• No results found

Hvor er vi og hvor vil vi?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Hvor er vi og hvor vil vi?"

Copied!
27
1
0
Vis mer ( sider)

Fulltekst

(1)

Hvor er vi og hvor vil vi?

Endre Fyllingsnes og Karianne Hjørnevik Nes, seniorrådgivere

Borg bispedømme

(2)

Mål, utledet fra grunnloven §16

• Den norske kirke skal være en landsdekkende, lokalt forankret kirke

• Den norske kirke skal ha en bredde og oppslutning som bekrefter dens karakter som folkekirke

• Den norske kirke skal formidle evangelisk-luthersk tro og tradisjon og tilby trosopplæring til alle døpte barn

• Den norske kirke skal være organisert i samsvar med

demokratiske prinsipper og verdier

(3)

Indikatorer

Medlemsutvikling

Innmeldte og utmeldte Antall gudstjenester

Antall gudstjenestedeltakere Nattverddeltagelse

Trosopplæringsreformens effekt på gudstjenestelivet Antall døpte

Antall konfirmerte Antall vigsler

Antall gravferder

Antall Kulturarrangementer

(4)

Medlemsutvikling Kirkelige handlinger

Kirken som samfunnsaktør

Økonomi

Kirken som kulturaktør Kirken i verden

Kirken som

service-

institusjon

(5)

Medlemsutvikling

Kilde: SSB

(6)

Medlemsutvikling trossamfunn utenfor dnk

Figur 1. Medlemmer1 i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke , etter religion/livssyn. 1. januar 2008. Prosent

Figur 1. Medlemmer1 i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke , etter religion/livssyn.

1. januar 2008. Prosent

Figur 1. Medlemmer1 i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke , etter religion/livssyn. 1. januar 2008. Prosent

Kilde: SSB

(7)

Generelle tendenser

• Tilstandsrapport for Den norske kirke 2013 viser at Borg stort sett følger de nasjonale trendene.

• Samfunnsmessig kontekst: «22.juli-markeringene medførte trolig ikke en varig økning i eller styrking av befolkningens tilknytning til Dnk i form av

oppmøte/oppslutning».

(8)

Gudstjenestedeltagelse

Gjennomsnittsdeltakelse per gudstjeneste

70 80 90 100 110 120 130

Borg Tunsberg Oslo Stavanger Landet totalt

2010 2011 2012

(9)

Nattverddeltagelse

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

2006 2008 2010 2011 2012

Dnk totalt Borg

Antall nattverdgjester per gudstjeneste

(10)

Nattverddeltagelse

0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Delt. gudstj. søn- og helligdag Antall til nattverd

Gudstjenestedeltakelse og antall nattverdgjester i Borg

(11)

Dåp

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2008 2009 2010 2011 2012

Borg Dnk totalt

Prosent av antall fødte som ble døpt i Dnk

(12)

Konfirmasjon

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2008 2009 2010 2011 2012

Dnk totalt Borg

Prosent konfirmerte i Dnk av årskull

(13)

Konfirmasjon

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2003 2008 2009 2010 2011 2012

Prosent døpte som konfirmerer seg i Dnk totalt

(14)

Vigsler

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

2008 2009 2010 2011 2012

Vigsler Dnk totalt

Borgerlig totalt

Tros- og livssynssamfunn utenfor Dnk totalt

Borg

(15)

Gravferd

Gravferd i % av døde

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

2008 2009 2010 2011 2012

Dnk totalt Borg

Medl-% Borg

(16)

Oppslutning om kirkelige handlinger i Borg

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Gravferd Dåp

Konfirmasjon

(17)

Trosopplæring

0 10 20 30 40 50 60

2010 2011 2012

Andel døpte Andel fødte

Babysang

(18)

Befolkningsøkning

(19)

Eldrebølge

Forholdet mellom ulike aldersgrupper i befolkningen i Akershus Kilde: SSB

Kilde: Akershus Fylkeskommune

(20)

Folkehelse

Østfold Akershus

Kilde:

Folkehelseinstituttet

(21)

Diakoni

0 20 40 60 80

Antall sokn med ulike tilbud 2012

Oslo Borg Tunsberg

Kilde: SSB

Kilde: KIFO

(22)

Diakoni: Vern om skaperverket

og kamp for rettferdighet

(23)

Kirken som kulturarena

Kilde: SSB

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000

antall deltakere i andres regi

Antall deltakere i

egen regi

Totalt

Oslo Borg Tunsberg

0 100 200 300 400 500 600 700

antall konserter i egen regi

Antall konserter i andres regi

Oslo Borg Tunsberg

Kilde: KIFO

Kilde: KIFO

(24)

Frivillige

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Frivillige medarbeidere 2012 antall

Oslo Borg Tunsberg

Kilde: KIFO

Kilde: SSB

(25)

Verdier og tro

Tror på Gud:

1985: 53%, 2011: 40%

Mer opptatt av fellesskap, mindre

nøysomme, mindre materialistiske, mer

idealistiske

(26)

Kommunikasjon og service

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Folkebibliotekene DNK

Barnehage Universiteter Fastlege Sykehus

(27)

Den norske kirke i Borg 2015-2020

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

(alternativ III, jf. punkt 4.1 nedenfor), må det vurderes om ordningen er forenelig med den siterte bestemmelsen, deriblant den tidsbegrensningen som er lagt på Stortingets skatte- og

c) ikke er medlem i Den norske kirke eller et annet registrert tros- eller livssynssamfunn. Registrering kan trekkes tilbake dersom tros- eller livssynssamfunnet ikke lenger

MARIA ETIOPISK ORTODOKS TEWAHEDO MENIGHET KRISTIANSAND 165... KIRIL

GABRIEL

KIRIL

KIRIL

[r]

KIRIL

[r]

KIRIL

KIRIL

KIRIL

Livssynsavgiften skal i utgangspunktet komme i stedet for dagens offentlige bevilgninger til tros- og livssynssamfunn og vil være en avgift som alle skattebetalende innbyggere

Trossamfunn som både har medlemmer de krever tilskudd for og medlemskap for personer som er medlem i Den norske kirke eller andre tros- eller livssynssamfunn, må være

"Kirkerådet er tilfreds med at lovbestemmelsen i § 10 annet ledd slår fast Kirkemøtets myndighet til å gi nærmere bestemmelser om kirkens organisering, kirkelig inndeling,

Ordningen med tilhørige er en ordning som skal sikre likebehandling av tros- og livssynssamfunn i finansieringsøyemed, og som er valgt fordi tros- og livssynssamfunn har

[r]

Skal tjenestemottakere som ønsker det få dekket sitt behov for å utøve sin tro eller sitt livssyn, forutsetter det at helse- og omsorgstjenesten og det tros - eller

c) ikke er medlem i Den norske kirke eller et annet registrert tros- eller livssynssamfunn. Registrering kan trekkes tilbake dersom tros- eller livssynssamfunnet ikke lenger

Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke – viktige endringer.. • Krav om minst 500 medlemmer for å få tilskudd og

Utvalget kom også med forslag til en felles tilskuddslov for tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke, der det blant annet ble foreslått å oppheve skillet mellom registrerte

§ 16) er Den norske kirke underlagt regulerin- ger og forpliktelser som ikke gjelder for andre tros- og livssynssamfunn. Den norske kirke har en særlig forpliktelse til å være

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise,. eller hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere