• No results found

Rapport OK-program: Skadegjørere i potet - 2019 Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rapport OK-program: Skadegjørere i potet - 2019 Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax"

Copied!
52
0
0

Fulltekst

(1)

NIBIO RAPPORT | VOL. 6 | NR. 53 | 2020

Rapport OK-program: Skadegjørere i potet -

2019 Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne

fallax

(2)

TITTEL/TITLE

Rapport OK-program: Skadegjørere i potet - 2019 Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax

FORFATTER(E)/AUTHOR(S)

Ricardo Holgado og Irene Rasmussen

DATO/DATE: RAPPORT NR./

REPORT NO.: TILGJENGELIGHET/AVAILABILITY: PROSJEKTNR./PROJECT NO.: SAKSNR./ARCHIVE NO.:

30.03.2020 6/53/2020 Åpen 51075-0 20/00398

ISBN: ISSN: ANTALL SIDER/

NO. OF PAGES: ANTALL VEDLEGG/

NO. OF APPENDICES:

978-82-17-02556-6 2464-1162 14 3

OPPDRAGSGIVER/EMPLOYER:

Mattisynet

KONTAKTPERSON/CONTACT PERSON:

Kari Romstad

STIKKORD/KEYWORDS: FAGOMRÅDE/FIELD OF WORK:

Kartlegging, Forekomst, Rotgall nematodes, Potet, Norway

Nematologi

Survey, occurrence, Rot knot nematodes, Potatoes, Norway

Nematology

SAMMENDRAG/SUMMARY:

Sammendrag:

Rotgall nematoder (Meloidogyne spp.) er globalt de mest skadelige nematodene, og forårsaker mer enn 10 % av avlingsreduksjonen på verdensbasis. M. arenaria, M. javanica, M. incognita og M.

hapla er de viktigste artene. Totalt er det beskrevet mer enn 90 arter av rotgallnematoder, og av disse er ca. 20 så langt blitt funnet i Europa.

M. chitwoodi and M. fallax betraktes som en trussel for Europa og begge artene forårsaker alvorlige kvalitetsskader på potet og grønnsaker som gulrot. På det europeiske kontinentet er M. hapla mest utbredt, mens M.chitwoodi og M. fallax er påvist i begrensede områder.

Denne rapporten omhandler arbeid som NIBIO har utført på oppdrag fra Mattilsynet vedr.

rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax i OK-programmet «Skadegjørere i potet 2019». Ok-programmet omfattet også undersøkelser for lys ring råte (Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solancearum), se egen rapport.

Hensikten med kartleggingsprogrammet er å få mer kunnskap om status med hensyn til forekomst av planteskadegjørerne Meloidogyne chitwoodi og M. fallax i norsk produksjon av

settepotetproduksjon og mat- og industripotet.

Det ble mottatt 399 potetprøver. En prøve består av min 200 knoller fra samme sort som ble tatt ut fra flere kasser etter opptak.

Så langt viser undersøkelsen som ble gjort av 399 prøver (329 mat-og industripotet 70 fra sertifisert settepotet) at Meloidogyne chitwoodi og M. fallax ikke forekommer i norsk potetproduksjon.

(3)

Import av settepotet er forbudt i Norge. Norsk lovverk har bidratt til å hindre spredning av skadegjørere som Meloidogyne chitwoodi og M. fallax.

Forskriftene har gjort det mulig å unngå bruken av kjemiske fumiganter, organofosfater eller karbamater (nematicider). Nematicider har ikke vært brukt i potetproduksjon i Norge.

Summary:

Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) are the most damaging nematodes, causing more than 10% of the worldwide reduction in yield. M. arenaria, M. javanica, M. incognita and M. hapla are the most important species. In total, more than 90 species of root knot nematodes have been described, of which approx. 20 have been found so far in Europe.

M. chitwoodi and M. fallax are considered a threat to Europe and both species cause serious quality damage to potato and vegetables such as carrot. In the European continent, M. hapla is most widespread, while M. chitwoodi and M. fallax have been detected in restricted areas.

This report deals with work that NIBIO has carried out on behalf of the Norwegian Food Safety Authority regarding the root gall nematodes Meloidogyne chitwoodi and M. fallax, for the surveying program" Pests in potato 2019 ". The surveying program also included surveying for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus and Ralstonia solancearum, the results are presented in a separate report.

The purpose of the program is to gain more knowledge concerning the occurrence of Meloidogyne chitwoodi and M. fallax in Norwegian production of seed, food and industrial potatoes.

For the survey potato tubers were collected from different potato producing areas, by the Norwegian food safety authorities. In total were received and analysed 399 samples (200 tubers for each sample). The samples were composed as follow 329 samples from food and industrial potatoes and 70 from certified seed potatoes.

So far, the 399 analysed samples shows that Meloidogyne chitwoodi and/or M. fallax do not occur in Norwegian potato production.

Import of the seed potato is prohibited in Norway. Norwegian legislation has helped prevent the spread of pests such as Meloidogyne chitwoodi and M. fallax.

The regulations have made it possible to avoid the use of chemical fumigants, organophosphates or carbamates (nematicides). Nematicides have not been used in potato production in Norway.

LAND/COUNTRY: Land

FYLKE/COUNTY: Fylke

KOMMUNE/MUNICIPALITY: Kommune

STED/LOKALITET: Sted

GODKJENT /APPROVED

Hanne Skomedal

NAVN/NAME

PROSJEKTLEDER /PROJECT LEADER

Ricardo Holgado

NAVN/NAME

(4)

Innhold

1 Innledning ... 5

1.1 Formålet med OK-programmet ...5

1.2 Meloidogyne chitwoodi og M. fallax status i regelverket ...5

2 Materialer og metoder ... 6

2.1 Prøver fra Mattilsynets regioner ...7

3 Resultater ... 8

4 Diskusjon ... 11

5 Konklusjoner ... 12

6 Takk ... 13

7 Litteraturreferanse ... 14

8 Vedlegg ... 15

8.1 Oversikt over prøver som ble mottatt fra Mat-og industripotet ...15

8.2 Oversikt over prøver som ble mottatt fra settepotet...22

8.3 Oversikt over alle prøver som ble mottatt og analysert ...25

(5)

1 Innledning

I Norge ble rotgallnematoder for første gang omtalt som skadegjørere i veksthus i 1927, med de fleste skadetilfellene i tomat og agurk (Støen 1963). I de senere årene er imidlertid M. hapla og M.

ardenensis og M. naasi funnet på friland (Holgado m. fl. 2001, 2009; Magnusson m. fl. 2002). Det er kjent at M. hapla forekommer i Vestfold (Tjøme), Aust-Agder (Arendal og Grimstad) og Rogaland (Sola) (Magnusson og Hammeraas 2000). M. ardenensis har blitt funnet i Kristiansund (Holgado m.

fl. 2001). M. naasi har blitt funnet i Vestfold (Holgado m. fl. 2009).

Rotgallnematoder (Meloidogyne spp.) er globalt de mest skadelige nematodene, og forårsaker mer enn 10 % av avlingsreduksjonen på verdensbasis. M. arenaria, M. javanica, M. incognita og M. hapla er de viktigste artene. Totalt er det beskrevet mer enn 90 arter av rotgallnematoder, og av disse er ca. 20 så langt blitt funnet i Europa (Holgado et al. 2004).

M. chitwoodi and M. fallax betraktes som en trussel for Europa og begge artene forårsaker alvorlige kvalitetsskader på potet og grønnsaker som gulrot. På det europeiske kontinentet er M. hapla mest utbredt, mens M.chitwoodi og M. fallax er påvist i begrensede områder. De to sistnevnte artene er karanteneskadegjørere i EU, og tiltak iverksettes for å hindre videre spredning.

