• No results found

Minorga® 11-1-7 som gjødsel til vårhvete: Virkning på N-opptak og kornavling

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Minorga® 11-1-7 som gjødsel til vårhvete: Virkning på N-opptak og kornavling"

Copied!
23
0
0

Fulltekst

(1)

Biofo

Bioforsk Vol. 5 N

Mino vårhv korna

Lars T.

Bioforsk

orsk R

k Rappo Nr. 179 2

rga®

vete:

avling

Havstad, k Øst Lan

Rappo

2010 rt

11-1 Virk g

, Åge Sus ndvik

rt

-7 so kning

sort og A

om gjø på N-

nne A. S

ødsel -oppt

teensohn

l til tak og

n

g

(2)

Dato/Dat 10. dese Rapport n

Vol. 5 nr Oppdrags HØST AS

Stikkord/

Gjødsel, Sammend I 2010 ble Grålum (Ø sammenli med et le på Landvi kjøttbein På Landvi høyere på samme N 13-14 % h Østfold o gjødslet m høyere på Ettersom forholda som fra F I likhet m ruter som Fullgjødse felta.

De kjemis kjøttbein disse to t På rutene fleste tilf Avlingsfo

La te:

ember 2010 nr./Report No

r. 179 2010 sgiver/Employ S

/Keywords:

nitrogen, hv drag:

e det utført fi Østfold), hvor ignet med tils edd som ble g

ik ble prøvd u nmel testet i f ik indikerte kl å ruter gjødsle

-mengde. I m høyere på rute

g Vestfold var med Fullgjøds å ruter gjødsla

god jordfukti i 2010, spesie Fullgjødsel, hv med klorofyllm m var gjødslet el i stedet for

ske analysene nmel, var svær

typene.

e som var tilfø feller høsta hø rskjellen mell

rs T. Havstad e Tilgjeng Åpen o.: ISBN-nr.

978-82- yer:

vete, kornav re feltforsøk r ulike mengde svarende men

runngjødslet m ut to ulike Min feltene i Tønsb

lorofyllmåling et med Fullgj iddel for to u er gjødslet me r forskjellene sel. I middel f

a med Fullgjø ighet er avgjø elt på Landvik

vor nitrogenet målingene ble med Fullgjød r Minorga-gjød

e viste at næri rt like, og det

ørt 10 kg N/da øyere kornavli lom de to gjød

Tittel/

Minorga Forfatt Lars T

t al. Bioforsk Ra gelighet/Avail

/ISBN-no:

-17-00732-6

vling, slam.

med vårhvete er (0, 5, 10 og gder nitrogen med 10 kg N/

norga-variante berg og Grålu ger (Yara N-te ødsel enn på t like måletidsp ed Fullgjødsel

ikke like tyde or fire ulike N ødsel enn med ørende for ned , ta mye av sk t blir tilført so de høyeste ko dsel. I middel

dsel henholdsv

ingsinnholdet t var ingen sik

aa tidlig om vå ing når ekstra dslingsstrateg Hovedkonto Frederik A. D N-1432 Ås Tel.: (+47) 4 post@biofors

Title:

a® 11-1-7 som ter(e)/Author

. Havstad, Å

apport vol. 5 nr lability: Pros 191 Antapage

23 Konta Torle

Fagom Korn e, to på Landv g 15 kg N/daa i Fullgjødsel daa og senere er, både med

m.

ester (YNT)-ve tilsvarende ru punkt, to felt l enn på ruter elige, men ogs N-nivåer var Y d Minorga ved dbrytningen av kylden for at n om ammonium ornavlingene b for ulike N-me vis 24 % i Vest

i de to Minor kre forskjeller

åren, både i f a nitrogen (3 k giene var imid or/Head office

Dahls vei 20 40 60 41 00 sk.no

m gjødsel til vå r(s):

Åge Susort og

r.179 2010 sjekt nr./Proj

0100 all sider/Num es:

aktperson/Con eiv Næss Ugl

mråde/Field o , oljevekster vik (Aust-Agde a) med Minorga

® 22-2-12. I t e (Z 35-39) de og uten kjøttb

rdier) at oppt uter gjødslet m

og fire ulike g gjødslet med så her ble de YNT-verdiene i måling i midt v organisk N t nitrogenet ikk m/nitrat.

både i Vestfol engder var av tfold, 12 % i Ø

ga-variantene r verken i klor

form av Minorg kg N/daa) ble

lertid ikke sig

e Biof

Red 4886Tel.

lars.

århvete: Virkn

g Anne A. Ste

ject No.: Sak

mber of An of Ing ntact person:

and

of work:

r og frøprodu r), ett i Tønsb a-gjødsel fra tillegg var det lgjødslet med beinmel, ble k

taket av nitrog med Minorga n gjødselmengd d de to Minorg høyeste YNT-v de to felta h ten av juli.

til mineral-N m ke var like tilg

d, Østfold og vlingsgevinsten Østfold og 9-13

e, både med o ofyllinnhold e

ga- og Fullgjø tilført ved Z3 gnifikant i noe forsk Øst Land

dalsveien 215 6 Grimstad

: (+47) 40 60 .havstad@biof

ning på N-opp

eensohn

ksnr./Archive

ntall vedlegg/N appendices:

gen

uksjon berg (Vestfold

’HØST AS’ ble t for hver gjød d 3 kg N/daa.

kun blandinge

gen i plantene når det var til der var YNT-ve ga-blandingene verdiene målt henholdsvis 8 o

må trolig de tø gjengelig fra M

på Landvik hø n ved å gjødsl 3 % i de to Lan

og uten tilsatt eller kornavlin

ødsel, ble det 31-39.

en av felta.

dvik 5

41 00 forsk.no

ptak og kornav

Side 2 e No.:

Number

d) og ett i e

dseltype Mens det en uten

e var lført erdiene

e. I t på ruter og 3 %

ørre Minorga

østet på le med ndvik-

ng mellom

i de vling

(3)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 3 Summary:

In 2010 the organo-mineral fertilizer Minorga® 11-1-7, was compared to conventional NPK-mineral fertilizer (Fullgjødsel® 22-2-12) at different N-levels (0, 50, 100 and 150 kg N ha-1) and evaluated for nitrogen uptake and grain yield in four field experiments with spring wheat at Landvik (Aust-Agder, 58oN) (two trials), Tønsberg (Vestfold, 59oN) and Grålum (Østfold, 59oN). The experimental plan also included treatments where a total of 130 kg N ha-1 was split with an early application in spring (100 kg N ha-1) and a late application (30 kg N ha-1) at Z35-49. Two different Minorga® 11-1-7 fertilizer variants, either with or without meat and bone meal, were tested at Landvik, but only the variant without meat and bone meal was part of the experimental plan at the two other sites.

At Landvik, chlorophyll readings (Yara N-Tester, YNT) indicated that the wheat plants took up more nitrogen after fertilization with Fullgjødsel than with any of the two Minorga variants. On average for N rates, two measuring dates and two trials, this difference in N-uptake (YNT-values) was 13-14 %. Only small and insignificant differences in N uptake were found between the two Minorga-variants. Also in Vestfold and Østfold the highest YNT-values in early – mid July were found on plots being fertilized with Fullgjødsel.

