• No results found

Fordi det er flaut?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fordi det er flaut?"

Copied!
2
7
0
Vis mer ( sider)

Fulltekst

(1)

Fordi det er flaut?

FRA REDAKTØREN

ragnhild.orstavik@tidsskriftet.no

Ragnhild Ørstavik er assisterende sjefredaktør i Tidsskriftet. Hun er dr.med. og har en bistilling som seniorforsker ved Folkehelseinstitu et.

Over ny år skal menn slippe å snakke om potensproblemer med fastlegen. Er det en god idé?

Foto: Einar Nilsen

Fra 2020 vil menn over 18 år kunne kjøpe sildenafil, markedsført som Viagra Reseptfri, på apotek (1). Medikamentet blir det første som selges under ordningen «reseptfri medisin med veiledning» (2). Farmasøyten bruker en sjekkliste og skal be kunder som svarer bekreftende på noen av spørsmålene, om å kontakte lege for nærmere vurdering (3). Formålet ved tiltaket er, ifølge Legemiddelverket, å redusere ulovlig kjøp på ne (1).

I 2018 ble det solgt mer enn 6 millioner doser i kategorien potensmidler i Norge, til li over 107 000 brukere og for til sammen i overkant av 180 millioner kroner (4). Men Reseptregisterets statistikk gir begrenset informasjon om den faktiske bruken av slike medikamenter. I stedet for å oppsøke lege, velger nemlig mange å kjøpe potenspiller på det illegale markedet. Under en internasjonal aksjon i or var 37 % av de beslaglagte legemidlene i Norge solgt som medikamenter mot erektil dysfunksjon (5). Bruken er vanskelig å kartlegge, men i Nederland har man gjort et forsøk: Analyser av kloakken viste at mengden avfallsstoffer fra potensmidler var mer enn dobbelt så stor som forventet ut ifra det som var forskrevet (6).

«Kvinner vennes fra tidlig alder til å brette ut – i overført og direkte betydning – underlivet for helsepersonell. For menn er det kanskje annerledes»

Potenspiller er en gavepakke til produsenter av falske medikamenter: De lave produksjonskostnadene gir profi marginer som er 2 000 ganger høyere enn for kokain, samtidig som straffenivået er lavt (7). Men risikoen for brukerne er betydelig: En studie, riktignok utført av legemiddelfirmaet som produserer Viagra, viste at kun 18 % av interne sidene som hevdet å selge sildenafil, leverte ekte vare (8). I stedet for sildenafil risikerer kjøperne å si e igjen med medikamenter som inneholder talkum, amfetamin, paracetamol eller metronidazol – og kanskje en god dose bakterier (7, 8).

Hvorfor velger menn å gjøre noe ulovlig for å skaffe seg en vare som ikke inneholder det de vil ha? Resultatene fra en europeisk spørreundersøkelse tyder på at de sterkeste grunnene er at mennene kvier seg for å snakke med en lege, og at de ønsker å kjøpe billig (9). Men vil reseptfrihet med veiledning føles enklere? Det forutse er at de som ikke vil snakke med fastlegen, synes det er greit med en farmasøyt. Og mennene må være villige til å betale mer, ikke mindre. Reseptfrihet gir nemlig prisfrihet, og alt tyder på at Viagra Reseptfri vil bli dyrere enn sildenafil på resept (1).

Det er mange gode grunner til at menn bør snakke med fastlegen om potensproblemer. Erektil dysfunksjon har en sammensa etiologi med både somatiske og psykologiske komponenter, og selv om medikamentell behandling er førstevalg, kan også samtaleterapi eller livsstilsendringer ha god effekt (10). Erektil dysfunksjon er dessuten en uavhengig risikofaktor for hjertesykdom, spesielt hos menn under 60 år (10). Menn med erektil dysfunksjon av ukjent årsak skal utredes

Fordi det er flaut? | Tidsskrift for Den norske legeforening

R AG N H I L D Ø R STAV I K

(2)

for hjerte- og karsykdom (10). En fortrolig samtale under fire øyne kan kanskje også være bra – apotekets sjekkliste inneholder nemlig ingen spørsmål kny et til om pasienten har erektil dysfunksjon, eller om den unge mannen som ønsker en potenspille, egentlig «bare» er nysgjerrig eller har prestasjonsangst.