Rotgallnematoden M. chitwoodi ble påvist høsten 2017 i Sölvesborg, og M. fallax ble påvist i Kristianstad i mai 2018 (Anonym 2017 og 2018)

Risikoanalysestudier med hensyn på M. chitwoodi (Magnusson et al. 2002) har vist at arten kan forventes å kunne etablere seg i Norge, og at en generasjon kan forekomme i Midt-Norge og to generasjoner i Sør-Norge (Magnuson et al 2002). Utvikling av skade på potetknoller vil være mulig i Sør-Norge.

Denne rapporten omhandler arbeid som NIBIO har utført på oppdrag fra Mattilsynet vedr.

rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og M. fallax i OK-programmet «Skadegjørere i potet 2019». Ok-programmet omfattet også undersøkelser for lys ring råte (Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus) og mørk ringråte (Ralstonia solancearum), se egen rapport.

1.1 Formålet med OK-programmet

Hensikten med kartleggingsprogrammet er å få mer kunnskap om status med hensyn til forekomst av planteskadegjørerne Meloidogyne chitwoodi og M. fallax i norsk produksjon av mat- og industripotet.

Med hensyn til Meloidogyne chitwoodi og M. fallax skal programmet også omfatte settepotetproduksjonen.

Meloidogyne chitwoodi og M. fallax er ikke kjent å forekomme i Norge, men systematiske undersøkelser for å dokumentere status er så langt ikke gjennomført i norsk potetproduksjon.

1.2 Meloidogyne chitwoodi og M. fallax status i regelverket

Begge skadegjørerne er regulert som karanteneskadegjørere, listet i vedlegg 1 i forskrift om plantehelse, og er forbudt å introdusere og spre.

(6)

2 Materialer og metoder

Mattilsynet var ansvarlig for prøvetakingen fra virksomheter , produsenter av mat- og industripotet.

Settepotetforretningene hadde ansvaret for prøveuttak hos settepotetprodusentene.

Det ble mottatt 399 potetprøver (oversikt over prøvene vises i tabell 1). Av disse var 329 prøver fra mat-og industripotet og 70 prøver var fra sertifisert settepotet. (Tabell vedlegg 2 og 3).

En prøve består av min 200 knoller og maks 210 fra samme sort. Potetknoller som ble tatt ut fra flere kasser etter opptak. Prøvene ble levert til Kimen Såvarelaboratoriet som var første mottaker av prøver.

Prøvene ble hentet fra Kimen Såvarelaboratoriet, og ved ankomst til NIBIO Plantehelse ble prøvene registrert. Analyse ble gjort i henhold til EPPO diagnostisk protokoller PM 3/69 (1) Meloidogyne chitwoodi and M. fallax : sampling potato tubers for detection. (Eppo 206), videre analyser ble gjennomført i henhold til OEPP/EPPO Bulletin (2016). PM 7/41 (3) og EPPO PM 7/119 (1) Nematode extraction (fig 1, 2 og 3).

Table 1. Oversikt over potetsort antall prøver og Mattilsynets Regioner

Mattilsynet Region – Prøver

Potet sort Midt Nord Stor Oslo Sør og Vest Øst Totalt prøver pr sort

Arielle 1 3 2 6

Aslak 4 4

Asterix 15 9 12 10 18 64

Ballerina 1 1

Beate 1 2 4 7

Berber 3 3

Berle 5 1 6

Bruse 6 2 8

Celandine 1 1 2

Cerisa 1 1 2

Colombo 1 2 3

Erika 1 1 2

Fakse 9 4 13

Folva 1 6 4 3 14

Gulløye 2 2

Hassel 2 2

Innovator 9 5 14

Juno 1 1 2

Kerrs Pink 1 1 7 3 12

Kuraas 3 1 6 10

Labella 1 1

Lady Claire 5 13 25 43

Laila 3 2 5

Lunarossa 1 1

Mandel 4 16 10 4 38 72

Nansen 4 4 4 5 17

Nummersort

26186610.9 1 1

Oleva 1 8 9

Peik 3 2 5

Pimpernell 1 5 2 3 8 19

Rutt 2 1 4 3 10

Saturna 2 1 1 4

Solist 4 2 6 12

Taurus 1 1

Troll 3 1 1 2 7

Van Gogh 6 6

Uten sortsnavn 2 7 9

Totat for region 45 48 99 40 167 399

(7)

2.1 Prøver fra Mattilsynets regioner

Prøvene var fra 6 av Mattilsynets regioner, og prøvene som ble mottatt var fordelt som følger: Fra Mattilsynets Region Midt ble det mottatt 45 prøver, fra Region Nord ble det mottatt 48 prøver, fra Region Stor Oslo ble det mottatt 99 prøver, fra Region Sør og Vest ble det mottatt 40 prøver, fra Region Øst ble det mottatt 167 prøver (tabell 1.) Totalt ble mottatt 36 potetsorter (tabell 1).

(8)

3 Resultater

Det ble analysert 399 prøver. De fleste prøvene var fra potetsortene Mandel (72 prøver), Asterix (64 prøver), Lady Claire (43 prøver), Folva (14 prøver), Innovator (14 prøver) og Fakse (13 prøver) Tabell 1.

Det ble ikke funnet Meloidogyne chitwoodi og/eller M. fallax i prøvene. Få planteparasittære nematoder ble funnet (vedlegg tabell 4) .

Figur 1. Potetknoller ble inspisert for skjæring

(9)

Figur 2. Etter skjæring ble potetknollene med symptomer videre analysert for Meloidogyne spp.

(10)

Figur 3. Trakt for nematode ekstraksjon for knoller med nematodesymtomer

(11)

4 Diskusjon

Rotgallnematoder (Meloidogyne spp.) er globalt de mest skadelige nematodene, og forårsaker mer enn 10 % av avlingsreduksjonen på verdensbasis. M. arenaria, M. javanica, M. incognita og M. hapla er de viktigste artene.

Så langt viser undersøkelsen som ble gjort av 399 potetprøver at Meloidogyne chitwoodi og M. fallax.

Ikke forekommer i norsk potetproduksjon..

Det ble gjort risikoanalysestudier i Norge (Magnusson et al. 2002) og Finland (Tiilikkala, et al. 1995) som indikerer at M. chitwoodi kan etablere seg i Norge, og Finland.

Norge har lagt ned forbud mot å importere settepotet fra andre land, noe som har bidratt til at

Meloidogyne chitwoodi og M. fallax ikke har etablert seg i Norge. Funn av Meloidogyne chitwoodi og M. fallax i Sverige i 2017 og 2018 kan linkes med import av settepotet.

(12)

5 Konklusjoner

Så langt viser undersøkelsen som ble gjort av 399 prøver (329 mat-og industripotet 70 fra sertifisert settepotet) at Meloidogyne spp. ikke forekommer i norsk potetproduksjon.

Import av settepotet er forbudt i Norge, dette for å hindre innføring av skadegjørere som vanligvis ikke forekommer. Norsk plantehelseregelverket har bidratt til å hindre spredning av skadegjørere som Meloidogyne chitwoodi og M. fallax.

Plantehelse orskriftene har gjort det mulig å unngå bruken av kjemiske fumiganter, organofosfater eller karbamater (nematicider). Nematicider har ikke vært brukt i potetproduksjon i Norge.

(13)

6 Takk

Takk til alle som har bidratt til å fullføre undersøkelsene:

Marit Skuterud Vennatrø, Birgit Schaller, Marit Helgheim, Henrik Antzée-Hyllseth, Andreas Beachell (potetskjæring).

Jan Skogen, Runar Fossum (Potettransport) og Marianne Eikeland, Arne Drømtorp (sliping a kniver).