However, the difference in N uptake (YNT-values) between plants receiving different type of fertilizer was smaller (3-8 %) than at Landvik. As sufficient soil moisture is required for mineralization of organic N to plant available nitrate/ammonia N, the dry conditions in 2010, especially at Landvik, may explain why nitrogen from the Minorga –fertilizer was less available for the plants than from the nitrate/ammonium based mineral fertilizer.

In accordance with the chlorophyll readings, the highest yields both at Vestfold, Østfold and in the two trials at Landvik were harvested on plots fertilized with Fullgjødsel. On average for N rates, this difference in yield between fertilizer types was 24 % in Vestfold, 12 % in Østfold and 9-13 % at Landvik. There was no significant yield difference between the two Minorga-variants.

On plots receiving 100 kg N ha-1 in early spring, both in the form of Minorga and Fullgjødsel, an additional N input (30 kg ha-1) at Z 31-39 usually had a positive influence on wheat yield. However, the difference in yield between the two N application strategies was not significant in any of the trials.

Godkjent / Approved Prosjektleder / Project leader

Trygve S. Aamlid

(Forskningsleder) Lars T. Havstad

(4)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 4 Forord

Firmaet 'Høst AS' har i samarbeid med IVAR renseanlegg i Rogaland laget en pelletert organisk-mineralsk slambasert gjødsel, kalt Minorga®. For at slampelletsen skal ha verdi som gjødsel må produktet frigi næringsstoffer som tilfredsstiller plantenes behov for vekst og utvikling.

For å undersøke dette nærmere ble det i 2010 utført feltforsøk i vårhvete i regi av Bioforsk Landvik, Vestfold forsøksring og Landbruksrådgiving SørØst hvor Minorga ble sammenlignet med Fullgjødsel.

Landvik, 10. desember 2010

Lars T. Havstad

(5)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 5

Innholdsfortegnelse

1. Innledning ... 6 

2. Materiale og metoder ... 7 

2.1 Gjødsel: ... 7 

2.2 Gjennomføring av feltforsøka ... 8 

2.3 Værforhold / Vanning ... 10 

2.4 Registreringer og kornhøsting ... 11 

2.5 Statistiske analyser ... 12 

3. Resultater og diskusjon ... 13 

3.1 Opptak av nitrogen i plantene ... 13 

3.3 Legde ... 16 

3.3 Kornavling ... 17 

3.4 Halmavling ... 18 

4. Konklusjon / oppsummering ... 20 

5. Etterord ... 22 

6. Litteratur: ... 23 

(6)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 6

1. Innledning

I henhold til gjeldende regler er det tillatt å tilføre inntil 2-4 tonn slamtørrstoff pr daa over en tiårsperiode på jordbruksarealer i Norge avhengig av slammets kvalitetsklasse (Lovdata 2003). Ved slik spredning vil jorda få tilført større mengder næringsstoff, spesielt fosfor, enn det som er optimalt for plantenes vekst og utvikling. En tidligere undersøkelse viste at det ved spredning av 2 tonn slamtørrstoff/daa ble tilført mellom 16 og 63 kg fosfor/daa avhengig av renseanlegget hvor slammet var produsert (Ugland et al. 1998). Til sammenligning er gjødslingsnormen til en kornavling på 400 kg/daa om lag 1,4 kg P/daa når halmen tilbakeføres (Gjødslingshåndboka 2010). De store slammengdene krever også spesialutstyr til spredning, og transport- og spredekostnadene kan lett bli store.

I den slambaserte organisk-mineralske Minorga® -gjødsla er næringsinnholdet mer tilpasset plantenes behov. Ut fra miljømessige hensyn er derfor bruk av denne gjødsla mer gunstig enn tradisjonell slamspredning. Ved bruk av Minorga-gjødsla legges det opp til spreding med vanlig spredeutstyr (kombimaskin, sentrifugalspreder) på samme måte som ved bruk av mineralgjødsel.

Mesteparten av nitrogenet i slammet er organisk bundet og må brytes ned (mineraliseres) mikrobielt til ammonium og nitrat for å bli tilgjengelig for plantene.

Nedbrytningsprosessen er kompleks og avhengig av flere faktorer, blant annet temperatur og fuktighet. Under naturlige vekstforhold vil en relativt høy temperatur og gode

fuktighetsforhold være gunstig med tanke på rask nedbrytningshastighet. Lave

temperaturer og lite vanninnhold i jorda eller tørkestress vil på tilsvarende måte redusere mikroorganismens aktivitet.

I tillegg til det organisk bundne nitrogenet er Minorga-gjødsla tilsatt urea-nitrogen (CON2H4). For at urea skal ha gjødselvirkning må det omdannes mikrobielt i jorda til ammonium og nitrat. I denne prosessen blir urea-molekylet omdannet ved hjelp av jordbakterier med enzymet urease til ammoniakk (NH3) som videre hydrolyseres under fuktige forhold til ammonium (NH4). Prosessen krever altså fuktighet og faren for tap av nitrogen i form av ammoniakk-gass er til stede, spesielt under forhold med stor

fordampning. På grunn av at mesteparten av urea må omsettes mikrobielt før nitrogenet blir tatt opp i plantene, kan gjødselverknaden komme litt seinere enn for

ammonium/nitratholdig gjødsel. Under svært tørre forhold kan omdanninga ta lang tid, men normalt er det aller meste av urea omdanna til ammoniumform på under ei uke. I praksis har derfor urea om lag like god gjødslingseffekt som andre N-gjødseltyper dersom det ikke har vært ammoniakktap av betydning (Lunnan 2010).

I 2008 var det bare ubetydelige forskjeller i N-opptak og kornavling når Minorga- og

mineralgjødsel ble sammenlignet ved dyrking av vårhvete (Havstad 2010). I disse forsøkene ble det imidlertid vannet hyppig i tida etter såing/gjødsling for å legge forholdene til rette for rask omdanning av urea / mineralisering av organisk materiale.

Målet for forsøkene i 2010 var å studere N-opptak og kornavling ved gjødsling med Minorga- gjødsel sammenliknet med mineralgjødsel.

(7)

2. M

2.1 Gj

Det ble rensean 1) eller Begge d produse produks partikle diamete (46 %) (

Figur 1.

Figure 1 meal (a) Labora (tabell

Tabell 1 Table 1.

('Blandin

Blandin Blandin Analyse (blandin slamgjø tanke p gjødsla

La

Materi

jødsel:

prøvd ut to nleggene til

urea, kaliu de to slamb ert som en p sjon, og kon er (bilde 1).

er mellom 8 figur 1).