I 2018 var det 214 245 konsultasjoner hos fastleger i Norge med diagnosen «underlivsplager hos kvinner» (svangerskap, fødsler og prevensjon unnta ) (11). Ingen av de 20 hovedkategoriene i Statistisk sentralbyrås statistikk omfa er mannens

kjønnsorganer. Kvinner vennes fra tidlig alder til å bre e ut – i overført og direkte betydning – underlivet for helsepersonell.

For menn er det kanskje annerledes. Men det hadde vært ny ig å vite mer om hva som skal til for å bryte tabuet rundt en tilstand som rammer 20–40 % av middelaldrende menn, og som ofte lar seg behandle, men som også kan være en markør for annen sykdom (10). Å fly e samtalen fra legekontoret til apoteket fremstår ikke som et skri i riktig retning.

L I T T E R AT U R

1.Statens legemiddelverk. Viagra Reseptfri (sildenafil) som første reseptfri medisin med veiledning.

h ps://legemiddelverket.no/nyheter/viagra-reseptfri-sildenafil-som-forste-reseptfri-medisin-med-veiledning#hvorfor-kommer-viagra- reseptfri-(sildenafil)-med-veiledning-i-apotek?- Lest 1.9.2019.

2.Statens legemiddelverk. Reseptfrie legemidler med krav om veiledning. h ps://legemiddelverket.no/bivirkninger-og- sikkerhet/risikominimeringstiltak/reseptfrie-legemidler-med-krav-om-veiledning Lest 4.9.2019.

3.Sildenafil sjekkliste.

h ps://legemiddelverket.no/Documents/Bivirkninger%20og%20sikkerhet/Risikominimeringstiltak/Sjekkliste%20sildenafil%20reseptfri.pdf Lest 1.9.2019.

4.Reseptregisteret. www.reseptregisteret.no Lest 4.9.2019.

5.Statens legemiddelverk. Falske og ulovlige legemidler og ulovlig medisinsk utstyr stoppet. h ps://legemiddelverket.no/nyheter/falske- og-ulovlige-legemidler-og-ulovlig-medisinsk-utstyr-stoppet Lest 4.9.2019.

6.Venhuis BJ, de Voogt P, Emke E et al. Success of rogue online pharmacies: sewage study of sildenafil in the Netherlands. BMJ 2014; 349:

g4317. [PubMed][CrossRef]

7.Chiang J, Yafi FA, Dorsey PJ et al. The dangers of sexual enhancement supplements and counterfeit drugs to "treat" erectile dysfunction.

Transl Androl Urol 2017; 6: 12–9. [PubMed][CrossRef]

8.Campbell N, Clark JP, Stecher VJ et al. Internet-ordered viagra (sildenafil citrate) is rarely genuine. J Sex Med 2012; 9: 2943–51. [PubMed]

[CrossRef]

9.Schnetzler G, Banks I, Kirby M et al. Characteristics, behaviors, and a itudes of men bypassing the healthcare system when obtaining phosphodiesterase type 5 inhibitors. J Sex Med 2010; 7: 1237–46. [PubMed][CrossRef]

10.Shamloul R, Ghanem H. Erectile dysfunction. Lancet 2013; 381: 153–65. [PubMed][CrossRef]

11.Statistisk sentralbyrå. Antall konsultasjoner hos fastlege fordelt e er diagnosegrupper, absolu e tall og prosent.

h ps://www.ssb.no/helse/statistikker/fastlegetj#relatert-tabell-1 Lest 7.9.2019.

Publisert: 23. september 2019. Tidsskr Nor Legeforen. DOI: 10.4045/tidsskr.19.0578

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2022. Lastet ned fra tidsskriftet.no 28. april 2022.