(14)

7 Litteraturreferanse

Anonym 2018. Meloidogyne chitwoodi found in Sweden EPPO Reporting Service no. 10 - 2018 Num.

article: 2018/195

Anonym 2019 First report of Meloidogyne fallax in SwedenEPPO Reporting Service no. 02 - 2019 Num. article: 2019/038

Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 2006 Meloidogyne chitwoodi and M. fallax : sampling potato tubers for detection (36) 421–422

Bulletin OEPP/EPPO Bulletin (2016) . PM 7/41 (3) Meloidogyne chitwoodi and Meloidogyne fallax Holgado, R., B. Hammeraas & G. Karssen. 2001. First Report of the Root-Knot nematode Meloidogyne

ardenensis on lady’s mantle in Norway. Plant Disease 85: 1289

Holgado, R., B. Hammeraas & Magnusson, C 2004. Rotgallnematoder – en potensiell trussel for norsk potetproduksjon Grønn kunnskap 2004: 348-356

Holgado, R. Øverland, J.I. & Hammeraas, B. 2009 Ny rotgallnematode Meloidogyne naasi i Vestfold.

(«New Rot knot nematode Meloidogyne naasi in Vestfold»). Bioforsk FOKUS 4(2):246-247.

Magnusson, C. & B. Hammeraas. 2000. Rotgallnematoden Meloidogyne hapla i gulrot og kepaløk, Grønn forskning 2/2000:143-152

Magnusson, C., L. Thijsen & R. Holgado. 2002. Pest risk analysis of Meloidogyne chitwoodi in Norway.

Nematology 4: 212

Støen, M. 1963. Rotgallnematode. Gartneryrket 53: 643-667

Tiilikkala, K., T. Carter, M. Heikinheimo, & A. Venäläinien. 1995. Pest risk analysis of Meloidogyne chitwoodi for finland. EPPO bulletin 25: 419-435

(15)

8 Vedlegg

8.1 Oversikt over prøver som ble mottatt fra Mat-og industripotet

Tabell 2. Mattilsinet region og Mat-og industripotet sort Prøve

antall Wilab nr. Mattilsynet

Region Poter sort

1 B019-508-1 Øst Berber

2 B019-508-2 Øst Solist

3 B019-510-1 Øst Berber

4 B019-510-2 Øst Solist

5 B019-512-1 Øst Solist

6 B019-512-2 Øst Rutt

7 B019-512-3 Øst Hassel

8 B019-512-4 Øst Colombo

9 B019-514-1 Øst Hassel

10 B019-514-2 Øst Solist

11 B019-514-3 Øst Juno

12 B019-516-1 Øst Solist

13 B019-516-2 Øst Arielle

14 B019-516-3 Øst Arielle

15 B019-550-1 Stor Oslo Berle

16 B019-550-2 Øst Berle

17 B019-552-1 Stor Oslo Rutt

18 B019-554-1 Stor Oslo Aslak

19 B019-556-1 Stor Oslo Berle

20 B019-556-2 Stor Oslo Aslak

21 B019-556-3 Stor Oslo Aslak

22 B019-558-1 Stor Oslo Solist

23 B019-558-2 Stor Oslo Juno

24 B019-560-1 Sør og Vest Asterix

25 B019-560-2 Sør og Vest Folva

26 B019-560-3 Sør og Vest Rutt

27 B019-562-1 Sør og Vest Rutt

28 B019-562-2 Sør og Vest Arielle

29 B019-579-1 Sør og Vest Mandel

30 B019-579-2 Sør og Vest Kerrs Pink

31 B019-579-3 Sør og Vest Folva

32 B019-579-4 Sør og Vest Asterix

33 B019-579-5 Sør og Vest Nansen

34 B019-579-6 Sør og Vest Rutt

35 B019-581-1 Sør og Vest Nansen

36 B019-581-2 Sør og Vest Mandel

37 B019-581-3 Sør og Vest Folva

38 B019-581-4 Sør og Vest Asterix

(16)

39 B019-583-1 Sør og Vest Kerrs Pink

40 B019-585-1 Sør og Vest Nansen

41 B019-585-2 Sør og Vest Asterix

42 B019-585-3 Sør og Vest Arielle

43 B019-587-1 Øst Rutt

44 B019-587-2 Øst Rutt

45 B019-614-1 Sør og Vest Nansen

46 B019-614-2 Sør og Vest Asterix

47 B019-614-3 Sør og Vest Folva

48 B019-614-4 Sør og Vest Arielle

49 B019-616-1 Sør og Vest Mandel

50 B019-616-2 Sør og Vest Kerrs Pink

51 B019-616-3 Sør og Vest Pimpernel

52 B019-616-4 Sør og Vest Asterix

53 B019-618-1 Sør og Vest Kerrs Pink

54 B019-618-2 Sør og Vest Pimpernel

55 B019-638-1 Stor Oslo Berle

56 B019-640-1 Stor Oslo Asterix

57 B019-642-1 Sør og Vest Asterix

58 B019-642-2 Sør og Vest Kerrs Pink

59 B019-644-1 Sør og Vest Mandel

60 B019-644-2 Sør og Vest Asterix

61 B019-690-1 Øst Fakse

62 B019-692-1 Øst Folva

63 B019-692-2 Øst Fakse

64 B019-692-3 Øst Lady Claire

65 B019-694-1 Øst Innovator

66 B019-694-2 Øst Laila

67 B019-694-3 Øst Oleva

68 B019-694-4 Øst Oleva

69 B019-696-1 Øst Fakse

70 B019-696-2 Øst Ballerina

71 B019-696-3 Øst Colombo

72 B019-698-1 Stor Oslo Berle

73 B019-698-2 Stor Oslo Asterix

74 B019-698-3 Stor Oslo Asterix

75 B019-700-1 Øst Nansen

76 B019-700-2 Øst Fakse

77 B019-702-1 Stor Oslo Berle

78 B019-702-2 Stor Oslo Bruse

79 B019-708-1 Sør og Vest Asterix

80 B019-708-2 Sør og Vest Kerrs pink

81 B019-708-3 Sør og Vest Pimpernel

82 B019-710-1 Sør og Vest Troll

83 B019-710-2 Sør og Vest Kerrs Pink

84 B019-710-3 Sør og Vest Rutt

(17)

85 B019-712-1 Sør og Vest Asterix

86 B019-714-1 Stor Oslo Laila

87 B019-743-1 Øst Mandel

88 B019-743-2 Øst Mandel

89 B019-743-3 Øst Mandel

90 B019-743-4 Øst Mandel

91 B019-743-5 Øst Mandel

92 B019-743-6 Øst Mandel

93 B019-743-7 Øst Asterix

94 B019-743-8 Øst Asterix

95 B019-743-9 Øst Asterix

96 B019-743-10 Øst Asterix

97 B019-745-1 Øst Lady Claire

98 B019-745-2 Øst Lady Claire

99 B019-745-3 Øst Pimpernel

100 B019-745-4 Øst Nansen

101 B019-745-5 Øst Labella

102 B019-747-1 Øst Oleva

103 B019-747-2 Øst Oleva

104 B019-747-3 Øst Pimpernel

105 B019-770-1 Øst Lady Claire

106 B019-770-2 Øst Lady Claire

107 B019-770-3 Øst Beate

108 B019-770-4 Øst Beate

109 B019-770-5 Øst Beate

110 B019-770-6 Øst Asterix

111 B019-770-7 Øst Asterix

112 B019-772-1 Øst Asterix

113 B019-772-2 Øst Asterix

114 B019-772-3 Øst Lady Claire

115 B019-772-4 Øst Lady Claire

116 B019-772-5 Øst Lady Claire

117 B019-774-1 Midt Asterix

118 B019-774-2 Midt Asterix

119 B019-774-3 Midt Saturna

120 B019-774-4 Midt Lady Claire

121 B019-774-5 Midt Taurus

122 B019-774-6 Midt Nummersort 26186610.9

123 B019-789-1 Midt Asterix

124 B019-789-2 Midt Pimpernel

125 B019-789-3 Midt Rutt

126 B019-789-4 Midt Solist

127 B019-789-5 Midt Mandel

128 B019-791-1 Midt Asterix

129 B019-791-2 Midt Asterix

(18)

