• No results found

Kva finst av ulike alternativ i forynginga?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kva finst av ulike alternativ i forynginga?"

Copied!
23
0
0

Fulltekst

(1)

Korleis skal vi halde oppe skogproduksjonen på Vestlandet?

Kva finst av ulike alternativ i forynginga?

Inger Sundheim Fløistad – Skogsamling Vestland 2022 – 22.4.2022

(2)

Disposisjon

Valg i foryngelsen

- og tiltak for å begrense snutebilleskader

Markberedning

Plantetid og plantetype

Snutebillebeskyttelse

(3)

Snutebilleundersøkelsen 2017-18 AVGANG I PLANTEFELT

Hanssen og Fløistad 2018

Foto E. Fløistad

(4)

Snutebilleundersøkelsen 2017-18 SNUTEBILLEGNAG og avgang

Hanssen og Fløistad 2018

Foto E. Fløistad

(5)

Markberedning

Mindre vegetasjonskonkurranse

Økt næringsomsetning i humusen

Økt jordtemperatur gir økt rotvekst

Mindre snutebillegnag

Raskere vekst og etablering Mindre avgang

(6)

Feltforsøk Vestland 2020-2022

Tiltak:

• Markberedning

• Snutebillebeskyttelse

TØN

MIDTTUN

KINSARVIK

(7)

- Markberedning (MB) eller ikke MB

- Snutebillebeskyttelse, kjemisk eller voks 158 planter på hvert av de 3 feltene = 504 planter

Ikke MB – kjemisk MB – kjemisk Ikke MB – voks MB – voks

(8)

Markberedning og snutebiller

Snutebillene går raskt over flekker med blottlagt mineraljord

Predasjon

Temperatur

Flekkene bør gi 40*40 cm med mineraljord

Markberedning er ferskvare, ofte redusert

effekt andre året – når det fremdeles er

snutebiller i feltet

(9)

Innblanding av humus minsker (snutebille)-effekten av markberedning

Petersson m.fl. 2006

Snutebilledrepte planter (%)

(10)

Disposisjon

Valg i foryngelsen

- og tiltak for å begrense snutebilleskader

Markberedning

Plantetid og plantetype

Snutebillebeskyttelse

(11)

Plantetidspunkt og skaderisiko

Wallertz et al 2015 / Nordlander et al 2016 134

168

150 196

(12)

Ventetid før planting

(ferskt) Hogstflatealder ved (vår)planting

Død av snutebilleskader (%)

Örlander og Nilsson 1999

(13)

Årsaker til avgang i plantefelt

Normal avgang/ingen avgang 60,6 % Konkurrerende vegetasjon 14,0%

Insekter 9,5%

Gnag/beiting 3,7 %

Tørke/frost/snø 5,4 %

Sopp 0,2 %

Plantekvalitet/arbeid 3,4 %

Annet 3,3 %

Granhus og Eriksen 2017

(14)

Sein vårplanting (år 3) og snutebilleskader

Nordlander et al 2017

(15)

Snutebiller og plantetype

Hanssen 2012 & Hanssen og Fløistad 2018

(16)

Rothalsdiameter -

Best sammenheng med overlevelse

Thorsén et al. 2001

(17)

Forsøk i Agder

Behandling Plantetype Alder Markberedning

1 M 95 2 Nei

2 M 95 2 Ja

3 M 95 1 Nei

4 M 95 1 Ja

5 M 60 2 Nei

6 M 60 2 Ja

Fløistad m.fl. In prep

(18)

Plantevalg og snutebille

Vitalitet; plantenes mobilisering av forsvar/kvaeproduksjon

Avhengig av et etablert rotsystem Plantealder

Rothalsdiameter

Økt rothalsdiameter gir redusert risiko for avgang

Ved lik rothalsdiameter er det ingen forskjell mellom barrotplanter og pluggplanter

Miniplanter - på områder med færre snutebiller og lite vegetasjonskonkuranse (brukes i Sverige)

Induksjon av naturlig forsvar (metyl jasmonat)

(19)

Disposisjon

Valg i foryngelsen

- og tiltak for å begrense snutebilleskader

Markberedning

Plantetype og plantetid

Snutebillebeskyttelse

(20)

Beskyttelse på plantene

Foto: Södra Foto: E. Grande

Kjemisk Belegg på planten Mekanisk barriere

(21)

Kombinasjon av tiltak for å begrense snutebilleskader

Kjemisk, beleggningsskydd eller barriæreskydd

« gir alle likartad effekt»