Kornfordelin . Particle siz ) or with me

toriet Euro 1). Analyse

. Kjemisk an Chemical an ng 2') meat a

% TS g 1 87,0 g 2 89,0 en (tabell 1)

ng 2) totaln ødsla vil væ på at Minorg i forsøkene

rs T. Havstad e

iale og

o ulike blan l IVAR i Rog umklorid og aserte gjød prøveprodu nsistensen p . Kornforde 8,0 og 10,0

ngsanalyse a ze analysis o at and bone fins utførte n ble utført

nalyse av de nalysis of th and bone me Tot-N NH g/100

g ts g/

g 15,0 1 14,9 1 ) viste at M nitrogen i fu ære tilgjenge

ga-gjødsla v e kalkulert

t al. Bioforsk Ra

g met

ndinger med aland. Disse kjøttbeinm dselblanding uksjon, med

på gjødsla v lingsanalyse mm i Bland

av Minorga-B of two Minor

meal (b) e kjemiske a

t etter stan

to slambase he two Minor

al

H4-N NO3- /100

g ts mg/10 g ts 1,7 <0,12 1,6 <0,12 inorga-gjød uktig tilstan elig for plan var designet ut fra et N-

apport vol. 5 nr

toder

d Minorga-g e var enten mel (Blandin

gene var pe d mindre vo

var av den g en viste at ding 1 (44 %

Blanding 1 (a rga variants/

analyser av ndard analy

erte Minorga rga-variants, N P 00

s g/100 g ts 2 1,4 2 1,5 dsla innehol nd. Ut fra e ntene først t som NPK 1 -innhold på

r.179 2010

gjødsel base n tilsatt ure

ng 2).

elleterte. Pe olum og lave grunn noe l hoveddelen

%) og mellom

a) og Minorga /mixtures, e

v Minorga-gj ysemetoder.

-variantene , either with K Ca g/100

g ts g/10 g t 8,0 1,1 7,8 1,7 ldt enten 13 en vurdering

e året (Ugla 11-1-7, ble

11 %.

ert på slam ea og kalium

elletsen va ere trykk en

øs med en n av pellets m 5,6 og 8,

a-Blanding 2 ither withou

jødsla før st .

hout ('Blandin a S

00

s g/100 g ts g 1 0,49 7 0,46

3.0 % (bland g om at ikke and et al. 1 gjødselmen

fra

mklorid (Bla

r imidlertid nn ved norm del mindre sen hadde

0 mm i Bla

(b).

ut meat and

tart av fors

ng 1') or wit Mg Fe g/100

g ts g/10 g t 0,27 8,2 0,22 6,7 ding 1) elle e alt nitrog 1998), og m ngdene av M

Side 7 anding

d mal

nding 2

bone

søkene

h

e Al 00

s g/100 g ts 2 0,60 7 0,51 er 13.3 %

enet i med

Minorga-

(8)

Bilde 1.

Photo 1.

meat an

2.2 Gj

Gjødsel kontroll 22-1-12 gjødselt N/daa v I to av f lettleire blandin bare Bla feltene I Vestfo kombim mens ru Minorga gjødselu like ette kornet.

Dato fo i de ulik

La

Utseende ti Photo of th nd bone meal

jennomfø

lvirkningen lruter ble M

) ved en gjø typene med ved skyting forsøksfelte e) jord på B gene testet anding 1 ble og ni forsø old var det l maskin. På g utene med F a- og Yara-g

utmater (Øs er gjødsling Både på L r gjødsling ke forsøksfe

rs T. Havstad e

l de to bland he two Minor

l (right). Fot

øring av f

ble undersø Minorga-gjød ødselmengd d et ledd so

(Z35-Z39).

ene, plasser Bioforsk Lan t. I de to an e prøvd ut.

ksledd i hve lagt opp til grunn av løs Fullgjødsel gjødsla spre stfold), og g. På Landv Landvik og i og såing, sa eltene er gi

t al. Bioforsk Ra

dingene med rga-variants to/photo: La

feltforsøk

økt i fire fe dsla samme de på 5, 10 om ble grun

Alle forsøk rt på henho ndvik i Grim ndre feltene

Til samme ert av felte å radså kor s konsistens

ble radsådd edd rutevis,

moldet ned vik ble felte Østfold ble amt opplysn tt i tabell 2

apport vol. 5 nr

d Minorga-gjø either witho ars T. Havsta

ka

eltforsøk me enlignet me

og 15 kg N nngjødslet m

ksfeltene ha oldsvis lett mstad (Aust-

e, i Tønsbe en var det tr

ene i Vestfo rn og gjøds s måtte imi d som plan , enten for d med ei riv ene tromlet e kornet såd ninger om s 2. Jordanaly

r.179 2010

ødsel. Bland out ('Blandin ad

ed vårhvete ed vanlig mi /daa, I tille med 10 kg N adde tre gje (siltig mello -Agder), ble rg (Vestfold retten forsø old og Østfo

el rutevis i dlertid Mino lagt. I de a hånd (Land ve (Landvik t med Camb

dd ut på tve såmengde,

yser framgå

ding 1 (tv) og ng 1') (left) o

e. Foruten ineralgjødse egg var det N/daa og de

entak.

omsand) og e begge de d) og Grålum øksledd i de

ld.

en operasjo orga-gjødsl ndre felten vik) eller m ) eller lett bridge-trom ers av ruter vårhveteso år av tabell

g Blanding 2 or with ('Blan

ugjødsla el (Fullgjød for hver av elgjødslet m

g tung (siltig to Minorga m (Østfold) e to Landvik

on ved bruk la spres for ne ble både med

harving (Øs mmel før såi retningen rt, planteve l 3.

Side 8 (th).

nding 2')

dsel™

v

med 3 kg

g - ), ble

k-

k av hånd

stfold) ng av

ern etc.

(9)

Tabell 2

Vårhvetes Såmengde Dato for s Dato for d Ugrassprø Dato for u Soppsprøy Dato for s Dato for t Dato for s Dato for t Gjennoms

Bilde 2.

april 201 Photo 2.

2010. Fo

La

. Opplysning

sort e, kg/daa såing og grunn delgjødsling ( øyting (prepar ugrassprøyting yting (middel soppsprøyting tidlig YNT-må sein YNT-måli tresking av vå snittlig legdep

På Landvik b 10.

Application oto/photo: L

rs T. Havstad e

ger om forsø

ngjødsling om Z35-39) rat/dose)

g /dose) g åling

ing århveten

prosent treski

ble gjødsla s n of fertilize Lars T. Havst

t al. Bioforsk Ra

øksfeltene. /

våren

ng

spredd jevnt er by hand (a

tad.

apport vol. 5 nr

Table 2. Inf Landv (lett jo Bjarn 27/421

24/6 Ariane (225 ml/

27/5 Strate (100 ml/

2/7 5/6 12/7 12/8 0

t ut på ruten a) before rak

r.179 2010

formation ab vik

ord) Lan (Tung

ne Bja

4 272

6 24

e S

/daa) Aria (225 m

5 27

ego

/daa) Stra (100 m

2 5

7 12

8 23

ne for hånd ( king it into s

bout the fiel ndvik

g jord) V arne

21 7/4

4/6 ane S ml/daa) Sta

7/5 (100Ikk

atego ml/daa) sp

/7

/6 Ikk

2/7 3/8 0

(a) før nedmo oil (b) at Lan

ld trials.

Vestfold Zebra

27/4 24

1/7 arane XL 0 ml/daa) ( ke notert

Ingen prøyting

- ke utført

1/7 6/9 0

olding (b) de ndvik on the

Side 9 Østfold Bjarne 27/4 22

17/6 Ariane S 225 ml/daa)

1/6 Ingen sprøyting

- 17/6 15/7 31/8 10

en 27.

e 27 April

(10)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 10 Tabell 3. Analyse av pH, glødetap og næringsinnhold før anlegg av feltene våren 2010.

Table 2. Analyses of pH, loss on ignition and nutrients in soil from field trials, spring 2010.

2.3 Værforhold / Vanning

Våren og sommeren var svært tørr på Landvik. I sum for mai, juni og juli falt det bare om lag halvparten av normal nedbørsmengde for denne perioden. I tillegg holdt temperaturen seg rundt eller i overkant av normalen (Tabell 4 og 5). For å unngå tørkeskader ble

lettjords-feltet vannet med 20-25 mm den 31. mai, 8. juni og 14. juni, mens feltet på den tyngre jorda ble vannet med 25 mm den 11. juni.

I Vestfold og Østfold var fuktighetsforholda noe bedre, samtidig som temperaturen holdt seg i underkant eller på nivå med normalen både i mai, juni og juli (tabell 4 og 5). Feltene i Vestfold og Østfold ble ikke vannet.

Tabell 4. Månedsmiddeltemperatur (°C), samt normalen for 1961-1990, ved Bioforsk Landvik (Aust- Agder), Ramnes (Vestfold) og Øsaker/Kalnes (Østfold) i forsøksperioden mai - august 2010.

Table 4. Mean monthly temperature (°C), compared with 1961-1990 standard, at the

meteorological stations Landvik (Aust-Agder), Ramnes (Vestfold) and Øsaker/Kalnes (Østfold) during the experimental period May – August 2010.

Måned Landvik Ramnes Øsaker/Kalnes 2010 Normal 2010 Normal 2010 Normal

Mai 10,5 10,4 9,4 10,2 9.8 10,4

Jun 15,1 14,7 13,4 14,5 14.1 14,6

Jul 17,0 16,2 15,4 15,8 16.9 16,7

Aug 16,0 15,4 13,3 14,4 15.7 15,6

Middel/sum 14,7 14,2 12,9 13,7 14,1 14,3

Dybde pH

Gløde-

tap NH4+-N NO3--N

Total

min-N P K Ca

Art, jordtype Cm % av ts Kg/daa Kg/daa Kg/daa mg/100g mg/100g mg/100g Landvik. Tung

jord (Siltig 0-20 5,8 6,3 0,9 1,0 1,9 15 11 61

lettleire) Landvik. Lett

jord (Siltig 0-20 6,6 3,1 0,3 0,2 0,5 26 4 85

mellomsand)

Vestfold 0-20 5,9 5,3 0,9 0,5 1,4 13 15 90

(silt) Østfold

(mellomleire) 0-20 6,3 5,7 1,3 1,0 2,3 5 28 173

(11)

Tabell 5 Ramnes Table 5.

Landvik experim Mån Mai Jun Jul Aug Middel/

2.4 Re

Planten (YNT) e YNT-app korreler status.

pr rute.

Når det (silhuet feltene Vårhvet kornavli feltene renhet

La

5. Månedsned (Vestfold) o

Precipitatio (Aust-Agder

ental period ned

20 2 3 6 13 /sum 25

egistrerin

nes opptak a enten en (Ve paratet må rt med nitro

Målingene b . Dato for Y

nærmet se tt av rovfug

. Dette så u ten ble tres

ingen ble h på Landvik (100 % renh

rs T. Havstad e

dbør (mm), s og Øsaker/K

on (mm), com r), Ramnes (V d May – Augu

Landvik 010 Norm

1 82 2 71 68 92 31 113 52 358

nger og k

av nitrogen estfold) elle ler bladene ogeninnhold ble utført m YNT-målinge

eg kornmod l) for å skre ut til å ha g sket med W almavlinge k. Oppgitte het). Rensin

t al. Bioforsk Ra

samt normal alnes (Østfo mpared with Vestfold) and ust 2010.

mal 2

3

8 3

ornhøstin

ble bestem er to (Landv es innhold a

det, kan sli midt på plan

er i de enke

ning ble de emme bort god virkning Wintersteige n (kg tørrst kornavlinge ngen av kor

Bilde forsø Phot statu Foto

apport vol. 5 nr

len for 1961- old) i forsøks h 1961-1990

d Øsaker/Ka

Ramnes 2010 Nor

70 7

51 6

114 8

160 10 395 32

ng

mt ved hjelp vik og Østfo av klorofyll,

ike målinge ntens siste elte felta er

et i feltene småfugl og g.

r forsøkstre toff/daa) re er er korrig

net ble utfø e 3. Måleapp økene til å v to 3. Yara N-

us.

o/Photo: Lars

r.179 2010

-1990, ved B sperioden m 0 standard, a alnes (Østfol

Ø rmal 2 72

65

85 1

04 1

26 3

p av måleap old) ganger , og siden k er brukes til fullt utvikla r gitt i tabe

på Landvik g redusere f

esker i alle egistrert i h gert for van

ørt på en W paratet Yara vurdere plan -tester was u

s T. Havstad

ioforsk Land ai - august 2 at the meteo d) for each m

Øsaker/Kaln 010 Norm 47 58 49 72 113 73 178 83 387 28

pparatet Ya i løpet av v klorofyllinnh l å vurdere

a blad på 3 ell 2.

satt opp fu faren for ta

fire felt. I t hver rute lik ninnhold (1 Westrup labo

a N-tester ble tenes nitrog used to evalu d

dvik (Aust-Ag 2010.

orological sta month in the

nes mal 8 2 3 3 86

ara N-tester vekstsesong holdet er næ plantenes N 30 tilfeldige

ugleskremsl ap av korn f

tillegg til ke etter tre

5 % vann) o oratorieren e brukt i genstatus.

uate plant N

Side 11 gder), ations at e

gen.

ært N- e planter

ler ra

esking i og nser.

N

(12)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 12

2.5 Statistiske analyser

Det ble utført variansanalyser for å vurdere forskjeller i YNT-verdi, legde, kornavling og halmavling mellom de ulike behandlingene Variansanalysene ble utført både for enkeltfelt, og som en felles analyse for alle fire felt. I fellesanalysen ble forsøksledd med blanding 2 (ledd 6-9) utelatt fra feltene på Landvik.

I tillegg til den leddvise analysen ble det utført to-faktorielle variansanalyser (gjødseltype x gjødselmengde/fordeling), hvor leddet som ikke ble gjødslet var utelatt fra analysen.

Variansanalysene ble utført både for enkeltfelt, og som en felles analyse for alle fire felt. I likhet med den leddvise analysen ble ledd gjødslet med Minorga-blanding 2 (ledd 6-9) utelatt fra feltene på Landvik ved utføring av den to-faktorielle fellesanalysen.

Analysene ble utført ved hjelp av SAS-prosedyren PROC ANOVA (SAS Institute 1990).

