotske erownlargefulls Jib. 49, erownfulls Jib.

47, erownmatfulls Jib. 44, erownmatties

JIfg. 40, crownfilling JIfg. 441

/2,

for hol-

lænder prima JI~. 42. Alle priser gjæl- der for ufortoldet vare.

Fra vicekonsulatet i Douarnenez, dat. 6 september: Vedvarende meget

ustadig og oftest ringe fangst av de store sardiner overalt. For Sables d'Olonne og idethele paa Vendeekysten god fangst men udelukkende av de smaa sardiner fo;r bvilke nu betales 7

a

12 fres. Nordover mot Conearneau vari- erer fangsten imellem 1000·

a

2000

og 2

a

3 hundrede pr. baat. For Concarneau intetsigende og for Au- dierne intet fiske. I bugten her i de sidste dage nogen baater god fangst smaa sardiner. Pris for tusenet 16- 20 fres.; for de store 38

a

47 fres.

. Rogntilførselen siden 30 f. m. 2025 tdr. pr. "Arken" og dampsk. "Fenris".

Markedet yderst flaut ..

Av de 2025 er 556 tdr. sendt til Conearneau og 630 tdr. er consignert her.

Indberetning fra konsulatet i Bor- deaux til Utenriksdepartementet, dat.

10 september 1913.

Ifølge toldkammerets opgave utfør- tes der av klipfisk fra Bordeaux i au- gust maaned følgende kvanta:

Til Spanien . . . .. 28 600 kg.

- ltalien ... 182 900 "

- Martinique & Guadelope 92 500 "

- Andre lande ... . . .. 31 200 "

.

Tilsammen 335 200 kg.

.

mens der i samme tidsrum indførtes henhørende under:

1st e b an kfiske 4 fartøier med:

620576 kg.

2det bankfiske 3 fartøier med:

432 736 kg.

Priserne var fres. 38-41 pr. 55 kg.

og for tørret vare fres. 41-45 pr.

50 kg., alt efter størrelse.

Efterretningerne fra bankerne er lit et tilfredsstillende likesom markedet her forøvrig er stille.

Fra vicekonsulatet i Altona, dat. 12 september: I den henrundne uke var der en livlig omsætning ved Altona fiskemarked, og særlig i ukens begyn- deIse var .tilførselen rikelig. Der an- kom 25 fiskedampere, hvorav 6 engelske med trawlsild, og en fiskedamper fra Geestemiinde med fersk sjøiisk. En av de herværende fiskedampere bragte 126 kasser fersk sild, som omsattes til en meget god pris. Fiskedamperne losset 546 000 c;F fersk sjøfisk fra N ordsj øen; efterspørselen var god, og blev markedet hurtig rømmet. I slut- ningen av uken var fisketilførselen liten, og særlig ankom fra utlandet kun no-

(5)

17 septbr. 1913 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 309 gen smaa sendeIser . Ved auktionen

blev videre omsat: 79 kasser aal, 114 kurver ræker, 1750 stkr. makreI, 1428 kasser sild, 29 100 Cf/) dansk flyndre og 106 000 Cf/) indsendte forskjellige sorter fisk.

Ved frihaandssalget ved fiskebryggen solgte 9 seiltrawlere 1200 snes levende flyndre, 10 flodevere levende stint og 257 joller omsatte aal, stør og for- skj ellige sorter flodfisk.

Den direkte tilførsel av engelsk fersk sild, som blev losset ved Altona silde-

aarstic1. Finmarksfisk sælges godt paa indlandet.

Priserne var ifølge "Revista Oficial"

for norsk fisk $8.75-7.50 og for skotsk $ 7 .00; der noteres for den Indberetning fra legationen i Havana norske vare $ 7.50 og for den skot·

til Utenriksdepartementet, dat. 23 au- ske $ 7.00.

gust. Kur ser:

Hoslagt har j~g den ære at over- London 60 div (cQ

a'

$ 4.44)

sende Utenriksdepartementet opgave 193/

4

a

197/

8 0/O P.

over indførslen av klipfisk til Havana, Paris 3 div . . . .. 51/8

a

61/4

010

P.

Cienfuegos, J\fatanzas og Santiago de Hamburg 3 d/v.. 45/8

a

43/4 0/O P.