130 B019-791-3 Midt Asterix

131 B019-791-4 Midt Asterix

132 B019-793-1 Midt Asterix

133 B019-793-2 Midt Asterix

134 B019-793-3 Midt Nansen

135 B019-795-1 Stor Oslo Fakse

136 B019-795-2 Stor Oslo Asterix

137 B019-797-1 Stor Oslo Laila

138 B019-797-2 Stor Oslo Innovator

139 B019-797-3 Stor Oslo Innovator

140 B019-797-4 Stor Oslo Innovator

141 B019-821-1 Stor Oslo Folva

142 B019-821-2 Stor Oslo Pimpernel

143 B019-823-1 Øst Lady Claire

144 B019-823-2 Øst Lady Claire

145 B019-823-3 Øst Lady Claire

146 B019-823-4 Øst Lady Claire

147 B019-823-5 Øst Lady Claire

148 B019-823-6 Øst Innovator

149 B019-823-7 Øst Innovator

150 B019-823-8 Øst Innovator

151 B019-825-1 Nord Mandel

152 B019-825-2 Nord Asterix

153 B019-827-1 Nord Mandel

154 B019-827-2 Nord Asterix

155 B019-829-1 Nord Mandel

156 B019-829-2 Nord Asterix

157 B019-831-1 Nord Asterix

158 B019-833-1 Midt Mandel

159 B019-837-1 Øst Lady Claire

160 B019-837-2 Øst Lady Claire

161 B019-837-3 Øst Lady Claire

162 B019-837-4 Øst Lady Claire

163 B019-837-5 Øst Troll

164 B019-839-1 Øst Peik

165 B019-839-2 Øst Lady Claire

166 B019-839-3 Øst Lady Claire

167 B019-839-4 Øst Saturna

168 B019-841-1 Øst Asterix

169 B019-841-2 Øst Pimpernel

170 B019-841-3 Øst Lady Claire

171 B019-843-1 Øst Laila

172 B019-843-2 Øst Troll

173 B019-845-1 Øst Peik

174 B019-847-1 Stor Oslo Aslak

175 B019-847-2 Stor Oslo Solist

(19)

176 B019-847-3 Stor Oslo Colomba

177 B019-875-1 Øst Nansen

178 B019-875-2 Øst Asterix

179 B019-875-3 Øst Kerrs Pink

180 B019-875-4 Øst Kerrs Pink

181 B019-875-5 Øst Kuraas

182 B019-875-6 Øst Kuraas

183 B019-877-1 Øst Kerrs Pink

184 B019-877-2 Øst Asterix

185 B019-879-1 Øst Asterix

186 B019-879-2 Øst Pimpernel

187 B019-881-1 Øst Asterix

188 B019-881-2 Øst Pimpernel

189 B019-881-3 Øst Beate

190 B019-881-4 Øst Nansen

191 B019-883-1 Øst Lady Claire

192 B019-883-2 Øst Lady Claire

193 B019-883-3 Øst Lady Claire

194 B019-883-4 Øst Asterix

195 B019-887-1 Midt Nansen

196 B019-887-2 Midt Beate

197 B019-889-1 Midt Kuraas

198 B019-889-2 Midt Lady Claire

199 B019-891-1 Midt Mandel

200 B019-891-2 Midt Asterix

201 B019-891-3 Midt Solist

202 B019-891-4 Midt Cerisa

203 B019-893-1 Midt Kerrs Pink

204 B019-893-2 Midt Mandel

205 B019-893-3 Midt Solist

206 B019-895-1 Midt Solist

207 B019-895-2 Midt Asterix

208 B019-895-3 Midt Nansen

209 B019-897-1 Øst Nansen

210 B019-897-2 Øst Asterix

211 B019-897-3 Øst Asterix

212 B019-897-4 Øst Asterix

213 B019-917-1 Øst Oleva

214 B019-917-2 Øst Oleva

215 B019-917-3 Øst Kuraas

216 B019-917-4 Øst Kuraas

217 B019-917-5 Øst Kuraas

218 B019-917-6 Øst Kuraas

219 B019-919-1 Øst Bruse

220 B019-919-2 Øst Bruse

(20)

221 B019-919-3 Øst Oleva

222 B019-921-1 Midt Asterix

223 B019-921-2 Midt Asterix

224 B019-921-3 Midt Lady Claire

225 B019-921-4 Midt Rutt

226 B019-921-5 Midt Nansen

227 B019-921-6 Midt Kuraas

228 B019-923-1 Nord Mandel

229 B019-923-2 Nord Asterix

230 B019-923-3 Nord Van Gogh

231 B019-929-1 Øst Mandel

232 B019-929-2 Øst Mandel

233 B019-929-3 Øst Mandel

234 B019-929-4 Øst Mandel

235 B019-929-5 Øst Mandel

236 B019-929-6 Øst Pimpernel

237 B019-929-7 Øst Asterix

238 B019-929-8 Øst Folva

239 B019-929-9 Øst Folva

240 B019-929-10 Øst Erika

241 B019-929-11 Øst Celandine

242 B019-931-1 Øst Pimpernel

243 B019-933-1 Midt Asterix

244 B019-933-2 Midt Lady Claire

245 B019-933-3 Midt Lady Claire

246 B019-933-4 Midt Kuraas

247 B019-933-5 Midt Saturna

248 B019-935-1 Midt Asterix

249 B019-951-1 Øst Innovator

250 B019-951-2 Øst Oleva

251 B019-951-3 Øst Lady Claire

252 B019-951-4 Øst Berber

253 B019-951-5 Øst Solist

254 B019-953-1 Øst Lady Claire

255 B019-953-2 Øst Mandel

256 B019-955-1 Stor Oslo Lady Claire

257 B019-955-2 Stor Oslo Lady Claire

258 B019-955-3 Stor Oslo Bruse

259 B019-957-1 Stor Oslo Bruse

260 B019-957-2 Stor Oslo Bruse

261 B019-959-1 Stor Oslo Lady Claire

262 B019-961-1 Nord Mandel

263 B019-961-2 Nord Pimpernell

264 B019-963-1 Nord Folva

265 B019-963-2 Nord Mandel

266 B019-963-3 Nord Troll

(21)

267 B019-968-1 Nord Asterix

268 B019-968-2 Nord Van Gogh

269 B019-968-3 Nord Gulløye

270 B019-968-4 Nord Mandel

271 B019-970-1 Nord Troll

272 B019-970-2 Nord Gulløye

273 B019-970-3 Nord Mandel

274 B019-972-1 Nord Asterix

275 B019-972-2 Nord Mandel

276 B019-974-1 Nord Mandel

277 B019-974-2 Nord Van Gogh

278 B019-976-1 Nord Mandel

279 B019-978-1 Nord Van Gogh

280 B019-980-1 Nord Uten opplysninger

281 B019-982-1 Øst Uten opplysninger

282 B019-982-2 Øst Uten opplysninger

283 B019-984-1 Øst Pimpernell

284 B019-986-1 Øst Mandel

285 B019-1008-1 Øst Mandel

286 B019-1008-2 Øst Mandel

287 B019-1008-3 Øst Mandel

288 B019-1008-4 Øst Mandel

289 B019-1008-5 Øst Mandel

290 B019-1010-1 Øst Mandel

291 B019-1012-1 Øst Mandel

292 B019-1014-1 Øst Mandel

293 B019-1016-1 Øst Mandel

294 B019-1016-2 Øst Mandel

295 B019-1018-1 Øst Mandel

296 B019-1018-2 Øst Mandel

297 B019-1020-1 Øst Mandel

298 B019-1020-2 Øst Mandel

299 B019-1022-1 Øst Mandel

300 B019-1024-1 Øst Mandel

301 B019-1024-2 Øst Mandel

302 B019-1024-3 Øst Mandel

303 B019-1038-1 Øst Mandel

304 B019-1038-2 Øst Uten opplysninger

305 B019-1038-3 Øst Uten opplysninger

306 B019-1038-4 Øst Mandel

307 B019-1038-5 Øst Uten opplysninger

308 B019-1038-6 Øst Uten opplysninger

309 B019-1040-1 Øst Mandel

310 B019-1040-2 Øst Mandel

311 B019-1042-1 Øst Uten opplysninger

(22)