Signifikansnivået (forkortet sign. i tabeller) er oppgitt som prosent. I denne rapporten er sikre forskjeller mellom behandlinger påvist ved et signifikansnivå på 5 prosent eller lavere. Sikre forskjeller er oppgitt som LSD5% (Least Significant Difference)-verdier, dvs.

minste sikre differanse som skiller de ulike behandlingene fra hverandre.

(13)

3. R

3.1 Op

YNT-ver ved mål jordas i

Bilde 4.

gjødsla m Photo 4.

surround (right). F Både tid på gjød notering henhold fullgjød I de to L høyere Minorga de to M på lettj

La

Result

pptak av n

rdiene på u ling tidlig (t

nnhold av m

Fra feltet i med 10 kg N Photo from ded by plots Foto/photo:

dlig (tabell sla (ledd 2- gstidspunkt dsvis på rute dsel (tabell

Landvik-fel på ruter so a når det bl Minorga-vari ords- og tu

rs T. Havstad e

tater o

nitrogen

ugjødsla rut tabell 6) og mineral N, s

Østfold 23. j N/daa i form m the trial in

fertilized b : Lars T. Hav 6) og seint -13) enn på tene ble de

er gjødslet 6 og 7).

tene var YN om var gjøds e tilført sam antene (tab ngjordsfelt

t al. Bioforsk Ra

og dis

i planten

er var laves g seint (tabe

som var hen

juni 2010. N av fullgjøds Østfold tak y 100 kg N h vstad

(tabell 7) i ugjødsla ru høyeste ve med 10 kg

NT-verdiene slet med fu mme N-men bell 6 og 7)

et henholds

apport vol. 5 nr

skusjo

e

st på lett jo ell 7) i veks nholdsvis la

Nærmest ei u sel (t.v) eller ken on 23 Jun ha-1, as miner

i vekstseson uter (ledd 1 erdiene mål

N/daa (led

e, både tidl ullgjødsel e

ngde. Det v . I middel f svis 23-25 %

r.179 2010

on

ord på Land stsesongen.

avest og høy

ugjødsla rute r Minorga (t.

ne 2010. Unf ral fertilizer

ngen var YN 1). Ved beg lt i lettjord dd 11) og 15

lig og seint nn på tilsva var bare ube for alle fire

% og 7-8 % h

dvik og høye Dette er i yest i de to

e, som ligger .h).

fertilized plo r (left) or Mi

NT-verdiene ge de to sfeltet på L 5 kg N/daa

i vekstseso arende rute etydelige fo N-nivåene høyere når d

est i Østfold samsvar m o feltene (ta

r mellom rut ot in middle inorga fertil

e i alle felt Landvik, (ledd 13) i

ongen, stort er gjødslet m

orskjeller m var YNT-ve det ble gjø

Side 13 d, både ed abell 3).

ter

izer

høyere

form av

t sett med mellom erdiene dslet

(14)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 14 med Fullgjødsel enn med Minorga-gjødsel tidlig i vekstsesongen. Tilsvarende forskjell ved siste notering var henholdsvis 16 % og 5 -7 % i de to feltene (tabell 8).

Tabell 6. Virkning av ulike mengder og typer av gjødsel på Yara N-tester verdier ved registrering tidlig i vekstsesongen (5.-15. juni) i tre felt i 2010.

Table 6. Effects of various N rates and types of fertilizer on chlorophyll readings (YNT values) early in the growing season (5 – 15 June).

Tidlig klorofyllmåling (YNT-verdier)

Landvik Middel

Ledd Lett jord Tung jord Østfold 3 felt Rel.

1 Ugjødsla 256 383 449 363 100

2 Minorga bl.1 5+0 474 436 515 475 131

3 10+0 460 441 509 470 130

4 10+3 503 477 547 509 140

5 15+0 518 476 512 502 139

6 Minorga bl. 2 5+0 447 409 - - -

7 10+0 478 480 - - -

8 10+3 500 454 - - -

9 15+0 507 472 - - -

10 Fullgjødsel 5+0 557 447 508 504 139

11 10+0 637 480 538 552 152

12 10+3 595 495 539 543 150

13 15+0 626 540 505 557 154

Sign., P% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

LSD, 5% 64 53 30 53

I Østfold og Vestfold var ikke forskjellene like tydelige, men når det ble tilført mer enn 5 kg N/daa ble også her de høyeste YNT-verdiene ved siste notering målt på rutene med Fullgjødsel. I middel for de fire ulike N-nivåene var YNT-verdiene i Østfold og Vestfold henholdsvis 8 og 3 % høyere på ruter gjødslet med Fullgjødsel enn på tilsvarende ruter gjødslet med Minorga-gjødsel ved siste noteringstidspunkt (tabell 8).

Forskjellene i YNT-verdier mellom de ulike gjødseltypene indikerer at hveteplantene lettere tok opp nitrogenet når gjødsla var tilført i form av ammonium/nitrat (fullgjødsel) enn organisk N/ urea (Minorga-pellets). Dette er motsetning til en tilsvarende forsøksserie med utprøving av Minorga-gjødsel til vårhvete i 2008 (Havstad 2010) hvor det bare var ubetydelig forskjell mellom de to gjødseltypene både med tanke på N-opptak og kornavling. I den tidligere forsøksserien var imidlertid feltene etablert relativt seint (midten av mai) og det ble vannet hyppig i tida etter etablering. De varme og fuktige forholdene var nok gunstige for omdanning av urea / mineralisering av organisk materiale.

Selv om det ble vannet et fåtalls ganger i Landvik-feltene var nok ikke dette tilstrekkelig (tabell 3) til å få optimale forhold for frigiving av næringsstoffer fra pelletsen / omdanning av urea under de tørre forholdene våren og sommeren 2010. I feltene i Østfold og Vestfold ble det ikke vannet. Ettersom god jordfuktighet er avgjørende for nedbrytningen av organisk N / urea til mineral-N må nok de tørre forholda ta mye av skylden for at nitrogenet fra Minorga-gjødsla ikke var like tilgjengelig som i 2008.

(15)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 15 Minorga-gjødsla ble i alle feltene tilført på overflata og raket, tromlet eller harvet lett ned i jorda. Muligens ville en dypere plassering av gjødsla ha ført til bedre fuktighetsforhold, og dermed bedre N-frigiving. I korndyrkinga har tradisjonell radgjødsling og såing med kombimaskin vært dominerende i Norge de siste tiåra med godt resultat (Hoel &

Tandsæther 2010). Hvordan ulik plassering av Minorga-gjødsla (radgjødsling vs.

overflategjødsling) påvirker gjødselvirkningen, spesielt under tørre forhold, bør undersøkes nærmere.

Tabell 7. Virkning av ulike mengder og typer av gjødsel på Yara N-tester verdier ved registrering seint i vekstsesongen (1.-15. juli) i fire felt i 2010.

Table 7. Effects of various N rates and types of fertilizer on chlorophyll readings (YNT values) late in the growing season (1 – 15 July).