Ku ba i 2det kvartal iaar sammenlignet med importen det tilsvarende kvartal 1912:

kai i tiden fra 6 til 10 ds., var 16287 I:\:) I:\:) ~ ~>

~~ ~ ~"d

kasser, som hurtig blev omsat til en ~ ~ S ... ~

Indberetning fra generalkonsulatet i Rio de laneiro til Utenriksdepartemen- tet, dat. 21 august:

I tidsrummet 1-15 august ankom til Rio de Janeiro følgende mængder klip- fisk:

pris fra JIt,;. 8.50, til JIt,;. 20.50 for kas- :-T :-T

~ ~

I

sen. ~ :;t. :;t.

Fiskemarkedets laveste og høie ste ~

e. e. .

kass. Hele Halve kass.

engros priser var paa følgende fiske-

~

rJJ I

~ ~

~ ~ I :

~

g.

:-T Via Hamburg ... 2 100

5: g-I

Bremen ... 1100 sorter : II-'(D=----:..--'-'I:\:)=---=-~-'----'---_· _ _ _ _ 1 - - - 155

Pigvar . . . 60-110 pf. pr. Cf/)

+

~:-T " 550

Flyndre . • . . . 17-60 Hyse... 12-35 Torsk ... .

Kveite ... .

5-18 40-70 Sei. . . 8-10

OlOJ I:\:)~~

Ol~~~I:\:)O

I:\:) Ol-.:j o~oo

+

OlOJ I:\:)I:\:)~

OJ 00 Ol ~~~

00 00 OJ Ol Ol OJ

Gjedde. . . 60-90

-I-

Laks ... 1.50-2.15 JIt,;. pr. Cf/)

ørret ... 1.20-1.80 Hummer o • o • • • 2.20-3.00

MakreI ... " 8-20 pf, pr. stk.

Fersk sild. . . . .. 8--25 ~. kassen

o Sl " Southampton... 100 ... "Liverpool. . . 200

I:\:) Sl

~ . "New york ... 1723 'ltinas".

~ ~ S

Stor omsætning av kassefisk og re-

<l ~:-T~

~ @ ~ 9.. gulær omsætning av fisk i tinas. Be-

~ ~

E §

holdning ca. 8 000 kolli.

~ Pr ~ ~ Detaljpriser : Junta dos Corretores

~ ~

i-' I-:i ~

8 o

e.

~~

a:< PT

opgir:

Uken 4-9 august:

Kassefisk 42

a

45 milreis pr. kasse.

Fisk i " tinas" :

Gaspe. . . .. findes ikke.

Fra generalkonsulatet i Genua til

+

Utenriksdepartementet, dat. 12 sept.:

~ I

Halifax. . .. optil 42 milreis pr. tina Peixeling .' 35

a

37

Uken 11-16 august:

Siden min sid ste indberetning av 12 august er der til Genua indført med Otto Thoresens linje 11 959 baller

= 779 210 kg. stokfisk og 571 baller

=

28 550 kg. klipfisk.

+ ~ ~

OJ

~

-.:j

Importørerl1es engrospriser stiller

:3

~

æ

~ ~ ~

sig nu saaledes for ny fisk:

Stokfisk: Markedets tendens Pris pr. 100 kg.

Bergen: ufortoldet.

1ma tynd vestre, nyfisk Lire 143/145 do. fyldig" " " 123/125 do. do. "gammel" 100/105 do. smaa " nyfisk " 110 do. do. " gammel" 95/97 Helgelands, nyfisk" 123/125 Finmarken:

1ma 2/400 & 4/600 gr.,

nyfisk . .. .. . .. . .. .. " 110 2/600 gr., gammel . . . . " 98/100

Klipfisk:

Labrador st yle . . . " 78/80 Alt ---;- 4 pct. pr. kontant frit fra lager i frihavnen efter Genua vegt.

Omsætningen som vanlig paa denne

Det vil sees av opgaven, at indførs- len fra Norge og Kanada er omtrent like stor, og at der fra Norge er kom- met 109 tons mere end fra England.

Sammenlignet med tilsvarende kvartal ifjor har importen av norsk klipfisk steget med 52 tons, mens den engelske import er avtat med 92 tons. Efter statistikken, regnet fra 1 oktober ifjor har altsaa Norge for klipfiskimportens vedkommende indtat den første plads.

Fra legationen i Havana, dat. 30 aug. : Angaaende klipfiskmarkedet i Havana i tidsrummet 8/8~18/8 med- deles følgende:

Indførselen androg til 3674 kasser og 250 tabaler.

