• No results found

Måling av skrøpelighet – når, hvorfor og hvordan?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Måling av skrøpelighet – når, hvorfor og hvordan?"

Copied!
3
0
0

Fulltekst

(1)

Måling av skrøpelighet – når, hvorfor og hvordan?

LEDER

hans.flaa en@uib.no

Hans Flaa en er dr.med. og spesialist i anestesiologi, overlege ved Intensivseksjonen, Haukeland universitetssjukehus og professor 1 ved Institu for klinisk medisin, Universitetet i Bergen.

Forfa eren har fylt ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Vurdering av skrøpelighet er viktig ved risikovurdering av eldre pasienter, både i geriatrisk og intensivmedisinsk sammenheng.

I en artikkel i Tidsskriftet presenterer Krogseth og medarbeidere en studie av hjemmeværende pleietrengende eldre, som ble fulgt over to år (1). En hel mengde

vurderinger og undersøkelser re et mot spesifikke aldersforandringer ble gjenta hver 6.

måned med tanke på å finne faktorer som kunne predikere sykehusinnleggelse og dødelighet. I denne gruppen eldre kunne forfa erne dokumentere ny en av en geriatrisk vurdering hvor også grad av skrøpelighet (frailty) ble etablert ved bruk av en

skrøpelighetsindeks (Frailty Index). De fant, kanskje ikke helt overraskende, at gruppen hadde en høy grad av skrøpelighet og at de e var assosiert med aku sykehusinnleggelse og død i løpet av toårsperioden. Disse funnene er viktige, da hjemmeboende eldre med høy grad av skrøpelighet har en betydelig risiko for alvorlige hendelser og bør følges opp spesielt, selv om det fortsa er uklart om og hvordan målre ede tiltak kan redusere slik risiko.

Også innen andre fagområder, bl.a. intensivmedisin, er målinger av skrøpelighet viktig, e ersom skrøpelighet er en viktig risikofaktor blant eldre for ulike utfall, særlig død. Det er dokumentert at skrøpelighet hos pasienter ≥ 80 år er den viktigste faktor for død innen 30 dager e er aku intensivinnleggelse (2) og at skrøpelighet alene var en bedre prognostisk faktor enn ulike kombinasjoner med komorbiditet, kognisjon eller aktivitetsnivå. I tillegg var skrøpelighet viktigere enn alder i seg selv for utfallet, selv om også alder var en

uavhengig prognostisk faktor for overlevelse.

Det er langt fra en hjemmesituasjon i Sandeord, der studien til Krogseth og medarbeidere ble gjennomført, til et høyteknologisk miljø ved en intensivavdeling. Det er derfor

interessant at en enkeltfaktor som skrøpelighet slår så sterkt ut i begge sammenhenger.

De e viser noe av potensialet ved å vurdere skrøpelighet hos eldre.

Måling av skrøpelighet – når, hvorfor og hvordan? | Tidsskrift for Den norske legeforening

H A N S F L A AT T E N

(2)

«Alder er fortsatt viktig ved vurdering av prognose, men faktorer som skrøpelighet og aktivitetsnivå sier oss så mye mer enn antall år alene»

Flere verktøy for vurdering av skrøpelighet er i bruk, og Krogseth og medarbeidere brukte en sammensa geriatrisk vurdering som gullstandard. Måling av skrøpelighetsindeks tar tid og er avhengig av at pasienten er bevisst og samarbeider under undersøkelsen. Derfor er det utviklet en modifisert skrøpelighetsindeks, med kun fem punkter (3), noe som trolig sier mer om komorbide tilstander enn om skrøpelighet. Det blir hevdet at modifisert skrøpelighetsindeks er enkel i bruk og kan brukes på grunnlag av informasjon fra

elektroniske datafiler, bl.a. ICD-10-koder. Den samsvarer imidlertid dårlig med tradisjonelle skrøpelighetsvurderinger (4). Ved vurdering av skrøpelighet er det viktig at

måleverktøyene har en stor grad av validitet, spesielt gjelder det for de enklere metodene som er utviklet (5).

I kritiske situasjoner, som i aku mo ak, før aku kirurgi eller ved innleggelse på intensivavdeling, har en alternativ metode vunnet innpass, nemlig Klinisk

skrøpelighetsskala (Clinical Frailty Scale). Denne metoden ble utviklet av Rockwood og medarbeidere e er en validering mot den opprinnelige skrøpelighetsindeksen (6).

Verktøyet er en nipunkts inndeling av pasientstatus fra helt sprek til terminal fase og har et piktogram for hvert punkt ledsaget av en enkel tekst. Den er le å bruke, gir høy

e erlevelse og meget godt samsvar mellom observatører (interrater variability). De e ble nylig vist i en europeisk studie av 2 000 observatørpar som vurderte skrøpelighet hos eldre intensivpasienter ved innleggelse, der man fant stor grad av samsvar mellom ulike grupper helsepersonell eller informasjonskilder (7). Bruken av Klinisk skrøpelighetsskala har få stort innpass i klinisk praksis på mange områder (8).

Vurdering av skrøpelighet er et kraftfullt virkemiddel i risikovurdering av pasienter, spesielt eldre. En systematisk bruk av skrøpelighetsvurdering er også trolig et viktig element for å motvirke aldersdiskriminering i klinisk medisin. Alder er fortsa viktig ved vurdering av prognose, men faktorer som skrøpelighet og aktivitetsnivå sier oss så mye mer enn antall år alene.