312 B019-1042-2 Øst Mandel

313 B019-1044-1 Øst Mandel

314 B019-1044-2 Øst Mandel

315 B019-1046-1 Nord Mandel

316 B019-1046-2 Nord Asterix

317 B019-1048-1 Nord Troll

318 B019-1048-2 Nord Uten opplysninger

319 B019-1050-1 Nord Pimpernel

320 B019-1052-1 Nord Mandel

321 B019-1076-1 Nord Pimpernel

322 B019-1078-1 Nord Mandel

323 B019-1078-2 Nord Van Gogh

324 B019-1080-1 Nord Van Gogh

325 B019-1080-2 Nord Mandel

326 B019-1080-3 Nord Pimpernel

327 B019-1082-1 Nord Mandel

328 B019-1082-2 Nord Asterix

329 B019-1082-3 Nord Pimpernel

8.2 Oversikt over prøver som ble mottatt fra settepotet

Tabell 3. Oversikt over Mattilsinet region og Settepotet sort Prøve antall Wilab nr. Mattilsynet Region Poter sort

1 B019-719-1 Stor Oslo Lady Claire

2 B019-720-1 Stor Oslo Lady Claire

3 B019-756-1 Stor Oslo Fakse

4 B019-756-2 Stor Oslo Lunarossa

5 B019-757-1 Stor Oslo Fakse

6 B019-801-1 Stor Oslo Bruse

7 B019-801-2 Stor Oslo Innovator

8 B019-801-3 Stor Oslo Lady Claire

9 B019-802-1 Stor Oslo Asterix

10 B019-802-2 Stor Oslo Lady Claire

11 B019-802-3 Stor Oslo Oleva

12 B019-803-1 Stor Oslo Folva

13 B019-803-2 Stor Oslo Lady Claire

14 B019-804-1 Stor Oslo Mandel

15 B019-804-2 Stor Oslo Pimpernel

16 B019-805-1 Stor Oslo Fakse

17 B019-805-2 Stor Oslo Mandel

18 B019-809-1 Stor Oslo Beate

19 B019-810-1 Stor Oslo Folva

20 B019-811-1 Stor Oslo Fakse

21 B019-812-1 Stor Oslo Asterix

22 B019-813-1 Stor Oslo Innovator

(23)

23 B019-814-1 Stor Oslo Mandel

24 B019-815-1 Stor Oslo Bruse

25 B019-815-2 Stor Oslo Lady Claire

26 B019-816-1 Stor Oslo Asterix

27 B019-816-2 Stor Oslo Innovator

28 B019-817-1 Stor Oslo Asterix

29 B019-817-2 Stor Oslo Innovator

30 B019-852-1 Stor Oslo Asterix

31 B019-852-2 Stor Oslo Fakse

32 B019-853-1 Stor Oslo Celandine

33 B019-853-2 Stor Oslo Mandel

34 B019-854-1 stor Oslo Mandel

35 B019-855-1 Stor Oslo Innovator

36 B019-855-2 Stor Oslo Lady Claire

37 B019-855-3 Stor Oslo Mandel

38 B019-944-1 Stor Oslo Kerrs Pink

39 B019-944-2 Stor Oslo Lady Claire

40 B019-944-3 Stor Oslo Nansen

41 B019-945-1 Stor Oslo Fakse

42 B019-945-2 Stor Oslo Peik

43 B019-946-1 Stor Oslo Mandel

44 B019-946-2 Stor Oslo Troll

45 B019-947-1 Stor Oslo Folva

46 B019-947-2 Stor Oslo Laila

47 B019-947-3 Stor Oslo Peik

48 B019-948-1 Stor Oslo Mandel

49 B019-949-1 Stor Oslo Kuraas

50 B019-987-1 Stor Oslo Erika

51 B019-988-1 Stor Oslo Asterix

52 B019-988-2 Stor Oslo Folva

53 B019-988-3 Stor Oslo Lady Claire

54 B019-989-1 Stor Oslo Mandel

55 B019-990-1 Stor Oslo Cerise

56 B019-991-1 Stor Oslo Fakse

57 B019-991-2 Stor Oslo Nansen

58 B019-992-1 Stor Oslo Innovator

59 B019-992-2 Stor Oslo Nansen

60 B019-992-3 Stor Oslo Saturna

61 B019-993-1 Stor Oslo Lady Claire

62 B019-993-2 Stor Oslo Nansen

63 B019-994-1 Stor Oslo Folva

64 B019-994-2 Stor Oslo Peik

65 B019-995-1 Stor Oslo Asterix

66 B019-995-2 Stor Oslo Fakse

67 B019-996-1 Stor Oslo Asterix

(24)

68 B019-996-2 Stor Oslo Mandel

69 B019-997-1 Stor Oslo Arielle

70 B019-997-2 Stor Oslo Beate

(25)

8.3 Oversikt over alle prøver som ble mottatt og analysert

Tabell 4. Oversikkt over Mattilsynets region , produsent, potetsort, og funn

Prøve

antall Wilab nr. Mattilsyn

et Region Produsent

Type Mat (M) Sertifisert

(S)

Poter sort Meloidogyne

spp. Nematoder funnet Merkander

1 B019-508-1 Øst Sirik Utklev M Berber Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Mekanisk skader, skurv

2 B019-508-2 Øst M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

3 B019-510-1 Øst Steinar Dalen M Berber Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Mekanisk skader, Svart skurv

4 B019-510-2 Øst M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Rustflekk (virus) Tørråte

5 B019-512-1 Øst Are Gusland M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte

6 B019-512-2 Øst M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte indre farger

7 B019-512-3 Øst M Hassel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte flatskurv

8 B019-512-4 Øst M Colombo Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte flatskurv, svart skurv

9 B019-514-1 Øst Per Manvik M Hassel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv

10 B019-514-2 Øst M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte Mekanisk skader, skurv

11 B019-514-3 Øst M Juno Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Knoller med rød ring

(26)

12 B019-516-1 Øst Silkebækken ANS M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære nematoder

Mekanisk skader, skurv, knoller med rød farge

13 B019-516-2 Øst M Arielle Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Skurv, knoller med rød farge

14 B019-516-3 Øst M Arielle Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Mekanisk skader, skurv 15 B019-550-1 Stor Oslo Jens Petter Otterstad A/S M Berle Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Mekanisk skader, skurv

16 B019-550-2 Stor Oslo M Berle Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte skurv, frostskader

17 B019-552-1 Stor Oslo Petter Ørmen M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte skurv, Rustflekk (Virus)

18 B019-554-1 Stor Oslo Dag Haugestein M Aslak Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte Mekanisk skader, skurv

19 B019-556-1 Stor Oslo Bjørn Elvestad M Berle Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv

20 B019-556-2 Stor Oslo M Aslak Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte skurv, Rustflekk (Virus)

21 B019-556-3 Stor Oslo M Aslak Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte skurv, Rustflekk (Virus)

22 B019-558-1 Stor Oslo Leif Utne M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte Mekanisk skader, skurv

23 B019-558-2 Stor Oslo M Juno Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

24 B019-560-1 Sør og

Vest Stian Fagerlund M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Mekanisk skader, skurv