Kassefisk ... 42

a

44 milreis pr. kasse Fisk i "tinas":

Gaspe .... , 43

a

44 milreis pr. tina Halifax. . .. 39

a

40

Peixeling .. 34

a

36

J ornal de Commercios markedsbe- retning opgir 43

a

44 milreis pr. kasse norsk og skotsk fisk.

Opgave

over fersk sild avsendt fra Trondhjern station i tiden

4/9

til

1°/9

1913.

Til norske stationer 780 kg.

" utenlandske do. 20 000 "

Tils. 20 780 kg.

Fra den kommunale fiskeaukfion.

Ved T. Anfindsen.

Bergen, 15 september 1913.

Tilførselen av ferskfisk var yders knap ogsaa forrige uke, og de faa par-

(6)

310 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 17 septbl'. 1913

tier som ankom opnaadde tildels meget Desuten 2005 skj. blanding il kr. 4.00 høie priser. , fra Stavanger amt røkt, 190 skj. blan-

Idag ankom kun nogle faa kasser ding it kr. 3.00 fra Søndre Bergenhus nordenfra, og stillet priserne sig saa- amt røkt og 2125 skj. mossa it kl'. 3.00

V ærdi brisling... kr.

smaasild ... , "

blanding. . . . .. 11

8440.00 19 395.00 8 590.00 mossa. . . " 7 550.00

ledes: fra Stavanger amt røkt og 470 skj.

Øre pr. kilo ' l 2 50 f R d B kr. 43 975.00

Fersk kveite, stor, midd... 55-65 mossa a u . . ra I...:øn re ergen-I

hus amt røkt.

I

" do. smaa. . . . .. 25-30

" rødfisk (uer) .. , . . .. 25-30

" hyse. , ... , ... o . 15-16 Nysaltet torsk ... , . . . .. 22-23

" brosme ... ;. 1.7-18

" Lange ... 16-17 Nysaltet fisk som tidligere nævnt meget efterspurt.

Markedsberetning om tran.

(Ved W. Theodor Reincke).

Hamburg, 12 september 1913.

Lyse industrielle sorter fast.

Jeg noterer:

Brutto- salgspriser.

Damptran, koldkl.

Raamedicintran Blank torsketran Brunblank do.

Lofots Jrb~_ 91/92

"

"

" 72/75

" 65/70

" ,,52/55 Blank industriel ... " 39/40 Brunblank do. ... " 33/35 Brun levertran ... " " 321/ 2/33 Sæltran, lys. . . .. " 42/43

Do. brunblank . . . .. " 37/39 Do. brun. . . .. .. " 28/29 Sildetran, lys... . . .. " 38/39 Sildetran, brunblank ... , " 35/36 Do., brun ... , .. " 26/27 Hvaltran, uraffinert nr. O "

Do., " l "

Do., " 2 "

Do., " 3 "

Do., " 4 "

Brisling etc.

46 45 40 36 30

Tilførsel til Stavanger i tidsrummet 8-13 september 1913.

Bris- Pris

HVOl'fra ling pr.

skj. skj.

Lister og Man-

Smaa- sild skj.

Pris pr.

skj.

dals amt. . . 150 6.00 20 3.00 Stavanger amt - - 100 3.50 S. B.-hus amt 390 6.00 l 350 2.50 N. B.-hus amt 680 5.00 4 155 2,00 Romsdals amt 450 4.00 7 300 1.00

~11670 - - 12 925--

Røl{to~~ .. e._. 1670 - 8225- Tomat . . . . .. - - 2 200 .- Krydret. . . .. - - 2 500 -

Tils.!1670 - - 12925--

De skotske fiskerier.

(Ved Norges fiskeriagent i Storbritannien og Irland).

For alle sorter tils.

Specifisert for følgende sorter:

Sild ... ' ...

Brisling ...

Makrei ...

Torsk ... ' .. ' ...

Lange o • • o • • _, • • • • • • • • • • •

Sei ... ' ...

Hyse • • • • • • • • • • • o ' _, • • • • •

- Flyndre ',' ...

Kveite . . .

