• No results found

Den ufrivillige reisen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Den ufrivillige reisen"

Copied!
23
0
0

Fulltekst

(1)

Den ufrivillige reisen

- om migrasjon, psykisk helse og rus

Sosialantropolog Espen Freng Sundvolden hotell

12.10.2017

(2)

Kompetansesenter rus - Oslo Velferdsetaten

2

PROFESSOR AHMED

Arvingen av hemmeligheter og gudbenådet kraft fra far til sønn. Jeg løser dine daglige problemer innen kjærlighet, ekteskap,

jogg, eksamen og impotens. Beskyttelse mot alle farer, enkle og effektive teknikker for å få tilbake kone, mann, kjærester eller nære

personer. Sikret resultat.

BETALING ETTER RESULTAT.

seriøs og effektivt arbeid, kan komme Hjem til deg.

(3)

Diagnoser vi kjenner:

Opposisjonell atferdforstyrrelse

et pågående mønster av ulydig, fiendtlig og trassig oppførsel mot autoriteter som går over grensen for normal atferd.

Katagelasticism

tilstand der person finner glede av å le av andre

Onychophagia

Neglbiting

Paruresis

tisse-skyhet

Dromomoni

overdreven trang t il å lese reisebrosyrer

(4)

Stående babaer

(5)

Aukoso

(6)

Wakan tanka

(7)

Og forskjellen er…?

Internalisering Eksternalisering

Smoking Shaman

Smoking Norwegian

(8)

Hvilke rusmidler?

Alkohol

Amfetamin

Benzodi

Cannabis

Heroin

Khat

Kokain

Annet

0

10

20

30

40

50

60

70

80

(9)
(10)

Den typiske pasienten

Notat Psykiatrisk legevakt 12/11/2008:

Bakgrunn: Enslig mann. Opprinnelig fra Somalia, kom hit for ca 7 år siden (…). Ingen oppholdstillatelse, oppgir å ikke ha søkt (?). Har en mor og to søstre i Amerika, ikke sett dem på ca 20 år. Ingen familie her. Ingen egen bopel, bor hos venner. Har verken jobbet eller gått på skole i Norge. Mottar ingen trygde/sosial ytelser. Betydelig hasjmisbruk. (…) Drikker moderat mengde alkohol. Ingen fastlege. Ingen fast medikasjon.

Aktuelt: Kommer hit grunnet Søvnmangel. Oppgir ikke å ha sovet siste 5 døgn. Røkt hasj daglig inntil for 2 dager siden. (…). Sier at hans hovedproblem er at han tenker så mye at han ikke får sove. Nærmere bestemt tenker han på sin livssituasjon som håpløs.

Status: Samtale på engelsk, hans snakker ikke norsk, meget gebrokkent engelsk (…). Viser frem et notat herfra datert 2006, han fikk da vallergan tbl 10mg x1, noe han var fornøyd med.

Vurdering/Tiltak: Mann med hasjmisbruk. Dårlig tilpasset, sosioøkonomiske problemer, ingen oppholdstillatelse (…). Støttesamtale. Informeres om at han må søke hjelp annet sted, søke om opphold? Sier han kan sove hos en venn kommende natt. Får medikasjon for søvnproblem, vallergan tbl 10 mg no 3.

(11)

Den typiske pasienten

Notat Psykiatrisk legevakt 12/11/2008:

Bakgrunn: Enslig mann. Opprinnelig fra Somalia, kom hit for ca 7 år siden (…). Ingen oppholdstillatelse, oppgir å ikke ha søkt (?). Har en mor og to søstre i Amerika, ikke sett dem på ca 20 år. Ingen familie her. Ingen egen bopel, bor hos venner. Har verken jobbet eller gått på skole i Norge.

Mottar ingen trygde/sosial ytelser. Betydelig hasjmisbruk. (…) Drikker moderat mengde alkohol. Ingen fastlege. Ingen fast medikasjon.

