• No results found

DET ER HÅPLØST, OG VI GIR OSS IKKE!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "DET ER HÅPLØST, OG VI GIR OSS IKKE!"

Copied!
30
0
0
Vis mer ( sider)

Fulltekst

(1)

DET ER HÅPLØST, OG VI GIR OSS IKKE!

OM DEMOKRATISERINGEN SOM HAR HJEMSØKT VÅR KULTURPOLITIKK

Ole Marius Hylland, Telemarksforsking.

Hamar, 13. november 2018

(2)

FOLKEOPPLYSNING 3.0

(3)

GAMLE SANGER OM

IGJEN?

(4)

PATERNALISMENS NYE

KLÆR?

(5)

HVORFORSERINGEN

DEMOKRATISERINGEN

(6)

45%

(7)

45%

(8)

50%

(9)

50%

(10)

45%

(11)

44%

(12)

49%

(13)

46%

(14)

41%

(15)

36%

(16)

HVA SÅ/HVA NÅ?

(17)

HVA SÅ/NÅ?

Er demokratiseringen en suksess?

Tall forteller flere historier Teller vi riktig?

Digitalisering

(18)

FORTELLINGER OM DEMOKRATISERING

Ulike fortellinger En dobbel kontinuitet

«Dette viser bare at vi må jobbe enda hardere».

(19)

«Hovudinntrykket av utviklinga frå 1991 til 2008 er at

hovudmønstera i kulturbruk består. Kulturbruk og deltaking i frivillig kulturliv har framleis klar samanheng med

utdanningsnivå, arbeid og inntekt. Analysen av SSBs

kulturstatistikk gir alt i alt lite grunn til å seie at endringane i bruk av dei kulturtilboda som er omfatta av desse

undersøkingane, har vore så store at dei i seg sjølv vitnar om ei klar demokratisering av kulturen i løpet av perioden 1991–

2008.»

(20)

PUBLIKUMSUTVIKLING. EN

LANG HISTORIE

(21)

Folke/opplysning Voksen/opplæring Publikums/utvikling Sosial/inkludering

Kulturell/demokratisering

(22)

PUBLIKUMSUTVIKLING?

«utvikling av institusjonenes kunstneriske, sosiale og økonomiske mål.»

«metoder, verktøy og praksiser som er egnet til å etablere nye og bedre relasjoner mellom befolkningen og aktørene i det offentlig finansierte kunst- og kulturfeltet»

«relasjonsbygging til nye publikumsgrupper».

(23)

EN GAMMEL/NY IDÉ

«i Tilskuernes Sjæl kan slaae ned som et Lyn, meddele sig ligesom uvilkaarligt til deres dybeste Følelse, vække og nære den sande, aandige Kjærligheds Varme. Kunsten er saaledes fortrinsviis for Folket og er netop det væsentligste Middel, hvorigjennem dette, der idethele mere nærer sig ved Føleøser og Anskuelser, kan tilegne sig sit eget forklarede

Aandebilled.»

(24)

HENRIKS POENG

«et Middel for Folket til renset at gjenfinde sig selv, til at forædles og belæres, til at styrkes og slutte sig sammen. Derfor nyder ogsaa Skuespilkunsten i de fleste nogenlunde udviklede Statssamfund en høi Anseelse som aandeligt Opdragelsesmiddel for Folket; paa mangfoldige Steder er Theatrets Virksomhed gjort til en Statssag, og saa godt som overalt vedligeholdes det ved tildeels

overordentlig store Tilskud fra det Offentliges Side».

(25)

PATERNALISME 1.0, 2.0, 3.0…

1) kultur er et gode både for individet og samfunnet,

2) markedet alene sørger ikke for at vi får den kulturen vi skal ha,

3) det må tilrettelegges for at folk skal oppleve og velge den gode kulturen.

(26)

UTFORDRINGER OG SCENARIER

Kulturbruk er sosialt differensiert. Rundt halvparten av oss oppsøker ikke tradisjonelle kulturinstitusjoner.

Scenarier:

1. Klassedelt/differensiert kulturbruk vedvarer

2. Kulturbruk klassedeles på nye måter: eliten blir altetende

3. Differensieringen svekkes betydelig, pga kulturpolitisk innsats og/eller endringer i befolkningen (utdanning, urbanisering, innvandring m.m.)

4. Kulturpolitikken likestiller alle former for kulturbruk og gjør med det differensieringen irrelevant.

(27)

EN DIGITAL

KULTURPOLITIKK? DET DIGITALE SOM LØSNING ELLER UTFORDRING

Endrede produksjonsvilkår

Betydningen av portvoktere endres Mindre påvirkning på distribusjon Nye forbruksmønstre

Endret skille profesjonell/amatør

Muligheter for en statlig, nasjonalt legitimert kulturpolitikk innenfor disse rammene?

Skal den analoge kulturformidlingen legitimere seg som noe annet enn den digitale kulturformidlingen, eller er den digitale kulturformidlingen den analoges

redningsplanke?