August 1913

1 - - - - ,

Owts. I J.5

1 334790 739 764 l 093 298 617 032 491 \ 125 23643 l 765 46 114 26016

28208 9747

24916 4558

52 221 35266

3238 5330

5.748 12 695

Januar-august 1913

Owts. I

~

6 182 844 3028 274 4137 248 1939 921 2579 \ 435

62988 7664

689008 323 787 157 526 57 185 243 324 35497 444268 333 714 26800 42452 34708 76 514 Over s i gt over fisket i Aberdeen- øerne. Første klasses trawlere hadde distriktet: Der ilandbragtes av tyske et gjennemsnit av ~ 400 brutto for trawlere 10490 cwts. torsk værdi ~ maaneden. Større trawlere paa kor- 4021, 2969 c";vts. hyse, værdi ~ 403 tere turer hadde stor fangst, særlig og 16 565 cwts. andre sorter fisk, værdi av sei. De mindre trawleres fangst- oIS 553 7~ 3 tyske trawlere anmeldtes utbytte var kun middels, mens priserne fra Lapphavet med store fangster av paa ±isk var høie. Paa grund av smaa og stor torsk. Disse trawlere svære mængder av hai paa Atlanter- hadde antagelig fisket i fjordene i Fin- havsfelterne faldt fangsten av paa disse marken, da torsk sjelden fiskes av strøk. Kystfisket var meget godt for trawlere i Lapphavet. I motsætning smaabaater. Sildefisket var smaat, bl tIlsvarende maaned ifjor mottokes

I

hVIS aarsak fersksIlden betaltes merl økede tilførsler fra Island og Fæl'- meget høie priser.

Dorgemakrelfisket i 1913.

Ialt til 6 september.

Sted

Espevær. ' ... . Haugesund ... . Veavaag ... . Egersund ... '.' .... ; ... . Kristiansand .. , .... , ... . I uken som endte 13 septbr.

Veavaag. , ... ~' .. . Haugesund. ; ... , ... . Egersund ... , .... , ..

Kristiansand ... , ... . Tils.

Mot i 1912 ... , .. , ... . - 1911 .. Il • • fl . . . fl e I

Anta]

fartøier

3 4 3 7 97 114

2 3 5 33 157 439 547

Samlet fangst tdr.

126 245 175 470 9431 10447 106 209 412 3 749 14923 35032 36581

Del'av Flækket

tdr.

126 243 175 465 8974 9983 106 209 391 3556 14245 34890 36564

Rund tdr.

2

457 464

21 193 678 142 17

(7)

Vaarsild Toldsteder tdr. I Kristiania ...

-

Sandefjord .. - Kristiansand. 2213 Flekkefjord. 654 Stavanger ... , 10117 Kopervik .... 2352 Haugesund ... 102345 Bergen ...•. 112385 Florø ...••.. 249 Aalesund .... 350 Kristiansund.

-

Trondhjem .. 776 Bodø .•..•. ;

-

Svolvær ... - Narvik ... 383 rromsø .. , .. - Hammerfest . - Vardø ...

-

Vadsø ...

-

A.ndl'e ... 2703 Ialt 234527 I uken 2637 I , Hval- Toldsteder tran tdr. Kristiania .... 42841 Sandefjord ... 25176 Kristiansand .

-

Flekkefj ord " - Stavanger .. ; . 142 Kopervik ....

-

Haugesund ... 96 Bergen ... 402 Florø ... ;. - Aalesund •.•.

-

Kristiansund ./ -l Trondhjem ... 251 Bodø ...

-

Svolvær •...

-

Narvik ...•..• - Tromsø •... - Hammerfest .

-

Vardø ...

-

Vadsø ..•.. , .

-

Andre •... 62 ----- Ialt 68744

-- ---

I uken ] 776

Norges utførsel av fiskeprodukter fra

1/1

til

6/9

1913 og uken, som endte

6/ 9

J Fetsild Nordsjø-Islands-Klipfisk, Klipf., is-Roi. Hyse, Anden D.m. R.m. Brun-Haa- og skaa-Storsild sild Brisling sild norsk landsk etc. Rundfisk skjær Sei rund tørfisk Rogn tran tran Blank blank Brun kjærr. ret sild tdr. tell'. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. tur. tdr. kg. kg. kg. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. I I I I I

I I

I

I I 9022

-

-50 56 19950 -

- -

166875 -

-

283 2720 326 -57 1 1029 -

- - -

--

- -

-

-

--,

- -

------ ----

-

54971 -4818 -------

- -

-- --

-

--25

- -

----

-

-

-

---- 4110 123 5 25 1054 944 -

-

---'700 -------- -

-

--

-

-

- - - -

---------- 7203 -

-

48 1799 780

-

--680

- - -

-

-

---- 38802 78112 3060 1922 4878 4252892 333068 5147734 587994 650389 467980 301775 24634 10103 2022 1430 3211 7379 -