Aktuelt: Kommer hit grunnet Søvnmangel. Oppgir ikke å ha sovet siste 5 døgn. Røkt hasj daglig inntil for 2 dager siden. (…). Sier at hans hovedproblem er at han tenker så mye at han ikke får sove. Nærmere bestemt tenker han på sin livssituasjon som håpløs.

Status: Samtale på engelsk, hans snakker ikke norsk, meget gebrokkent engelsk (…). Viser frem et notat herfra datert 2006, han fikk da vallergan tbl 10mg x1, noe han var fornøyd med.

Vurdering/Tiltak: Mann med hasjmisbruk. Dårlig tilpasset, sosioøkonomiske problemer, ingen oppholdstillatelse (…). Støttesamtale. Informeres om at han må søke hjelp annet sted, søke om opphold? Sier han kan sove hos en venn kommende natt. Får medikasjon for søvnproblem, vallergan tbl 10 mg no 3.

(12)

Beskyttelsesfaktorer

• Tradisjonelle:

• Religion

• Sosialt nettverk

• Sosial kompetanse

• Sterke slektsbånd

• Velfungerende nærmiljø

• Venner

• God psykisk helse

• Samfunnsstrukturer som støtter personens

mestringsfølelse

• God sosial fungering

• Gode voksne rollemodeller

• … på mottak:

• Frivillig arbeid

• Arbeidstillatelse

• Aktiviteter

• Hjelpe til på mottak

(13)

Risikofaktorer

• Mangel på kontroll over eget liv

• Geografisk mobilitet gjør at vi kan miste

beskyttelsesfaktorer knyttet til slekt og familienettverk

• Statusfall

• Negativ selvtillit

• Dysfunksjonell familie

• Uoversiktelig fremtid

• Depresjon

• Frykt for avslag

• Avslag

• Frykt for å bli hentet

• Tilgjengelighet

• Mangel på meningsfull hverdag

• Følelse av avmakt

• Oppløse tradisjonell, sosial kontroll

• Isolasjon

• Imøtekommende miljø

• Den Norske ruskultur

• Forventningspress

(14)

Traumer og erfaringer i asylmottak

• 68 % opplevd militære kampsituasjoner

• 37 % i fengsel

• 65 % erfart tortur, 57 % selv utsatt

• 34 % erfart voldtekt, 22 % selv utsatt

• 77 % vært nær ved å bli drept

• Svært mye høyere forekomst enn i øvrig befolkning

(15)

Samtidig traume- og rusproblematikk

• PTSD: 22-43% har en ruslidelse

• Ruslidelse: 12-41% har PTSD

• Når man jevnlig ruser seg gir det risiko for nye traumatiske erfaringer pga

• Rusen reduserer evnen til å foreta valg der man ivaretar seg selv godt

• Man møter medmennesker som har reduserert sin evne til å ivareta andre, og man kan bli utsatt for farlige og krenkende handlinger

• Traumatisering gir risiko for at rusatferd benyttes som

regulering/medisinering

(16)

Hvis du sier nei, er det hjernen din som er på veggen

•Mann (ca 30) Barnesoldat

•Store traumelidelser

•Torturert

•Norge 1999, manglet da språk og oversikt/kontroll (stress)

•Vurderte egen fortid som barnesoldat lite relevant, og fortalte det derfor ikke til noen

•Skjønte ikke at han var syk før han forstod språket. Han normaliserte minnene

•Mistet eneste slekt i Norge, og minner fra krig kom tilbake. Begynte da å ruse seg

•Kjennskap til rus fra tiden som barnesoldat for å lyde (Khat og diazepam). Analt om ikke frivillig

•Amfetamin i dag for å ikke sove, unngå drømmene

•Mener det er vanskelig å åpne seg opp for behandlere som selv ikke har opplevd smerte

•Ønsker ikke hjelp ift traumene, men gjør det på egen måte

•Informasjon og psykologisk vurdering ved ankomst kunne hjulpet ham ved ankomst

(17)

Spesifikke utfordringer

• Forventning

• Ulik

• Felles multiplum, finne dette

• Frykt hos behandlere for å gjøre noe ”kulturelt galt”

• Kulturelle forskjeller av sykdomsforståelse

• Hva er sykdom/avhengighet

• Ulik forståelse mellom behandler og pasient om hva som plager pasienten. Hva er årsaken og hva skal behandlingen bestå i?