(28)

AVSLUTTENDE TANKER OG SPØRSMÅL

Hva er driverne bak demokratisering og publikumsutvikling? Tildelingsbrev, NPM og behovet for kulturpolitisk legitimitet, eller er det drevet frem av institusjonenes og kulturarbeidernes egne ønsker om å utvide publikum? Både og?

Er det like viktig å øke publikumsmangfoldet på Den Nationale Scene og på Norsk Country Treff på Breim?

Er elitisme (alltid) et nederlag? Er denne tanken mulig: «Vi skal ikke nå alle. Vi skal nå de mest interesserte 15%. Det er vårt mål.»

Er publikumsutvikling paternalismens nyeste klær og er Publikumsutvikling 2.0 Folkeopplysning 3.0?

(29)

Å OMFAVNE TREGHETEN OG KONTINUITETEN

Kultur Behov for kultur/formidling Behov for finansiering av kultur/formidling Behov for legitimering av finansiering av kultur/formidling Behov for systematisk og organisert legitimering og finansiering av kultur/formidling

(30)

[BESKJEDENT TAKK]

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

opprinnelige siden Misellaneous musi, skulle yttes til siden Songs, se. gur 7.9, adskilt

Helsepersonell kunne være både til hjelp og til hinder for pårørende.. Totman, J., Pistrang; N., Smith; S., Hennessey; S.,

Som i alle andre kommuner i Hedmark vurderer kontaktlærerne i Nord-Østerdal jentene til å ha bedre sosiale kompetanse, bedre motivasjon og arbeidsinnsats og høyere

I lærernes vurderinger av samarbeid på skolen, egen kompetanse, opplevelse av undervisningen og støtte til elevene kommer lærerne i Hedmarken noe bedre ut enn lærere i

Lærernes vurderinger av elevenes skolefaglige prestasjoner, motivasjon og arbeidsinnsats og sosial tilpasning viser hvor stor forskjell det er mellom gutter og jenter

jakt etter å sikre sine

I kultur for læring undersøkelsen blant barna viser våre data at vi scorer høyt på relasjon mellom barn og voksen, og trivsel og vennskap.. Vi scorer dårligere på gjenkjennelse

Undersøkelsene viser at det i prøver som inneholder høye konsentrasjoner av eksplosiver i fraksjonen mindre enn 2 mm, også kan ha eksplosivpartikler i den fraksjonen som er større

De sivile beskyttelsestiltakene kan også benyttes som nasjonale beredskapsressurser under kriser i fredstid, under forbehold om at bruken ikke påvirker eller forringer

I og med at rederne har investert og pantsatt kvoter garantert av myndighetene, kan ikke de samme myndigheter frata redere kvoter uten økonomisk kompensasjon.. Pantet må derfor

Undersøkelsen av HBS viste at det i alle avdelingene var et behov for endring av kulturen, ergo en differanse mellom nåværende og foretrukket kultur på over fem poeng (Cameron

Storbritannia eller en EØS-stat og EØS-borgere med utdannelse fra Storbritannia som har fått godkjent sine yrkeskvalifikasjoner før Storbritannias uttreden fra EU, fortsatt skal

De samiske samfunn, institusjoner, grupper og fagmiljø har behov for statistikk for å dokumentere kunnskap om egne liv, levekår, livsgrunnlag, rammebetingelser, levesett,

33 Derfor vil forbrukeren i vår modell kunne forvente seg en lavere rente dersom gjeldsregisteret ikke er for kostbart og identifiserer enten alle låntagere perfekt eller i det

Funksjonalitet for innmelding av ønsker eller behov for kurs, ble ikke implementert. d) Utvikle metoder og modeller for formidling og sammenkobling av partnere i

• Mannlige lærere vurderer at det er større forskjeller mellom gutter og jenters kompetanse og motivasjon enn det kvinnelige lærere gjør. • Forskjellene forklares av at det

Det overordnede målet med ekspertgruppens arbeid er å bidra til at barn og unge som har behov for tilrettelagte tiltak, herunder spesialundervisning, får et pedagogisk og

• Ulike kartleggingsresultater skal brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre den pedagogiske praksis.. • Styrende myndigheter, forvaltningen, høyere

Aktiviteter og kultur Transport Formidling.. Serveringsbransjen vil hente seg raskest inn igjen og passere 2019-nivå i februar 2021. Den raske innhentingen skyldes primært

lagertemperatur, emballasjesystemer og holdbarhetsmerking) i Norden for å hindre matsvinn og fjerne hindringer for et nordisk fellesmarked for mat. Nordisk

Bevisstheten er særlig utbredt blant virksomheter som har tatt kontakt med Språkrådet for råd om anskaffelse og bruk av språkteknologiske løsninger (merk at basen av virksomheter

Også statsforvalteren sier at det kan være utfordringer knyttet til blant annet kultur, fordi kommunene ikke ser utfordringen med den praksis som har vært, og ser derfor ikke behov

En viktig diskusjon etter pandemien vil være i hvilken grad og på hvilke måter digital produksjon og formidling av kunst og kultur vil være en del av kulturtilbudet framover –