-

3824 536 1104

- - -

--

-

-

-

--

-

f) --- 181 29167 12 165 5498 13412070 ---2025 ---6736 9950 1126 165 274 340

-

10 76997

-

-

-

19671243 179200

- -

852710

-

-8864

-

---

- -

32204 81133 217

-

56

-

---711155 --206 561 -

- -

-- 1389 ---

-

420025

-

68020 1000 --

-

-

- - -

--- 1371

-

--

-

--277170

- -

-5220 -

-

-

-

-

-

- 1056 66 ----

-

-

-

700

-

-302 -l

-

--- 379

-

-

-

---725110 24585 71110 180425 --806 112 63 1339 529 40 --

-

---

-

1714389 60433 426620 554822 150 ----

-

390 - 607 -

- -

-

-

-541535 8575 500 229489 34110 -20 33 11 9 195 6 -

-

--

-

-

-

56412 25854 105408 46400 2175 -

- -

-

-

-- 708 4 -164 -9915 -1100 -9990 -755 l 20 -

- - - -

--- 24 180 3

620 1674 4890 9

862

'1-'-46

97042 269426 3830 3478 13341 37842815 512268 8536288 708441 29981621479116 344 885 41 026

---

---.-1----1--, 12487 1686 , 73 70 , 6734 1119666, 126752 943 364 1116 872 180782 1222476 45757, 1028 857 1 618 60 I 144 663 I - I Sæl-BoUle- Sildetran Sild, fersk Sild; røkt MakreI, Makrei,

I

laks, levende Anden Hummer Fisk, saltet fisk, saltei Sildemel Fiske- Sælskind Hermetik tran nosetran saltet rersk

I

fersk aal fersk fisk i fartøi guano tdr. tdr. tdr. ks. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. stk. kg. i tdr. kg. kg. kg. kg. I /

l 7~oool

2102 54 1278 1056

-

140 23770 29071 7030 18814 25

-

953

-

-- 94 -

--

-----

- -

-1

-

--

-

--

-

8321 -8295 510258 34455 24469 59514 501516

-

10 ' -

-

-7736 -

-

-3362 -4 175665 12079

-

105465 790 ----

-

-

-

3129 9112 80302 3452 17030 30178 4374 33127 135697 -5 1859580 4100 -13188339 --50 48465 -l 1235 169

-

4025 285 ----

-

1016460

-

42 540 594348

-

5827 ---10499 25016 --469000 -

-

1246250 244 -1063 88459 61948 767 6130 259384 10765 455353 5593 -554 382399 82080 153629 3545905 -

-

1484 (i80

-

-

-

16815

-

35377 2234 -46 557200 10600 -270 712 1303 157 44565

-

--24602 1'290 513180 370

-

7611 286500 2596600 21021 89198

- -

180 I 49892 I --33076 1755 139582 140 -3000U I l 972860 3459

- , -

I 270 61802

- I

200

I

-150709 -1016639 601

- !

1698 I 289700 317 900 4950 I 76875

- -

880 --

- -

140 -4791

-

--257700 --63170

- -

617 -------7199 ---713200 1305000 --

-

-

-

22968 -

-

-

- -

100972 --5 112000 --- 1105 19 204

- - -

-700 -16101 -1037484 -159950 106450 59950 - 916

- - - -

-

- -

-11965

-

5607902 873 --54300 - 87 -

- - - -

-480

-

123883 -16705487 20558 ---1331 -

- - - -

----11000 -2435305 3 -527500 --

-

--61547 817 2074 366 5657 46113 184529 45557

-

-353000 1230500 -6814 5166 1512 9852 994577 143067 20760 734454 597515 95796 2852015 717824 25786178 32316 I 5 540229 8153590 293850 19245807 375 -219 989 7525 1238 91 568 4382 50311 4725 11155 2M 1285/ 157500 2'7250° 1 54270 749066

... -l Ul Cl) "ei & ~ ... ~ ... Q:l C1 ~ t;:I Z F3 1:'1 ... Q ~ ~ t?:j !:::i tj t?:j 1:'1 ~ 1:'1 ~ ro p:j ~ O l;d Z O l;d ro ~ ~ i--j ro ~ t?;l l;d i--j t;d t;j tj [:d ~ 8 ~ ~ > ~ 1-1 ro ~ t?;l

~ ~

~ 8 Q l;d t;j ~ <:.>-.? I-' I-'