• Autoritet

• Endringen skjer nå!

• Tidligere negative erfaringer med hjelpeapparater

• Rykter om hva som skjer i det psykiske helsevern

• indre organer fjernes

• pasienten utnyttes i forskningsprosjekter

(18)

18

Behandling av minoriteter

• Første time

• Avklar behov for tolk (evt. før første time)

• Fokuser på relasjonen

• Bli kjent, men stopp monologen, spør om ”egentlige” navn

• Lage trygge rammer

• Snakk om taushetsplikt

• Unngå problemfokus

• Ikke standardiserte kartlegginger

• Si litt om hvordan du jobber; hva som skal skje

• Kartlegg forventninger (hvor de kommer fra, har noen fortalt, osv)

• Opplevelser av diskriminering

• Kartlegg identitet og bakgrunn (språk, sosialt nettverk, utdanning, arbeid, økonomisk situasjon, tilhørighet)

• La dem være en autoritet innen eget felt.

• Viktig å bruke tid med å bli kjent

• Fortell og avtal hva som skal skje neste time og viktigheten av å møte selv om man ikke har problemer ”den dagen”.

• Ny time tett opp til den første. Avklar bruk av sms eller tlf

(19)

Behandling av minoriteter

• Andre time osv

• Symptomtrykkliste

• Forhandlinger/diskusjoner om hva som skal gripes fatt i på hvilket tidspunkt

• Pasientens advokat, sosialarbeider og terapeut

• Individuell plan?

• Praktiske råd som begrenser symptomene

• Hva skal vi jobbe med neste gang jfr symptomtrykklisten

• Kom selv om ting er bedre (Single session therapi)

• Påminnelse av taushetsplikt

(20)

Observerte forskjeller mellom behandlere

ENB

EMB

Behandler og pasient har ulik oppfatning av hva

som er problemet. (spill el fam) Hva plager pasienten?

Tror på at det hjelper å snakke – jo mer snakk, jo bedre Snakk!

Begrenser problemhistorien og tar et problem av gangen. STOPP!

Symptom/endringsfokus Nysgjerrig på pasientens bakgrunn

Fokuserer lite på somatiske lidelser Avklaring av somatiske lidelser

Ikke/lite fokus på identitet og integrering Mer fokus på og forståelse av identitet og integreringens betydning.

Praktiske oppgaver har ingen plass i terapi Praktiske oppgaver er at kriterium for å kunne komme visere i behandlingen

Henviser til sosialkontoret Pasientens advokat/hjelper Symptomfokus

(Henvisningsgrunn)

Sosioøkonomi og traume en del av konflikten

(21)

Observerte forskjeller mellom behandlere.

21

Individuell skam Kollektiv og sosial skam.

Hjelpeløshet = skuespill En reel hjelpeløshet Spør lite om

hverdagsdiskriminering. Ser avmaktsfølelsen hos pasienten som et resultat av diskriminering.

Redd for å tråkke feil Bedre kunnskap om hva som er og ikke er tabu

”Norsk” ”Minoritet”

Er det mulig å oppnå allianse Stiller ikke alliansespørsmålet.

Skjema første time. Relasjonsbygging først (allianse)

ENB

vs

EMB

(22)

Refleksjonsspørsmål

Spørsmål 1

Er det noe spesielt som opptar deg i behandlingen av etniske minoriteter? Hvorfor?

Spørsmål 2

Tenk tilbake på samtalen du hadde med en etnisk minoritet hvor det gikk bra, og en hvor det ikke gikk bra. Hva tror du er årsaken til at det gikk forskjellig?

Spørsmål 3

Føler du at klienter med etnisk minoritetsbakgrunn har behov for spesiell behandling?

Spørsmål 4

Hva føler du er den største utfordringen i samtalen med mennesker av etnisk minoritetsbakgrunn?