Sein klorofyllmåling (YNT-verdier) Landvik Vest- Øst- Middel Ledd Lett jord Tung jord Fold Fold (4 felt) Rel

1 Ugjødsla 242 419 404 469 384 100

2 Minorga bl.1 5+0 377 483 564 507 483 126

3 10+0 545 585 604 557 573 149

4 10+3 569 566 618 590 586 153

5 15+0 634 610 621 614 620 162

6 Minorga bl. 2 5+0 416 514 - - - -

7 10+0 521 588 - - - -

8 10+3 588 574 - - - -

9 15+0 595 604 - - - -

10 Fullgjødsel 5+0 448 520 547 499 503 131

11 10+0 637 601 628 636 625 163

12 10+3 688 666 635 643 658 172

13 15+0 691 617 672 664 661 172

Sign., P% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

LSD, 5% 67 98 32 52 44

Tabell 8. Hovedeffekt av ulike gjødseltyper på Yara N-tester verdier ved reg. tidlig (5.-15. juni) og seint (1.-15. juli) i vekstsesongen i ulike forsøksfelt i 2010. Middel av fire ulike gj.mengder.

Table 8. Main effects of various N rates and types of fertilizer on chlorophyll readings (YNT values) registered early and late in the growing season. Means of four N levels.

Tids- Klorofyllmåling (YNT-verdier) punkt Gjødseltype Landvik Vest- Øst- Middel Lett jord Tung jord fold fold Rel.

Tidlig Minorga bl.1 489 458 - 521 100=489

(5.-15.6) Minorga bl. 2 483 454 - - -

Fullgjødsel 604 490 - 523 110

Sign., P% <0,01 2 - >20 10

LSD, 5% 32 28 - - -

Seint Minorga bl.1 531 561 602 567 100=565

(1.-12.7) Minorga bl. 2 530 570 - - -

Fullgjødsel 616 601 621 610 108

Sign., P% <0,01 20 2 <1 4

LSD, 5% 34 -

(16)

Bilde 5.

lettjords Photo 5.

field est 3.3 Leg Mens de stigende ruter gj var det fullgjød Tabell 9 Østfold 2 Table 9.

2010.

1 Ug 2 Min 3 4 5 10 Fu 11 12 13 Sign., P LSD, 5%

La

Det var stor sfeltet på La The lowest tablished on gde

et ikke ble n e N-mengde jødslet med

ingen sikke dsel (10 %) i 9. Virkning av

2010.

Effects of v

Ledd gjødsla

norga bl.1

llgjødsel

P%

%

rs T. Havstad e

r næringsma andvik.

chlorophyll sandy soil a

notert legd e uansett gj d 15 kg N/d er forskjell i dette felte

v ulike meng various N rat

5+0 10+0 10+3 15+0 5+0 10+0 10+3 15+0

t al. Bioforsk Ra

ngel, og der readings (YN at Landvik. F

e i Vestfold jødseltype aa i form av i legde mel

et.

gder og type tes and types

% legde ve Østf 2 4 1 1 1 1 9 1 2

<0, 9

apport vol. 5 nr

rmed lave YN YNT-values) w Foto / photo:

d og i de to i Østfold-fe v fullgjødse llom ruter g

r av gjødsel s of fertilize ed høsting

fold 2 4 4 4 7 1 9 0 22 ,01 9

r.179 2010

NT-verdier, p were measur

: Lars T. Hav

feltene på eltet (tabel el (22 %). ) gjødslet me

på legde (%) er on lodging

på ugjødsla r red on unfer vstad.

Landvik, ø l 9). Mest le I middel fo ed Minorga

) ved kornhø g at grain ha

ruter i rtilized plots

økte legda m egde var de or ulike N-m

(12 %) og m

østing i felte arvest in Østf

Side 16 s in a

med et på mengder

med

et i fold in

(17)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 17

3.3 Kornavling

Kornavlingen var i alle felt lavest på ugjødsla ruter og økte uansett gjødseltype med stigende N-mengder fra 5 til 10 kg /daa. Videre økning fra 10 til 15 kg N/daa, både i form av Minorga- og fullgjødsel, gav ytterligere avlingsgevinst i Vestfold og i tungjordsfeltet på Landvik, men ikke ved bruk av fullgjødsel og Minorga blanding 1 på lettjorda på Landvik og bruk av fullgjødsel i Østfold (tabell 10). I middel for ulike N-mengder var avlingen i disse fire felta henholdsvis 24 %, 9-12 %, 11-13 % og 12 % høyere på ruter gjødslet med

Fullgjødsel enn på tilsvarende ruter gjødslet med Minorga-gjødsel (tabell 11).

På Landvik ble de høyeste avlingene høstet på ruter grunngjødslet med 10 kg N/daa (ledd 11) eller på tilsvarende ruter som i tillegg var delgjødslet med 3 kg N/daa i form av fullgjødsel (ledd 12). Også i Østfold kom delgjødslingslingsstrategien (10 +3 kg N/daa i form av fullgjødsel, ledd 12) best ut, mens største N-mengde (15 kg N/daa) i form av fullgjødsel (ledd 13) gav størst avlingsgevinst i Vestfold (tabell 10). I henhold til dyrkingsveiledninga for Bjarne ligger optimal gjødsling i området 12-16 kg N/daa (FK- dyrkingsveiledning på internett).

På rutene som var tilført 10 kg N/daa tidlig om våren, både i form av Minorga- og fullgjødsel, ble det i de fleste tilfeller høsta høyere kornavling når ekstra nitrogen (3 kg N/daa) ble tilført ved Z31-39. Avlingsforskjellen mellom de to gjødslingsstrategiene var imidlertid ikke signifikante i noen av felta (tabell 10).

Tabell 10. Virkning av ulike mengder og typer av gjødsel på kornavling (kg/daa) i fire felt i 2010.

Table 10. Effects of various N rates and types of fertilizer on grain yield (kg ha-0.1 in four trials in 2010.

Kornavling (kg/daa)

Landvik Vest- Øst- Middel Ledd Lett jord Tung jord fold fold (4 felt) Rel

1 Ugjødsla 122 319 242 169 213 100

2 Minorga bl.1 5+0 321 442 368 229 340 160

3 10+0 436 566 450 258 428 201

4 10+3 523 636 467 296 480 225

5 15+0 410 645 476 291 455 214

6 Minorga bl. 2 5+0 295 479 - - - -

7 10+0 409 575 - - - -

8 10+3 496 634 - - - -

9 15+0 457 663 - - - -

10 Fullgjødsel 5+0 352 510 413 244 380 178

11 10+0 532 654 554 312 513 241

12 10+3 493 721 576 333 531 249

13 15+0 493 682 646 309 533 250

Sign., P% <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

LSD, 5% 99 101 42 39,0 69

(18)

Tabell 1 ulike gjø Table 11 trails in

Gjødse Minorga Minorga Fullgjø Sign., P LSD, 5%

Bilde 6.

Photo 6.

Foto/ph

3.4 Ha

I begge for begg i form a For de f fullgjød

La

1. Hovedeffe ødselmengde 1. Main effec 2010. Mean

eltype a bl.1 a bl. 2

dsel P%

%

Tresking av Harvesting oto: Lars T.

almavling

de to Land ge de to fel av fullgjøds

fleste N-niv dsel enn som

rs T. Havstad e

ekt av ulike er.

cts of variou of four N-le

Le

forsøksfelte of one of th Havstad.

dvik-felta va lta var det

el som prod våer ble det m Minorga-g

t al. Bioforsk Ra

gjødseltype us N rates an

evels.