25 B019-560-2 Sør og

Vest M Folva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv

(27)

26 B019-560-3 Sør og

Vest M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv

27 B019-562-1 Sør og

Vest Jan Mo M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Rustflekk (virus), Mekanisk skader, skurv

28 B019-562-2 Sør og

Vest M Arielle Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv

29 B019-579-1 Sør og

Vest Anders Voll Eltun M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

30 B019-579-2 Sør og

Vest M Kerrs Pink Ingen funn Rhabditidae Fine potet

31 B019-579-3 Sør og

Vest M Folva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, mekanisk skader

32 B019-579-4 Sør og

Vest M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, mekanisk skader

33 B019-579-5 Sør og

Vest M Nansen Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, mekanisk skader

34 B019-579-6 Sør og

Vest M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

35 B019-581-1 Sør og

Vest Per Øvrevoll M Nansen Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, Rustflekk (virus)

36 B019-581-2 Sør og

Vest M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Knoller med indre farge

37 B019-581-3 Sør og

Vest M Folva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

38 B019-581-4 Sør og

Vest M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, Råte

39 B019-583-1 Sør og

Vest Steinar Starheimsæter M Kerrs Pink Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

(28)

40 B019-585-1 Sør og

Vest Finn Mo M Nansen Ingen funn Rhabditidae Tørråte

41 B019-585-2 Sør og

Vest M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

42 B019-585-3 Sør og

Vest M Arielle Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte skurv, mekanisk skader

43 B019-587-1 Øst Per J. Rognlien M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

44 B019-587-2 Øst M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

45 B019-614-1 Sør og

Vest Kari Voll M Nansen Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

46 B019-614-2 Sør og

Vest M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

47 B019-614-3 Sør og

Vest M Folva Ingen funn Rhabditidae Skurv

48 B019-614-4 Sør og

Vest M Arielle Ingen funn Rhabditidae Tørråte, skurv

49 B019-616-1 Sør og

Vest Frode Myrmel M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

50 B019-616-2 Sør og

Vest M Kerrs Pink Ingen funn Rhabditidae Tørråte

51 B019-616-3 Sør og

Vest M Pimpernel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

52 B019-616-4 Sør og

Vest M Asterix Ingen funn Tylenchus spp., Aphelenchiodes spp. Tørråte, skurv

53 B019-618-1 Sør og

Vest Anders Molde M Kerrs Pink Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

(29)

54 B019-618-2 Sør og

Vest M Pimpernel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

55 B019-638-1 Stor Oslo Ole W Løken M Berle Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

56 B019-640-1 Stor Oslo Per Ørmen M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

57 B019-642-1 Sør og

Vest Magne Eri M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Råte

58 B019-642-2 Sør og

Vest M Kerrs Pink Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

59 B019-644-1 Sør og

Vest Anders Molde M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

60 B019-644-2 Sør og

Vest M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

61 B019-690-1 Øst Ingebjørg Eftedal M Fakse Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

62 B019-692-1 Øst Bonden Bernt M Folva Ingen funn Tylenchus Tørråte

63 B019-692-2 Øst M Fakse Ingen funn Rhabditiae, Tylenchus,

Neotylenchidae Skurv

64 B019-692-3 Øst M Lady Claire Ingen funn Rhabditidae Tørråte skurv

65 B019-694-1 Øst Audun Seierstad M Innovator Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

66 B019-694-2 Øst M Laila Ingen funn Tylenchus spp., Aphelenchoides spp. Skurv

67 B019-694-3 Øst M Oleva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte skurv, mekanisk skader

68 B019-694-4 Øst M Oleva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

69 B019-696-1 Øst Steinar Dalen M Fakse Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

(30)

70 B019-696-2 Øst M Ballerina Ingen funn Rhabditidae Skurv

71 B019-696-3 Øst M Colombo Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

72 B019-698-1 Stor Oslo Hans Gregers Kure M Berle Ingen funn Rhabditidae Skurv

73 B019-698-2 Stor Oslo M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv

74 B019-698-3 Stor Oslo M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

75 B019-700-1 Øst Per Manvik M Nansen Ingen funn Pratylenchus sp. Tørråte skurv

76 B019-700-2 Øst M Fakse Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv 77 B019-702-1 Stor Oslo Stig Harald Gammelsrød M Berle Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

78 B019-702-2 Stor Oslo M Bruse Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv 79 B019-708-1 Sør og

Vest Jonas Lysne M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

80 B019-708-2 Sør og

Vest M Kerrs pink Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

81 B019-708-3 Stor Oslo M Pimpernel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

82 B019-710-1 Sør og

Vest Anders Hunderi M Troll Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv

83 B019-710-2 Sør og

Vest M Kerrs Pink Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv

84 B019-710-3 Sør og

Vest M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte skurv

85 B019-712-1 Sør og

Vest Olav Hunderi M Asterix Ingen funn Rhabditidae, Aphelenchoides spp.,

Tylenchus spp. Tørråte, skurv

(31)

86 B019-714-1 Stor Oslo Ole Wilhelm Løken M Laila Ingen funn Rhabditidae Skurv 87 B019-719-1 Stor Oslo Gunnar Thorud S1 Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

88 B019-720-1 Stor Oslo Johan K. Thorud S2 Lady Claire Ingen funn Pratylenchus sp. Litt skurv

89 B019-743-1 Øst Silke Bakken ANS M Mandel Ingen funn Rhabditidae Skurv

90 B019-743-2 Øst M Mandel Ingen funn Rhabditidae Tørråte, Skurv

91 B019-743-3 Øst M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

92 B019-743-4 Øst M Mandel Ingen funn Rhabditidae Skurv

93 B019-743-5 Øst M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

94 B019-743-6 Øst M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

95 B019-743-7 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

96 B019-743-8 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Skurv, svart skurv, rustflekk (virus)

97 B019-743-9 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Mye skurv

98 B019-743-10 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, rustflekk (virus)

99 B019-745-1 Øst Ole Martin Kveseth M Lady Claire Ingen funn Rhabditidae Skurv

100 B019-745-2 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Fine potet

101 B019-745-3 Øst M Pimpernel Ingen funn Rhabditidae Skurv

102 B019-745-4 Øst M Nansen Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Mekanisk skader

103 B019-745-5 Øst M Labella Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Fine potet

(32)

104 B019-747-1 Øst Lars Holtet M Oleva Ingen funn Aphelenchiodes spp. Fine potet

105 B019-747-2 Øst M Oleva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

106 B019-747-3 Øst M Pimpernel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

107 B019-756-1 Stor Oslo Gunnar Hagerud S3 Fakse Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, litt skurv

108 B019-756-2 Stor Oslo S4 Lunarossa Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Fine poteter

109 B019-757-1 Stor Oslo Ole Nysæther S5 Fakse Ingen funn Rhabditidae Litt skurv

110 B019-770-1 Øst Håvard Haugsbø M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

111 B019-770-2 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

112 B019-770-3 Øst M Beate Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

113 B019-770-4 Øst M Beate Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

114 B019-770-5 Øst M Beate Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

115 B019-770-6 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

116 B019-770-7 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

117 B019-772-1 Øst Arne T. Rønaasen M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

118 B019-772-2 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

(33)

119 B019-772-3 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

120 B019-772-4 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

121 B019-772-5 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

122 B019-774-1 Midt Tomas Vik M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

123 B019-774-2 Midt M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

124 B019-774-3 Midt M Saturna Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

125 B019-774-4 Midt M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

126 B019-774-5 Midt M Taurus Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte

127 B019-774-6 Midt M Nummersort

26186610.9 Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

128 B019-789-1 Midt Asbjørn Mostad M Asterix Ingen funn Rhabditidae Tørråte, Mye Skurv

129 B019-789-2 Midt M Pimpernel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

130 B019-789-3 Midt M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

131 B019-789-4 Midt M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Fine poteter litt Skurv

132 B019-789-5 Midt M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Fine potet litt Skurv

133 B019-791-1 Midt Tore Moksnes M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

(34)