Markberedning

Andel planter med ren mineraljord minst 10 cm rundt planten

Plantestørrelse

Grovere stammer tåler mer gnag, >10 mm liten risiko for avgang

Skjemstilling/ Flatestørrelse

Minst 10 trær per dekar

(22)

Risiko for snutebilleskader og forholdene på feltet

Risiko reduseres med alder på flata

Økende skaderisiko sør i landet

Økende skaderisiko i kystområder sammenlignet med innlandet

Fuktige hogstfelt gir lavere risiko enn tørrere felt

Brannflater gir økt risiko

Mengden snutebiller som flyr inn på hogstflatene påvirkes av antall nyklekkede snutebiller innen nærmeste kvadratmil

Været i svermingen

(23)

NIBIO_no NIBIO_no NIBIO.no

www.nibio.no

Takk for oppmerksomheten

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Wilson & Sperber 2004; 2012) alternative pragmatiske rammeverk og viste hvordan ironi analyseres og oppfattes innenfor relevansteori. Jeg hevdet at denne teorien evner å forklare

Analyseobjektet skal vurderes innenfor den aktuelle konteksten (plansituasjonen 11 ) opp mot et sett med vurderingskriterier som benyttes som faktorer for å anslå hvilken

Dette kriteriet er ment å belyse analyseobjektets bidrag til å øke det totale antall sensorers evne til å samle inn informasjon – altså i hvilken grad analyseobjektet

Type oppgave kan derfor ha både påvirket tilgang på støttenettverk og operativ effekt, i tillegg til å påvirke operativ effekt i større grad for den ene gruppen enn den andre.

Feks at for å få Borderline PF må man oppfylle minst 5 av 9 helt spesielle kriterier og ikke andre kriterier, eller et annet antall kriterier, dette vil nok

En åpning for salg av e-sigare er kan gi økt bruk både blant ungdom og unge voksne, en parallell til den økte snusbruken som først startet blant menn fra årtusenskiftet og

Hvis den omtalte ikke har få mulighet til kontradiksjon, kan de e ikke bare være i strid med pressens etiske regelverk, men kan også trekke i retning av at omtalen er ulovlig

De nye studiene bekrefter at utilstrekkelig jodinntak er utbredt blant kvinner i fertil alder, gravide, ammende, spedbarn som fullammes, eldre, veganere og innvandrere..

Vurderingsspråket bør ikke være et språk på siden, men føles hensiktsmessig for elevene på det språklige nivået de er på... HVORDAN

Også i disse studiene har det vært konsistente funn ved at fysisk aktivitet bedrer fysisk og funksjonell psykologisk kapasitet observert ved redusert angst og økt selvtillit

Både morfin og petidin har farmakologisk aktive metaboli er som akkumuleres ved nyresvikt, mens petidin. omdannes til en potensielt krampeinduserende metaboli som utskilles

Hvis pasienten fortsatt hadde systolisk blod- trykk over 150 og/eller diastolisk blodtrykk over 95 etter åtte uker, møtte han/hun så snart som mulig på egen leges kontor for å få

Sentralstyret har oppnevnt en arbeids- gruppe for revisjon av Retningslinjer for smertebehandling i Norge med følgende representanter: Rae Bell, Norsk anestesio- logisk

 Mer selvstendige elever som blir mer aktive i egen læring.?. TENK

Hvordan stiller dere spørsmål til klassen.. Har dere tips til

• Ukeplanen (hvordan skal den være?)?. • «Jeg-kan» fungerer det som

 Øve elevene i å vurdere etter kriterier..!. Tenk

Profylakse hos pasienter med kraftig økt risiko for venøs tromboembolisme (VTE) og som er immobilisert pga. akutte medisinske tilstander, som f.eks. ved hjertesvikt,

En mulig grunn til at det ikke er blitt observert bevere, eller spor etter bevere i Syverudsbekken, er at van- net i bekken renner med for høy hastighet, som ikke passer

<<medisinertes seg inn i S0r-Afrikaog gjenom sin diakonale innsats fekk tillit mellom folk, samstundes som ban fekk visa ei av sidene ved gudsriket sine

En åpning for salg av e-sigare er kan gi økt bruk både blant ungdom og unge voksne, en parallell til den økte snusbruken som først startet blant menn fra årtusenskiftet og

Hvis den omtalte ikke har få mulighet til kontradiksjon, kan de e ikke bare være i strid med pressens etiske regelverk, men kan også trekke i retning av at omtalen er ulovlig

De nye studiene bekrefter at utilstrekkelig jodinntak er utbredt blant kvinner i fertil alder, gravide, ammende, spedbarn som fullammes, eldre, veganere og innvandrere..