L I T T E R AT U R

1. Krogseth M, Rostoft S, Nebth JS et al. Skrøpelighet blant eldre pasienter med hjemmesykepleie.

Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141. doi: 10.4045/tidsskr.20.0688. [CrossRef]

2.Guidet B, de Lange DW, Boumendil A et al. The contribution of frailty, cognition, activity of daily life and comorbidities on outcome in acutely admi ed patients over 80 years in European ICUs: the VIP2 study. Intensive Care Med 2020; 46: 57–69. [PubMed][CrossRef]

3. Subramaniam S, Aalberg JJ, Soriano RP et al. New 5-Factor Modified Frailty Index Using American College of Surgeons NSQIP Data. J Am Coll Surg 2018; 226: 173–181.e8. [PubMed][CrossRef]

4. Gilbert T, Neuburger J, Kraindler J et al. Development and validation of a Hospital Frailty Risk Score focusing on older people in acute care se ings using electronic hospital records: an observational study. Lancet 2018; 391: 1775–82. [PubMed][CrossRef]

5.Flaa en H, Clegg A. Frailty: we need valid and reliable tools in critical care. Intensive Care Med 2018; 44: 1973–5. [PubMed][CrossRef]

6. Rockwood K, Song X, MacKnight C et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005; 173: 489–95. [PubMed][CrossRef]

7.Flaa en H, Guidet B, Andersen F et al. Reliability of the Clinical Frailty Sacle in very elderly ICU patients, a prospective European study. Ann Int Care 2021; 11: 22. [CrossRef]

8.Church S, Rogers E, Rockwood K et al. A scoping review of the Clinical Frailty Scale. BMC Geriatr 2020; 20: 393–418. [PubMed][CrossRef]

 

Måling av skrøpelighet – når, hvorfor og hvordan? | Tidsskrift for Den norske legeforening

(3)

Publisert: 8. mars 2021. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.21.0087

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2022. Lastet ned fra tidsskriftet.no 28. april 2022.

 

Måling av skrøpelighet – når, hvorfor og hvordan? | Tidsskrift for Den norske legeforening

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

På statlig side har én statlig koordinator ansvar for koordinering på tvers i staten og kontakt mot kommunen, mens Plankontoret for Groruddalen (PKG) har hatt

I Storbritannia anbefaler National Institute for Health and Care Excellence i sine hasteretningslinjer for covid-19 at alle pasienter over 65 år med covid-19 skal klassifiseres ved

Figur 1 Modell for å avdekke, påvise og følge opp skrøpelighet og risiko for funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre personer, inspirert av den europeiske handlingsplanen mot

Foreldrene er fulle av kjærlighet og lever ofte med en kronisk sorg over den økende forskjellen de opplever mellom funksjonsfriske og eget funksjonshemmet barn e er hvert som

Behandlere syntes videokonsultasjon i mange tilfeller var et godt alternativ til fysisk oppmøte for pasienter med revmatisk sykdom.. 91 % av pasientene som svarte på

I Storbritannia anbefaler National Institute for Health and Care Excellence i sine hasteretningslinjer for covid-19 at alle pasienter over 65 år med covid-19 skal klassifiseres ved

Figur 1 Modell for å avdekke, påvise og følge opp skrøpelighet og risiko for funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre personer, inspirert av den europeiske handlingsplanen mot

Det forelå ikke familiær forekomst av hjerte- svikt, og mest sannsynlig hadde pasienten den langt vanligere senile formen av transty- retinrelatert lidelse..

Søket etter blindgjengere må foregå i den erkjennelse at man aldri kan finne alle blindgjengerne, både fordi man aldri med sikkerhet kan si hvor mange blindgjengere som ligger

Letingen bør pågå inntil kostnaden pr funn kommer på høyde med den sannsynlige kostnaden samfunnet påføres ved at noen blir skadet eller drept som følge av å ha utløst en

I flere land er det angitt maksimale konsentrasjoner for en rekke kjemikalier i ulike miljøer som ikke vil medføre risiko for mennesker eller miljø.. I Norge er det foreslått

Figur 4.4 Forskjeller i midlere lydhastighetsgradient mellom midlere observert og modellert LHPer (blå) og midlere observert og klimatologisk LHP (rød) for 13 områder i

Mens India hevder å ikke ville være den første til å ty til kjernevåpen i en konflikt, uttales det fra pakistansk hold at Pakistan om nødvendig vil være den første til å ta i bruk

(2005) skiller mellom to ulike analysenivåer ved kriser, hvor det første nivået referer til det operative nivået med de personene og aktørene som er direkte involvert i å

Norsk beredskap og krisehåndtering er basert på en omfattende nasjonal dugnad mellom en rekke aktører — sivile og militære, offentlige og private.. Samfunnet er i stadig endring

Figur 3.33 Respondentens svar på spørsmålet: ”I hvilken grad mener du at karriere og karriereutvikling blir ivaretatt i Hæren i dag?” fordelt på de ulike..

Resultatene fra denne studien viser dermed at den organiske fasen som analyseres med tanke på kjemiske stridsmidler i en ukjent prøve, ikke vil ha innhold av Cs-137. Som en følge

Avhengighet til: ledelsesform, hierarki, struktur på beslutningselement, grad av regelstyring og grad av selvorganisering (organisasjon, formell), grad av selvstendighet,

Based on the frailty phenotype (A) and frailty index (B) using data from the Longitudinal Aging Study Amsterdam wave F (2005–06).18.. Hoogendijk,

Frailty and disability is the main result of three concurrent factors in older people (60+). • The

I høringsnotatet er det vist til at i de senere tildelinger har miljøhensyn i større grad blitt lagt til grunn for vurderingene og det er derfor tatt utgangspunkt i

Det fremgår av departementets vedtak at det ikke foreligger tilstrekkelig skadepotensiale til at felling kan skje etter naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b, som

I dag blir skrøpelighet hos eldre pasienter som akuttinnlegges på Ullevål sykehus ikke systematisk vurdert og vurdering av funksjonsnivå og skrøpelighet er ofte en mangelvare i