 

Fordi det er flaut? | Tidsskrift for Den norske legeforening

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

– Vi mener at Rådet for legeetikk ikke svarer på det viktigste spørsmålet vårt: nemlig hvordan legeprofesjonen skal forholde seg til at aktørene i feltet estetisk medisin

Sandberg har sikkert fortalt historien mange ganger før, men blir fortsa blank i øynene når hun forteller om den store le elsen – og hvor viktig det er at det finnes hjertestarter

Forfatteren bør vurdere dette for neste opplag eller eventuelt for en engelsk oversettelse.. Når det er sagt, anbefaler jeg boken på det varmeste til både kol- leger

Muligens var dette også de hyppigste diagnosene i TKM- evalueringen av deltakerne, men det fremgår ikke av artikkelen.. Jeg vurderer artikkelen som relativt god, basert på detaljene

Lav organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere og andre innvandrere med kort botid i Norge kan forklare noe av nedgangen i organisasjonsgrad over tid for alle arbeidstakere sett

En av erfaringene jeg sitter igjen med fra dette arbeidet er at politiets lokale forankring og lokalkunnskap er avgjørende suksesskriterier for at politiet skal nyte tillit i

Sandberg har sikkert fortalt historien mange ganger før, men blir fortsa blank i øynene når hun forteller om den store le elsen – og hvor viktig det er at det finnes hjertestarter

Selv om dette er tydeligst i høgskolene, som i stor grad har vært avhen- gige av å få akkreditering til nye studieprogrammer og på den måten har måttet forholde seg til

Synes servicesalg er helt på sin plass, dette kan være svært positivt for kunden, i tillegg er det bra for apotekets inntjening, noe som også er viktig.. Salg av kalendergaver og

For og videre kunne finne ut om prinsippet om motivasjon ble implementert i opplæringen på en hensiktsmessig måte ble det spurt, «hva gjør du for å motivere de nyansatte?”

- Beskrivende spørsmål knyttet til konkrete hendelser eller handlinger. - Fortolkende spørsmål om hvordan informantene vurderer, oppfatter og tolker hendelser og handlinger. -

Prosjektgruppen anbefaler innføring av en sjekkliste (check-do) som behandlerne skal bruke under behandlingskonsultasjon for genital klamydiainfeksjon som inneholder følgende

Grunnen til det kan være sjåførens redsel for selv å bli drept, men det kan også hende han anerkjenner æreskriminalitet som legitim grunn for å drepe et menneske, slik Wikan (2003),

• Forespørre kollega om mulig deltakelse i intervju 6-12 måneder etter SK-samtalen. • Hvis ja – be vedkommende fylle ut skjema der de sier ja til at vi kan få ta kontakt for

I 2016 og 2017 ble det ikke gitt tilskudd til areal med liten/middels erosjonsrisiko utenfor prioriterte områder.. Fra 2016 ble tilskuddet heller ikke gitt til areal med

Dette sitatet fra en av rådgiverne ved Arbeidslivssentrene, støtter det alle informantene uttrykker i studien med at ledelsen ikke vil lykkes med IA-arbeidet hvis de

Ved bruk av en logistisk regresjonsmodell, hvor vi ser på effekten av røyking på forekomsten av alle former for ereksjonssvikt, finner vi ingen signifikant økning i forekomsten

Slik kan barn også bli hjulpet til å finne andre voksne å kny e seg til dersom egne foreldre er døde eller for traumatisert selv til å ta seg av barnet.. Mange barn kommer ut av

Når objektive funn ikke kan forklare graden av plager, kan det være konstruktivt å sette søkelyset på mestring og aksept.. Smerter og kroppslige plager som ikke kan forklares

Påvirket hukommelse, orientering, språk, persepsjon Er en konsekvens av annen medisinsk tilstand eller skade... HAR TORA

Etter en åtteårsperiode (siden 2004) publiserte the Steering Committee of the Salmon Aquaculture Dialogue (SAD), som er initiert av WWF, en standard for bærekraftig lakseoppdrett

Statsråd Jan Tore Sanner [11:20:06]: Når ikke pre- sidenten påpeker det, bør kanskje jeg gjøre det, nemlig at dette er et spørsmål som ligger under en annen statsråd, og det

Jeg ønsker å utforske sammenhengen mellom tillit og prosessuell rettferdighet, og hvordan dette oppleves av politiet og av kvinner som selger seksuelle tjenester.. I tillegg