Landv ett jord

422 414 467 7 -

et på lett jor he trials at L

ar halmavlin rutene som duserte mes t produsert gjødsel (tab

apport vol. 5 nr

er på kornavl nd types of fe

Korna vik

Tung jord 572 588 642 3 52

rd på Landvi Landvik on 12

ngen lavest m var gjødsl st tørrstoff mer plante bell 12). I m

r.179 2010

ling (kg/daa) ertilizer on g

avling (kg/d Vest-

fold 440 - 547

<0,01 22

ik 12. august 2 August 201

t på ugjødsl et med høy f (tabell 12) emasse når middel for a

) i fire felt i grain yield (

daa) Øst- fold (4

269 4

-

300 4

<1 <0 19

t 2010.

10.

la ruter (tab yeste N-men

).

gjødsla var alle fire N-m

i 2010. Midde (kg ha-0.1 in fo

Middel felt) Re 426 100

- - 489 115

0,01 53

bell 12). I m ngde (15 kg

r tilført som mengder var

Side 18 el av fire our

l 0 5

middel g N/daa)

m r TS-

(19)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 19 avlingen i lettjord- og tungjordsfeltet henholdsvis 6-11% og 13-16 % høyere på ruter gjødsla med Fullgjødsel enn med Minorga-gjødsel. Det var bare ubetydelige forskjeller mellom de to Minorga- blandingen med tanke på produsert TS-halmmengde (tabell 13).

Tabell 12. Virkning av ulike mengder og typer av gjødsel på halmavling (kg/daa) i to felt i 2010.

Table 12. Effects of various N rates and types of fertilizer on straw yield (kg ha-0.1) in two trails in 2010.

Halmavling (kg/daa)

Landvik Middel

Ledd Lett jord Tung jord (2 felt) Rel.

1 Ugjødsla 109 159 134  100

2 Minorga bl.1 5+0 213 223 218  163

3 10+0 262 264 263  196

4 10+3 323 304 313  234

5 15+0 240 310 275  205

6 Minorga bl. 2 5+0 222 235 - -

7 10+0 255 277 - -

8 10+3 316 289 - -

9 15+0 300 331 - -

10 Fullgjødsel 5+0 233 267 250  187

11 10+0 318 325 322  240

12 10+3 284 346 315  235

13 15+0 320 336 328  245

Sign., P% <0,01 <0,01 <1

LSD, 5% 79 47 78

Tabell 13. Hovedeffekt av ulike gjødseltyper på halmavling (kg/daa) i to felt i 2010. Middel av fire ulike gjødselmengder.

Table 13. Main effects of various N rates and types of fertilizer on straw yield (kg ha-0.1 in two trails in 2010. Mean of four N-levels.

Halmavling (kg/daa) Landvik Landvik Middel Gjødseltype Lett jord Tung jord (2 felt) Rel.

Minorga bl.1 260 275 267 100

Minorga bl. 2 273 283 - -

Fullgjødsel 289 319 304 114

Sign., P% >20 <0,01 8

LSD, 5% - 24 -

(20)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 20

4. Konklusjon / oppsummering

I 2010 ble det utført fire feltforsøk med vårhvete, to på Landvik (Aust-Agder), ett i

Tønsberg (Vestfold) og ett i Grålum (Østfold), hvor ulike mengder (0, 5, 10 og 15 kg N/daa) Minorga-gjødsel fra ’HØST AS’ ble sammenlignet med tilsvarende mengder nitrogen i

fullgjødsel. I tillegg var det for hver gjødseltype med et ledd som ble grunngjødslet med 10 kg N/daa og senere (Z 35-39) delgjødslet med 3 kg N/daa. Mens det på Landvik ble prøvd ut to ulike Minorga-varianter, enten tilsatt urea og kaliumklorid (Blanding 1) eller urea, kaliumklorid og kjøttbeinmel (Blanding 2), ble bare den første-blandinga (1) testet i feltene i Tønsberg og Grålum.

I de to Landvik-felta indikerte klorofyllmålinger (Yara N-tester (YNT)-verdier) at opptaket av nitrogen i plantene var høyere på ruter gjødslet med Fullgjødsel enn på tilsvarende ruter gjødslet med Minorga når det var tilført samme N-mengde både tidlig (5. – 15. juni) og seinere (1. – 15. juli) i vekstsesongen. Det var bare ubetydelige forskjeller med tanke på N-opptak mellom de to ulike Minorga-variantene. I middel for to ulike måletidspunkt, to felt og fire ulike gjødselmengder var YNT-verdiene 13-14 % høyere på ruter gjødslet med Fullgjødsel enn tilsvarende ruter gjødslet med de to Minorga-blandingene. I Østfold og Vestfold var forskjellene ikke like tydelige, men også her ble de høyeste YNT-verdiene målt på rutene gjødslet med Fullgjødsel. I middel for fire ulike N-nivåer var YNT-verdiene i de to felta henholdsvis 8 og 3 % høyere på ruter gjødsla med Fullgjødsel enn med Minorga ved siste noteringstidspunkt

I likhet med klorofyllmålingene ble de høyeste kornavlingene både i Vestfold, Østfold og på Landvik høstet på ruter som var gjødslet med Fullgjødsel. I middel for ulike N-mengder var avlingsgevinsten ved å gjødsle med Fullgjødsel i stedet for Minorga-gjødsel henholdsvis 24

% i Vestfold, 12 % i Østfold og 9-13 % i de to Landvik-felta. De kjemiske analysene av de to Minorga-variantene, både med og uten tilsatt kjøttbeinmel, var svært like, og trolig av den grunn var det ingen sikre avlingsforskjeller mellom disse.

På rutene som var tilført 10 kg N/daa tidlig om våren, både i form av Minorga- og Fullgjødsel, ble det i de fleste tilfeller høsta høyere kornavling når ekstra nitrogen (3 kg N/daa) ble tilført ved Z31-39. Avlingsforskjellen mellom de to gjødslingsstrategiene var imidlertid ikke signifikante i noen av felta.

Tilførselen av Minorga-gjødsla ble beregnet ut fra ett N-innhold på 11 % i stedet for 13 % som analysen av totalnitrogen i gjødsla viste. Dermed ble det i praksis tilført mer N enn på rutene med Minorga enn med Fullgjødsel. Til tross for dette var gjødselvirkningen av Minorga-gjødsla dårligere enn av Fullgjødsla, både med tanke på N-opptak og kornavling.

Ettersom god jordfuktighet er avgjørende for nedbrytningen av organisk N til mineral-N må trolig de tørre forholda som rådet i 2010, spesielt på Landvik, ta mye av skylden for at nitrogenet ikke var like tilgjengelig fra Minorga- som fra Fullgjødsla, hvor nitrogenet blir tilført som ammonium/nitrat.

