• No results found

NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND,

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND,"

Copied!
7
0
0

Fulltekst

(1)

NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND,

Kommune:

1001/Kristiansand Gnr/bnr:

150/42

AskeladdenID:

131051 Referanse til landsverneplan:

Kompleks 9903278

Omfang fredning

Byggnavn Oppført Bygningsnr. Gnr/bnr Omfang

•Norges Banks tidligere avdelingskontor i Kristiansand, Dronningens gate 30

1877 - 1879 168355270 150/42 Eksteriør/Interiør

•Tilbygg til Norges Banks tidligere avdelingskontor i

Kristiansand, Dronningens gate 30

1975 168269021 150/42 Eksteriør

•Utomhusområde, Dronningens

gate 30 1879 150/42 Utomhus

(2)

Fredning kompleks

Omfang: Fredningen omfatter bygningene og utomhusområdet som nevnt ovenfor.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre Norges Banks tidligere avdelingskontor i Kristiansand som et arkitektonisk og arkitekturhistorisk viktig anlegg, samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Begrunnelse: Da Norges Bank ble opprettet i 1816 ble hovedkontoret lagt til Trondheim, og det ble samtidig vedtatt å etablere kontorer i de øvrige stiftsbyene Bergen, Kristiansand og Kristiania. Dette var et ledd i nasjonsbyggingen etter 1814 og fram til moderne tid.

I Kristiansand holdt banken til i ulike lokaler fram til avdelingskontoret flyttet inn i Dronningens gate 30 i egen bygning oppført i årene 1877-79 etter tegninger av arkitekt Paul Due. I 1975 ble det oppført et lavt tilbygg i bakkant av den opprinnelige bygningen. Arkitekt for nybygget var Sannes og Steen Arkitektkontor A/S.

Det samlete anlegget representerer det beste av sin samtidsarkitektur og har nasjonal verdi.

(3)

NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, DRONNINGENS GATE 30

Bygningsnr: 168355270

Gnr/bnr: 150/42

Oppført: 1877 - 1879

AskeladdenID: 131051-1

Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903698 Kompleks 9903278

(4)

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør og deler av interiøret i 1. etasje; hovedinngangen med et rom på hver side med krysshvelv, ekspedisjonshallen, tidligere direktørkontoret med himling med stukkatur og tilstøtende gangarealer med krysshvelv.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon,

fasadekomposisjon, planløsning, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk samt detaljer som skilt og dekor m.v. Fast inventar som Merkurstatuen er fredet som del av interiøret.

Omfanget av interiørfredningen er markert på plantegning.

Formål: Formålet med fredningen er å ta vare på bygningen fra 1879 som en bygning av høy arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi, formålsbygd for Norges Bank som avdelingskontor i Kristiansand.

Formålet er å sikre bygningens formspråk og arkitektoniske kvaliteter.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater. Formålet med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Begrunnelse: Bygningen er oppført i upusset gul teglstein, med sokkel, inngangsparti og hjørnekvadre i

finhugget rødlig granitt. Bygningens ene kortvegg danner inngangsfasade mot Dronningens gate.

Fasaden er nygotisk i sin karakter, der små tårnoppbygg markerer hjørnene foruten at de gir rytme til fasaden. Den tofløyede inngangsdøren er i lys eik med rike beslag. Vinduene har en nyromansk karakter med rundbuet avslutning og ble byttet ut i 1975.

I interiøret er det dominerende rommet den toetasjes ekspedisjonshallen med dekor i klassisk stil.

Denne omkranses av mindre rom som har hatt ulike funksjoner. Inngang til bankhvelvet og flere døråpninger er flyttet for å tilpasses forskjellig kontormøblering i hallen, og til ulike

sikkerhetstiltak ellers.

Både eksteriør og interiør har gjennomgått flere endringer i årenes løp, men det arkitektoniske uttrykket er godt bevart. Norges Banks tidligere avdelingskontor, Dronningens gate 30 i Kristiansand, representerer arkitektur av høy kvalitet, og er av nasjonal verdi.

(5)

Plantegning 1. etasje. Omfang interiørfredning er markert med blå skravur.

(6)

TILBYGG TIL NORGES BANKS TIDLIGERE AVDELINGSKONTOR I KRISTIANSAND, DRONNINGENS GATE

Bygningsnr: 168269021

Gnr/bnr: 150/42

Oppført: 1975

AskeladdenID: 131051-2

Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903699 Kompleks 9903278

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter bygningens eksteriør.

Formål: Formålet med fredningen er å ta vare på bygningen fra 1975 som en bygning av arkitektonisk og kulturhistorisk høy verdi, formålsbygd som tilbygg til Norges Banks avdelingskontor i

Kristiansand. Formålet er å sikre bygningens formspråk og arkitektoniske kvaliteter.

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer, samt materialbruk og overflater.

Begrunnelse: Bygningen fra 1975 er oppført etter tegninger av Sannes og Steen Arkitektkontor A/S og en langstrakt bakfløy hvorav en del i to etasjer, med vegger kledd med upusset gul teglstein av en kvalitet som står godt til den gamle bygningen. Tilbygget underordner seg bevisst den

opprinnelige bankbygningen.

Eksteriøret står i hovedsak uendret siden bygningen var ny. Tilbygget til Norges Banks tidligere avdelingskontor, Dronningens gate 30, representerer god tilpasningsarkitektur, og er av nasjonal verdi.

(7)

UTOMHUSOMRÅDE, DRONNINGENS GATE 30

Bygningsnr:

Gnr/bnr: 150/42

Oppført: 1879

AskeladdenID: 131051-3

Referanse i landsverneplanen: Bygning 9903700 Kompleks 9903278

Fredning bygning

Omfang: Fredningen omfatter plenen på hver side av den opprinnelige bankbygningen, inkludert inngjerdingen og gateskiltet i smijern i krysset Dronningens gate - Festningsgata.

Fredningen omfatter utomhusanleggets arealer, grøntområder, hovedelementer som stier, dekker, belegg, vegetasjon og annen grønnstruktur samt konstruksjoner som gjerder, porter, murer, belysning med detaljer, materialbruk og overflater.

Fredningens avgrensning er markert med blå skravur på kart.

Formål: Formålet med fredningen er å sikre utomhusarealet som en integrert og viktig del av de

arkitektoniske kvalitetene ved anlegget som er formålsbygd for Norges Bank som avdelingskontor.

Formålet er videre å sikre uthuselementenes formspråk og uttrykk.

Begrunnelse: Plenene, symmetrisk anlagt på hver side av den opprinnelige bankbygningen, er en del av det opprinnelig anlegget. Plenene er inngjerdet med et rekkverk av høy kvalitet og består av rødlige granittstolper med rikt smijernsgjerde mellom.

Utomhusområdet er av høy arkitekturhistorisk verdi.

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Formål: Formålet med fredningen av stabburet er å bevare en bygning med tilknytning til den gamle fattiggården fra slutten av 1800-tallet. Formålet med fredningen er videre å

Formål: Formålet med fredningen er å bevare velferdsbygget som en helse- og arkitekturhistorisk viktig del av sykehusanlegget på Gaustad og som et eksempel på en fellesbygning

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen med byggetrinn fra 1950 og 1954 som et særdeles viktig eksempel på den poliorelaterte institusjonsutbyggingen i tiårsperioden

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som representativt og typisk eksempel på pasientbygning for en pasientgruppe med særskilte behov. Formålet med fredningen er

Formål: Formål med fredningen er å bevare den eldste delen av Veterinærinstuttet som et viktig landbruks- og vitenskapshistorisk anlegg med høy arkitekturhistorisk verdi som eksempel

Formål: Formålet med fredinga er å ta vare på bygningen som del av eit variert og verdifullt bygnings- og kulturmiljø som det indre tunet på Løken representerer frå tida

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen fra 1889 ved tidligere Oslo tekniske skole som et kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og skolehistorisk viktig eksempel i

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen som eksempel på en forretningsgård fra 1890-tallet, senere brukt som tollsted og som er en kulturhistorisk og

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Stavanger tollsted som eksempel på en kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og tollhistorisk viktig bygning i norsk historie og i

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Trondheim tollsted som et kulturhistorisk, arkitekturhistorisk og tollhistorisk viktig anlegg i norsk historie og i Trondheims bybilde

Formål: Formålet med fredningen av Nedre Gausen, tidligere Holmestrand seminar, er å sikre eiendommen som eksempel på formålsbygd lærerskole som også har lang historie

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Høyesteretts hus som en justisbygning fra 1903 av høy arkitekturhistorisk og kulturhistorisk verdi som symbol på den ene av våre

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Bergen tinghus som en arkitekturhistorisk og kulturhistorisk viktig representant for tinghusene oppført i de største byene i

Formål: Formålet med fredningen er å bevare uthusbygningen på Sandøsund tidligere tollstasjon som et arkitektonisk, kulturhistorisk og sektorhistorisk viktig eksempel på

Formål: Formålet med fredningen er å bevare bygningen på Borøy tidligere tollstasjon som et arkitektonisk, kulturhistorisk og sektorhistorisk viktig eksempel på uthusbygning fra

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Brekkestø tidligere tollstasjon som et arkitektonisk, kulturhistorisk og sektorhistorisk viktig eksempel på en tidligere tollstasjon

Formål: Formålet med fredningen er å bevare uthusbygningen på Ny-Hellesund tidligere tollstasjon som et arkitektonisk, kulturhistorisk og sektorhistorisk viktig eksempel på

Formål: Formålet med fredningen er å ta vare på bygningen fra 1964 som en bygning av høy arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi, formålsbygd for Norges Bank som

Begrunnelse: Norges Banks tidligere avdelingskontor i Vardø er oppført i 1960-61 etter tegninger av arkitektene Kristoffer Lange og Klingenberg & Klingenberg, Oslo, som vant

Formålet med fredningen er videre å sikre hovedstrukturen i det arkitektoniske uttrykket og detaljeringen så som fasadeløsning, opprinnelige og eldre deler som dører og vinduer,

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Fehn- paviljongen som eksempel på en bygning med stor arkitektonisk verdi hvor arkitekt Sverre Fehns uttrykk er gjenkjennelig både

Formål: Formålet med fredningen er å bevare publikumsbygningen ved Bjerkebæk, med høy arkitektonisk og kulturhistorisk verdi, innpasset og tilpasset Sigrid Undsets

Formål: Formålet med fredningen er å bevare Statsarkivet i Bergen med kulturhistorisk og arkitektonisk verdi som representant for den bergenske monumentale arkitekturen