• No results found

Statsbudsjettet 2020, kap. 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev til Høgskolen i Innlandet (HiNN). Midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Statsbudsjettet 2020, kap. 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev til Høgskolen i Innlandet (HiNN). Midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal"

Copied!
2
0
0

Laster.... (Se fulltekst nå)

Fulltekst

(1)

Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

postmottak@kd.dep.no

Kontoradresse Kirkeg. 18

www.kd.dep.no

Telefon*

22 24 90 90 Org.nr.

872 417 842

Avdeling Saksbehandler

Sonja M. Tronsmo 22 24 75 36

Statsbudsjettet 2020, kap. 260, post 50. Supplerende tildelingsbrev til Høgskolen i Innlandet (HiNN). Midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal

Vi viser til Prop. 127 S (2019-2020) der regjeringen foreslår flere bygge- og vedlikeholdstiltak for å stimulere økonomien og øke sysselsettingen gjennom økt aktivitet i byggenæringen.

Regjeringen har lagt vekt på at midlene er midlertidige og at de skal gå til prosjekter som kan igangsettes raskt. Som ett av disse tiltakene er det bevilget 100 millioner kroner til

oppgradering og tilpasning av forsknings- og læringsareal. Stortinget vedtok forslaget 19.

juni, jf. Innst. 360 S (2019-2020).

Vi viser også til det ordinære tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til HiNN datert 18.

desember 2019, supplerende tildelingsbrev datert 19. mai 2020 og til institusjonens søknad av 1. april 2020 om midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsareal.

1. Mål for tildelingen

Målet med midler til oppgradering og tilpasning av forsknings- og utdanningsarealer er mer egnede universitets- og høyskolebygg som fremmer moderne undervisnings- og

forskningsformer, øker læringsutbyttet og bidrar til godt psykososialt miljø.

2. Beløp og utbetaling

Kunnskapsdepartementet tildeler med dette 2,75 mill. kroner til HiNN til ombygging av undervisningsarealer ved studiestedene Hamar, Lillehammer og Rena.

Midlene utbetales til HiNNs konto 7694 05 00660 i én rate.

Høgskolen i Innlandet Postboks 400

2418 ELVERUM

Deres ref Vår ref

19/5776-46

Dato 29. juni 2020

(2)

Side 2

3. Føringer for tildelingen

Føringene for tildelingen følger av brev av 18. desember 2019 fra Kunnskapsdepartementet.

4. Krav til rapportering

Vi ber om at foreløpig rapportering inkluderes i Årsrapport (2020–2021) med frist til departementet 15. mars 2021. Regnskap og endelig rapportering inkluderes i Årsrapport (2021–2022) med frist til departementet 15. mars 2022.

Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tildelingen er benyttet i samsvar med forutsetningene i tildelingsbrevet.

5. Kontroll

Kunnskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene blir brukt etter

forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet og lov om Riksrevisjonen § 12. De tildelte midlene kan kreves helt eller delvis tilbakebetalt dersom de ikke benyttes i samsvar med

forutsetningene.

Med hilsen

Bjørn Tore Bertheussen (e.f.) fung. avdelingsdirektør

Sonja M. Tronsmo seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi

Riksrevisjonen

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

OsloMet skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten for 2020 som skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen

Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tildelingen er benyttet i samsvar med forutsetningene i

Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tildelingen er benyttet i samsvar med forutsetningene i

Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tildelingen er benyttet i samsvar med forutsetningene i

Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tildelingen er benyttet i samsvar med forutsetningene i

MARKOM2020 skal inkludere rapportering om bruk av midlene i årsrapporten til Universitetet i Sørøst-Norge for 2020 som skal sendes til postmottak@kd.dep.no innen 15. Vi forutsetter

Rapporteringen skal beskrive måloppnåelse og resultater av tiltaket og bekrefte at tildelingen er benyttet i samsvar med forutsetningene i

Vi viser videre til kontakt med Høgskolen i Innlandet angående tildeling av midler til drift av Rammeplangruppen for barnehagelærerutdanning og tilhørende sekretariat.. Mål