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

F ETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. Fra Norge har.i mange uker ikke rrrondhjems amt. Fra Tromsø amt er nogen fartøier drevet efter

(Meddelt av handelsforeningens fhv. Ellers helt stille. Rundfiskmarkedet forretnings- mindre end i 1910. Likesaa klipfisk og rogn. fanget storsild omkring kr. s8nfanget

Der klages meget over de tyske saltvandsfiskeriers præmier. stIlling, og der er rettet henvendelse til saavel Riksdagen Den konservative riksdagsmand fra den kreds,

50 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT PRA FISKERIDIREKTØREN 14 februar 1912.. Den strenge kulde, som hersket over hele landet i slutningen av forrige

sydostpynten. Kinn 29/ 2 : Nogen motorbaater ved Sandø god natsætfangst, stormhindring. StænO&#34;- ning fOl'egaar fremdeles sammesteds. Ved Batalden, Kinns sydside, bra

tidligere indberetninger ... Ind- førselen til Genua av islandsk klipfisk foregaar næsten udelukkende med norske baater. Labradorfisken, hvorav der til Ge- nua

298 uKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDIRFT FRA FISKERIDIREKTØREN 18 sept.. 20 salte- Det engelske

bles d'Olonne, rognmarkedet trykket. Det engelske sildefiske. Konsulen Reykjavik telegraferer 24 sep- tember: 3060 fater hvaltran proc1ueert i Hest- eyrifjord siden

Stockholms provisoriske fiskehal. Eksporten fra St.. Ialt I ukenl Toldsteder Kristiania .... Kristiansund '1 Trondhjem ... Brun-Haa- Vaarsild og skaa-Storsild Brisling

S TORSILDFISKET. De forhaabnin- paa avsætningen. fangsterne blev mindre for hver dag. Imidlertid hadde man ikke mer helc1 Søndag indkom til Kristiansund 70 med sig

Ved besigtigelsen imorges møtte flere kjøpere frem Det viste sig at parti- erne var noksaa forskjellige, etpar var nogenlunde sortert men ikke saa stor, som man

likesom vore fiskerier været hindret av uveir, saa at der kun fiskedes onsdag og torsdag, mens resten av uken gik tilspilde ved uveir.. Onsdag tonætters

Telegrammer. ]911: Sildefisket Bohuslen: Igaar mtet for sjøgang og strømhindring. I forløpne uke var forretningen rolig med regulær avsætning, markedet er fast omend

aldeles. kommen 168 kjøpefartøier. torsk, men fra Værøy ifjor. Paa Helgeland og dre Bergenhus kun de allerede før op- sild. som og Fl'øien, men nogen kvantumsopgave

V AARSILDFISKET foregik de fleste øen har været fisket noget, men ujevnt skreikvantum er saaledes til 5 mars av ukens dage under gunstige og mest smaat paa

sydside mindre, nordside godt sildefiske nat- Opsll:lg 24. Ved Røvær&#34; sydside og under Bjørke- vær samt Fæøens vestside likesaa. Ved l'.'!:ølstrevaag, Langevang

V AARSILDFISKETS utbytte til 19 vaag, Glesvær, Askevold, Bulandet, fiske nærmere land. der dog var meget daarlige fiskeaar. maal, hvorav i søndre vaarsilddistrikt

De egentlige vIntertorskefiskerier er fremdeles meget godt i Varanger- søndenfor Finmarken er overalt i mer fjorden uagtet ugunstig veir, men ut- eller mindre

Lofotens opsynsdistrikt.. tran er uforandret til kr. Rundfisk er fremdeles gjenstand for ringe omsætning. Indehaverne hol- der dog paa adskillig høiere priser. Der

vest, hvorefter der om aftenen eller ut paa natten indtraadte nordenstorm, som vedvarte omtrent hele fredag. Lørdag aften atter storm fra syd. Det har især været

Den spanske toldstatistik skjelner i regelen ikke mellem medicidtran og tran til andet bruk; mesteparten av den fra Norge til N ordspanien ind- førte tran

20 UKENTLIGE MEDDELELSER FOR NORSK FISKERIBEDRIFT FRA FISKERIDIREKTØREN 15 januar 1913 trykket; omtrent ingen kjøpelyst og.. omsætningen yderst

28/10: Fiskeriagent Johnsen tele- graferer: Igaar rikt fiske Yarmouth-Lowes- toft.. 29/10: Fiskeriagent Johnsen tele- gr&lt;tferer: Igaar rikt fiske