134 B019-791-2 Midt M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

135 B019-791-3 Midt M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

136 B019-791-4 Midt M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

137 B019-793-1 Midt Jonas Rekkebo M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Fine poteter litt Skurv

138 B019-793-2 Midt M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Fine poteter litt

139 B019-793-3 Midt M Nansen Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

140 B019-795-1 Stor Oslo Leif Utne M Fakse Ingen funn Rhabditidae Tørråte, Skurv

141 B019-795-2 Stor Oslo M Asterix Ingen funn Rhabditidae Tørråte, Skurv

142 B019-797-1 Stor Oslo Per Olaf Roer M Laila Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

143 B019-797-2 Stor Oslo M Innovator Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

144 B019-797-3 Stor Oslo M Innovator Ingen funn Rhabditidae skurv

145 B019-797-4 Stor Oslo M Innovator Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Mye stygge poteter, skurv, tørråte

146 B019-801-1 Stor Oslo Brede Svenneby S6 Bruse Ingen funn Rhabditidae Litt skurv

147 B019-801-2 Stor Oslo S7 Innovator Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

148 B019-801-3 Stor Oslo S8 Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

149 B019-802-1 Stor Oslo Ole Jakob Bjørnebye S9 Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, Tørråte

(35)

150 B019-802-2 Stor Oslo S10 Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, Tørråte

151 B019-802-3 Stor Oslo S11 Oleva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Fine poteter, litt mekanisk skader 152 B019-803-1 Stor Oslo Gunnar Løfsgård S12 Folva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv, Tørråte

153 B019-803-2 Stor Oslo S13 Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Noe skurv, litt Tørråte

154 B019-804-1 Stor Oslo Erik Kjos S14 Mandel Ingen funn Rhabditidae Litt skurv

155 B019-804-2 Stor Oslo S15 Pimpernel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv, Indre farge 156 B019-805-1 Stor Oslo Brede Kristian Østbye S16 Fakse Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

157 B019-805-2 Stor Oslo S17 Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

158 B019-809-1 Stor Oslo Svein Erik Jahr S18 Beate Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

159 B019-810-1 Stor Oslo Lene Kristin Anseth S19 Folva Ingen funn Rhabditidae Noe skurv, svart skurv,

litt Tørråte

160 B019-811-1 Stor Oslo Andreas Trondgaard S20 Fakse Ingen funn Rhabditidae Skurv, tørråte

161 B019-812-1 Stor Oslo Sigur Marius Kilen S21 Asterix Ingen funn Rhabditidae Skurv, tørråte

162 B019-813-1 Stor Oslo Per Olav Wenstad S22 Innovator Ingen funn Rhabditidae Skurv, tørråte

163 B019-814-1 Stor Oslo Per Victor Nygaard S23 Mandel Ingen funn Rhabditidae Litt skurv

164 B019-815-1 Stor Oslo Trond Aarstad S24 Bruse Ingen funn Rhabditidae Litt skurv

165 B019-815-2 Stor Oslo S25 Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, mekanisk skader 166 B019-816-1 Stor Oslo Reidar Nikolai Omsted S26 Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

(36)

167 B019-816-2 Stor Oslo S27 Innovator Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

168 B019-817-1 Stor Oslo Ivar Bredalen S28 Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Svart skurv. Tørråte

169 B019-817-2 Stor Oslo S29 Innovator Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte

170 B019-821-1 Stor Oslo Leif Utne M Folva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv, tørråte

171 B019-821-2 Stor Oslo M Pimpernel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

172 B019-823-1 Øst Henrik Basberg M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

173 B019-823-2 Øst M Lady Claire Ingen Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv, tørråte

174 B019-823-3 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

175 B019-823-4 Øst M Lady Claire Ingen funn

Rhabditidae skurv

176 B019-823-5 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

177 B019-823-6 Øst M Innovator Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv, tørråte

178 B019-823-7 Øst M Innovator Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv, tørråte

179 B019-823-8 Øst M Innovator Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv, kjølmark skader 180 B019-825-1 Nord John Bernhard Kvandal M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

(37)

181 B019-825-2 Nord M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

182 B019-827-1 Nord Lyder Sund M Mandel Ingen funn Rhabditidae Mye stygge poteter,

skurv, tørråte

183 B019-827-2 Nord M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv, tørråte

184 B019-829-1 Nord Erik Paulsen M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Mye stygge poteter, skurv, tørråte

185 B019-829-2 Nord M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv, tørråte

186 B019-831-1 Nord Andreas Dahle M Asterix Ingen funn Rhabditidae skurv, tørråte

187 B019-833-1 Midt Per Annar Hoås M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Rød farge i knollen 188 B019-837-1 Øst Per Ivar Rognlien M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, tørråte

189 B019-837-2 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, tørråte

190 B019-837-3 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

191 B019-837-4 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, tørråte

192 B019-837-5 Øst M Troll Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

193 B019-839-1 Øst Anders Frog M Peik Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, tørråte

194 B019-839-2 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, tørråte

195 B019-839-3 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, tørråte

(38)

196 B019-839-4 Øst M Saturna Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, tørråte 197 B019-841-1 Øst Rolf Christian Johansen M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

198 B019-841-2 Øst M Pimpernel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

199 B019-841-3 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

200 B019-843-1 Øst Jon Erik Fremstad M Laila Ingen funn Rhabditidae Skurv, kjølmark

201 B019-843-2 Øst M Troll Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv, tørråte

202 B019-845-1 Øst Pål Anders Braastad M Peik Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, tørråte

203 B019-847-1 Stor Oslo Jens Edv. Kase M Aslak Ingen funn

Rhabditidae skurv

204 B019-847-2 Stor Oslo M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

205 B019-847-3 Stor Oslo M Colomba Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Litt skurv, mget fine poteter

206 B019-852-1 Stor Oslo John Kristian Aunet S30 Asterix Ingen funn Rhabditidae Skurv, Tørråte

207 B019-852-2 Stor Oslo S31 Fakse Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

208 B019-853-1 Stor Oslo Engstad Gård S32 Celandine Ingen funn Rhabditidae Skurv, Tørråte

209 B019-853-2 Stor Oslo S33 Mandel Ingen funn Rhabditidae Skurv, Tørråte

210 B019-854-1 Stor Oslo Overhalla Klonavlsenter

A/S S34 Mandel Ingen funn Rhabditidae Skurv, Tørråte

211 B019-855-1 Stor Oslo Asbjørn Kolberg S35 Innovator Ingen funn Rhabditidae Skurv

212 B019-855-2 Stor Oslo S36 Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

(39)

213 B019-855-3 Stor Oslo S37 Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

214 B019-875-1 Øst Ola Hoff Tingelstad M Nansen Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, skurv

215 B019-875-2 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

216 B019-875-3 Øst M Kerrs Pink Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv, tørråte

217 B019-875-4 Øst M Kerrs Pink Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv, tørråte

218 B019-875-5 Øst M Kuraas Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

219 B019-875-6 Øst M Kuraas Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Litt skurv, tørråte, rosa ledningsvev i potetene 220 B019-877-1 Øst Ole Edvard Fredriksen M Kerrs Pink Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

221 B019-877-2 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

222 B019-879-1 Øst Per Even Gjone M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

223 B019-879-2 Øst M Pimpernel Ingen funn Rhabditidae Tørråte, skurv

224 B019-881-1 Øst Hans Arne Nærum M Asterix Ingen funn Rhabditidae skurv, kjølmark skader

225 B019-881-2 Øst M Pimpernel Ingen funn Rhabditidae Litt skurv, kjølmark

skader, tørråte

226 B019-881-3 Øst M Beate Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

skurv, kjølmark skader, tørråte

227 B019-881-4 Øst M Nansen Ingen funn Rhabditidae skurv, kjølmark skader,

tørråte

(40)