Resultatene er i motsetning til en tilsvarende forsøksserie med utprøving av Minorga- gjødsel til vårhvete i 2008 (Havstad 2010) hvor det bare var ubetydelig forskjell mellom de to gjødseltypene både med tanke på N-opptak og kornavling. I den tidligere forsøksserien var imidlertid feltene etablert relativt seint (midten av mai) og det ble vannet hyppig i tida etter etablering. De varme og fuktige forholdene var nok gunstige for omdanning av urea / mineralisering av organisk materiale.

(21)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 21 For å oppnå bedre virkning av Minorga-gjødsla under tørre forhold ville det trolig vært en fordel om nitrogenet som ble tilsatt den slambaserte blandingen var i form av lettløselig ammonium/nitrat i stedet for urea-N, som først må omdannes til ammonium/nitrat før den kan tas opp i plantene. Urea-N er også utsatt for gasstap (ammoniakk) under ugunstige tørre værforhold.

(22)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 22

5. Etterord

Takk til fagpersonale ved Vestfold forsøksring og Landbruksrådgivning SørØst for

gjennomføring av feltforsøkene, og til Trygve S. Aamlid, Bioforsk Øst Landvik, for nyttige kommentarer etter gjennomlesing av manuskriptet.

(23)

Lars T. Havstad et al. Bioforsk Rapport vol. 5 nr.179 2010 Side 23

6. Litteratur:

FK-dyrkingsveiledning. Bjarne vårhvete. 2010. Internett: http://fk-

landbruk.no/Planteproduksjon/Saakorn/Vaarkorn/Sider/Spire_dyrkningsrad_Bjarne.aspx Havstad, L.T. 2010. Utprøving av et nytt organisk slambasert gjødselprodukt fra 'HØST AS'.

Bioforsk Rapport (5) 54. 18 s.

Hoel, B. & H. Tandsæther. 2010. Gjødslingsstrategier – Effektiv våronn. Bioforsk Fokus 5 (1): 128-130.

Lovdata. 2003. Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20030704-0951.html

Lunnan, T. 2010. Urea – aktuelt gjødselslag under norske forhold? Gjødslingshåndbok på internett:

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/tema/artikkel?p_dimension_id=19190&

p_menu_id=19211&p_sub_id=19191&p_document_id=61279&p_dim2=19611 SAS Institute. 1990. SAS/STAT User’s Guide. Version 6. Fourth edition. 890 s.

Ugland, T.N., Ekeberg, E. & T. Krokstad. 1998. Bruk av avløpsslam i jordbruket. Grønn forskning 04/98. 13 s.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Dermed kan en øke mengden flytende gjødsel tilført per daa med 30 – 40 %, uten at en øker total megde nitrogen og fosfor tilført i forhold til husdyrgjødsel som ikke er

Opptak av fôr viste stor variasjon mellom de ulike metodene, men for Periode 1 stemmer fôropptak basert på energibehov (14,6 kg TS/dag) og n-alkan analyse (15,6 kg TS/dag)

Avrenning (mm), tap av suspendert tørrstoff (kg), fosfor (g) og nitrogen (1/10 g av total mengde) per daa jordbruksareal i gjennomsnitt for tidligere år og i agrohydrologisk

Tap av suspendert tørrstoff per daa jordbruksareal var 182 kg/daa, mot 80,5 kg/daa i gjennomsnitt for tidligere år (Figur 8 og Tabell 12a i vedlegg). Dette er en stor økning i

På mosemyr og lite formoldet grasmyr kan det være riktig å bruke 18-20 kg N pr.. Enklest og billigst vil det være å bruke

For Sustane er dette ikke overraskende, for på disse rutene var den totale nitrogentilførselen før såing hele 1.65 kg N/100 m2, eller omtrent dobbelt så stor som i

vanningsregimer hadde skuddtallet ei uke etter gjødsling med 4 kg N/daa (første uttak) økt raskest i potter gjødslet med Opti KAS (ledd 2), storfegjødsel (ledd 11),

Det ble i to forsøksfelt i økologisk frøeng av Grind- stad timotei i 2018–2019 (Landvik og Vestfold) gjødslet med 9 Kg N/daa i form av to organiske gjød- seltyper (Grønn

Dersom enga skal frøhøstes i første engår og ikke er sådd sammen med jordkløver må hovedregelen derfor være at det skal gjødsles med 2-3 kg N/daa i blautgjødsel

Middel for hele arealet (kg/daa).. N-tilførsel er fratrukket

Tilførsel av fosfor med mineralgjødsel og husdyrgjødsel (kg/daa) i perioden 1994 – 2017 fordelt på totalt jordbruksareal.. Tilført fosfor i mineralgjødsel og

Samtidig var det da en tendens til størst avling der det ble gitt mest N om våren (10 kg N), sammenlignet med å gi mest N ved begynnende stråstrekning.. En sannsynlig forklaring

Resultatene viser at det ikke var forskjeller i avlingsnivået om det ble gitt 8 eller 10 kg N/daa på våren.. Ulik vårgjødsling påvirket heller ikke vanninnholdet i

På Kvithamar var det ingen slik effekt av gjødslingsnivå, men heller en tendens til et noe lavere næringsinnhold i plantene ved 12 enn ved 10 kg nitrogen per daa, noe vi

Det ble i to forsøksfelt i 2017-2018 (Landvik og Vest- fold) gjødslet med 9 Kg N/daa i form av to organiske gjødseltyper (Grønn ØKO 8-4-2 og biogjødsel fra Greve biogass),

Fosfortilførselen (2,8 kg/daa) var også litt lavere enn gjennomsnittet. Feltet høstpløyes årlig. 5,8 kg/daa) var dobbelt så stort som middelet for overvåkingsperioden (2,8

Også tapet av suspendert stoff på 312 kg SS/daa var betydelig høyere enn gjennomsnittet for overvåkingsperioden (154 kg SS/daa). Tap av nitrogen fra jordbruksareal på 5,2

Når det ble gitt samme N-mengde var det ingen sikre forskjeller i YNT-verdier mellom ruter gjødslet med Minorga- og Yara (mineral)-gjødsel (tabell 3).. Heller ikke i middel for de

Avling (kg korn/daa) og protein % for ledd som ¿kk 12 og 16 kg N/daa, der enten alt N ble gitt på våren, eller fordelt på vår- og delgjødsling.. Gjennomsnitt for fem

Forsøket i Froland og de andre forsøkene i serien (Havstad et al. 2016) viser at gjødsling med 4 kg N/daa like etter tresking, etterfulgt av fôrslått i førsteårsenga i

Vedlegg Kolstad – Gjødsling 2010 Gjødsling med Nitrogen (totalt).. Middel

I gjennomsnitt for alle felt lå bondens gjødsling på 14,4 kg N/daa (tabell 5), som tilsvarer normen for 600 kg korn/daa. Gjennomsnittlig avlingsnivå lå på 522 kg korn/daa, det

Figur 11: Optimal mengde N/daa for tre felt i Lady Claire basert beregninger av økonomisk resultat for nettoverdi 1 er regnet ut for de tre feltene (Field 7 = Bioforsk