228 B019-883-1 Øst Håkon Andreas Ellevold M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

229 B019-883-2 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

230 B019-883-3 Øst M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt skurv

231 B019-883-4 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

232 B019-887-1 Midt Johan Petter Remman M Nansen Ingen funn Ingen funn av plante parasittære nematoder

Tørråte, skurv, mekanisk skader

233 B019-887-2 Midt M Beate Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte, mye skurv, mekanisk skader

234 B019-889-1 Midt Jonas Rekkebo M Kuraas Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte, Skurv, mye rare flekker under skall

235 B019-889-2 Midt M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

236 B019-891-1 Midt Janne Mette Valberg M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

237 B019-891-2 Midt M Asterix Ingen funn Neotylenchidae Tørråte, Skurv

238 B019-891-3 Midt M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

239 B019-891-4 Midt M Cerisa Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, mye Skurv 240 B019-893-1 Midt Kjersti Brustad M Kerrs Pink Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Mye stygge poteter Tørråte, Skurv

241 B019-893-2 Midt M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

242 B019-893-3 Midt M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

(41)

243 B019-895-1 Midt Jonas Hagerup M Solist Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

244 B019-895-2 Midt M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

245 B019-895-3 Midt M Nansen Ingen funn Aphelenchoides Tørråte, Skurv

246 B019-897-1 Øst Torbjørn Sund M Nansen Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, kjølmark gang

247 B019-897-2 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

248 B019-897-3 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv

249 B019-897-4 Øst M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, Skurv

250 B019-917-1 Øst Frode Løken M Oleva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Skurv, mekanisk skader

251 B019-917-2 Øst M Oleva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, litt skurv

252 B019-917-3 Øst M Kuraas Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, litt skurv

253 B019-917-4 Øst M Kuraas Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, litt skurv

254 B019-917-5 Øst M Kuraas Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, litt skurv

255 B019-917-6 Øst M Kuraas Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, litt skurv

256 B019-919-1 Øst Moss Einar Andreas M Bruse Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Tørråte, litt skurv

257 B019-919-2 Øst M Bruse Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder litt tørråte

(42)

258 B019-919-3 Øst M Oleva Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder litt tørråte, skurv 259 B019-921-1 Midt Hogstad Andreas Rygh M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Kjølmar skader skurv

260 B019-921-2 Midt M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

261 B019-921-3 Midt M Lady Claire Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Skurv, tørråte brunnflekker

262 B019-921-4 Midt M Rutt Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder litt skurv, tørråte

263 B019-921-5 Midt M Nansen Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte, litt skurv, mekanisk skader

264 B019-921-6 Midt M Kuraas Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder

Tørråte, litt skurv, fine poteter

265 B019-923-1 Nord Fonn Holand Gård

Henning Holand M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder litt skurv

266 B019-923-2 Nord M Asterix Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder skurv

267 B019-923-3 Nord M Van Gogh Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder mye skurv

268 B019-929-1 Øst Nyberg Ole Morten M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder litt skurv

269 B019-929-2 Øst M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder litt skurv

270 B019-929-3 Øst M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder Litt tørråte, skurv

271 B019-929-4 Øst M Mandel Ingen funn Ingen funn av plante parasittære

nematoder litt skurv

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Beinmargsbiopsien bekreftet diagnosen systemisk mastocytose assosiert med annen hematologisk neoplasi.. Systemisk mastocytose er en sykdom som kan gi infiltrasjon av mastceller i

Undersøkelse av hjertet, lungene og abdomen viste igjen normale funn, bortsett fra at abdomen var utspilt og diffust trykkømt, men uten fokal trykkømhet, reflektorisk stramming

Tilgjengelig fra: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928 Tilgjengelig fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928 [4] Miljø og helse i

• Men ettersom en stadig sterkere stat også kan sees som et uttrykk for stadig mindre frihet for borgerne, kan fortellingen også dreie seg om mer trygghet på bekostning av

Det er ingen prøver som inneholder konsentrasjoner av eksplosiver over 50 mg/kg (0,005 %) og massene vil derfor ikke bli definert som farlig avfall.. Disse massene kan derfor

In the first part of the monitoring program on the occurrence of pine wood nematode (Bursaphelenchus xylophilus) in Norway in 2021, an assignment by the

Hvordan hadde opplevelsen vært for Runa dersom hun hadde satt seg ned med høye forventninger om å bare høre de låtene hun er aller mest glad i, og dette ikke skjedde..

I alle land i undersøkelsen som har vesentlige innslag av stor vannkraft (Norge, Sverige, Finland og Frankrike), er potensialet for ytterligere storskala utbygging i stor

Spiringa var rask, bare litt seinere enn Folva, mens andelen friskt ris ved høsting så langt tilsier at sorten er markert tidligere enn Asterix (6,5 i tidlighet, se

Mørk ringråte (Ralstonia solancearum) er ikke kjent å forekomme i Norge, men systematiske undersøkelser for å dokumentere status er så langt kun gjennomført i 2019 og 2020 i

Det ble ikke funnet symptomer på potetkreft i noen av de 349 prøvene som ble undersøkt, og 53 tilfeldig utvalgte prøver som ble testet med PCR var også negative.. Norsk

Spiringa middels rask, på linje med Asterix, mens andelen friskt ris ved høsting så langt tilsier at sorten er markert tidligere enn Asterix (5,5 i tidlighet, se tabell

RESUMEN: Con el objetivo de conocer el comportamiento resistente/susceptible a Meloidogyne incognita (Kofoid y White) Chitwood de los cultivares de frijol común

Spiringa mid- dels rask, på linje med Asterix, mens andelen friskt ris ved høsting så langt tilsier at sorten er markert tidligere enn Asterix (5,5 i tidlighet, se tabell

Lys ringråte på potet, forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis subspecies sepedonicus (Cms), har gjort mye skade i norsk potetproduksjon siden første påvisning i

Phani V, Shivakumara TN, Davies KG and Rao U (2017) Meloidogyne incognita Fatty Acid- and Retinol- Binding Protein (Mi-FAR-1) Affects Nematode Infection of Plant Roots

Formålet med kartleggingsprogrammet «Skadegjørere i potet» er å få kunnskap om status med hensyn til forekomst av planteskadegjørerne lys ringråte (Clavibacter

Når det er kort tid igjen til valgdagen er ikke dette mulig, og de siste ukene før valget må kommunene derfor gi velgere i karantene en mulighet til å stemme på annen måte.. Velgere

Beinmargsbiopsien bekreftet diagnosen systemisk mastocytose assosiert med annen hematologisk neoplasi.. Systemisk mastocytose er en sykdom som kan gi infiltrasjon av mastceller i

Undersøkelse av hjertet, lungene og abdomen viste igjen normale funn, bortsett fra at abdomen var utspilt og diffust trykkømt, men uten fokal trykkømhet, reflektorisk stramming

POLYCHAETA Spionidae Polydora/Pseudopolydora spp POLYCHAETA Scalibregmidae Polyphysia crassa (Oersted 1843) POLYCHAETA Spionidae Prionospio fallax Soederstroem 1920

POLYCHAETA Spionidae Polydora/Pseudopolydora spp POLYCHAETA Scalibregmidae Polyphysia crassa (Oersted 1843) POLYCHAETA Spionidae Prionospio fallax Soederstroem 1920

For qassformiq fluorid var det ikke noen signifikant forskjell på stØtteplatene som tilsvarte henholdsvis ekstraherte og ubehandlede filtre. Dette tydet på at det opprinnelig ikke