Spørsmål 5

Hvilke forventninger mener du mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn har til samtalen? Hvilke forventninger har du? Skiller dette seg fra samtalen med etnisk norske?

Spørsmål 6

Føler du at ditt budskap til klienten er uavhengig av etnisk identitet?

Spørsmål 7

Er det enkelte problemer som er oftere er tilfelle hos minoritetsgrupper enn norske?

Spørsmål 8

Berøres tema som familie, religion og skam i samtale med minoriteter?

Spørsmål 9

Har de en forståelse av situasjonen, eller forklarer de situasjonen annerledes?

(23)

Den ufrivillige reisen

- om migrasjon, psykisk helse og rus

Takk for meg!

espen.freng@vel.oslo.kommune.no

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

Kunnskap som innhentes gjennom slike systemer, vil kunne være et ny og kanskje avgjørende bidrag til økt forståelse av hvordan sinnet fungerer.. De e området peker mot noen av de

Gjennom store deler av 1800-tallet, men også i det neste århundret, påpeke ledende representanter for standen at det var legene, og bare dem, som hadde den faglige ballast til å

helsemyndighetene har ønsket å videreføre aktiviteten ved sine sykehus, til tross for at det i prinsippet skal være konkurranse om kontrakter og til tross for at helsemyndighetene

I dette narrativet er det natur og syklus nøkkelord. Kroppen følger månen og jordens ferd rundt solens syklus. Imidlertid er det mulig å «narre» syklusen ved å påføre kroppen

I kandidatoppgaven ”Hvordan kan ledsagere få konkret informasjon for å gi riktig trening ved privat øvelseskjøring?” ønsker vi å hjelpe ledsager med å starte en god

Betydningen af lyd gennem øret og/eller "fysiologiske spor" (f.eks. strubehovedet) for denne tilegnelse kan heller ikke udelukkes: Da jeg studerede Helen Kellers liv,

• Oppmerksomhet er rettet mot de nærere omgivelsene, fokus veksler mellom å være inn og ned og frem og utover.. Merking

Ungdommens Kirkemøte i Den norske kirke har for eksempel ytret et behov for at det snakkes mer om rus (UKM 2012) og om seksualitet og grenser (UKM 2018) til unge i

Avvik fra godkjente tvangstiltak og bruk av ulovlig tvang i enkelte nødsituasjoner ble ikke avdekket fordi kommunen ikke fulgte med på hvilke tiltak som ble benyttet, selv om

Dette gikk bra, men disse mellomstyJ.rJ(er var det tungvint å benytte og dessuten uhygienisk, så de ble senere erstattet med en mekanisk stoppeanord.ning etter

Framlaboratoriet er et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og det russiske polarinstituttet Arctic and Antarctic Research

Topografiske kart fra Norsk Polarinstitutt omfatter kartverk fra Svalbard,Jan Mayen, Dronning Maud Land, Peter I Øy og Bouvetøya. Hovedkartserien for Svalbard har målestokk

Jeg kunne trukket frem flere gode eksempler på at samtalen gikk veldig bra, der det ser ut til at elevene lærte noe og fikk noe ut av samtalen, men disse fikk ikke plass i

Også er det dette med at det er et læringspotensiale i å diskutere og finne løsninger sammen med kolleger da (Informant 8). Informant 1 trekker frem hvordan de forsøker å

Gjennom å forklare i forkant at det ikke var noen riktige eller gale svar, men at de bare skulle forklare så godt de kunne hva de forstod med ordene, var det helt tydelig at noen

potensielle langtidseffekter av psykoterapi takket være sin lange oppfølgingstid. Metode: Datamaterialet som danner grunnlag for denne studien bestod av lydopptak av

Bedriftene bruker mye penger og tid på å være inno- vative og har som regel mange store og dyre innova- sjonsprosjekter på gang samtidig. Ikke uventet mener disse bedriftene at de

Kunnskap som innhentes gjennom slike systemer, vil kunne være et ny og kanskje avgjørende bidrag til økt forståelse av hvordan sinnet fungerer.. De e området peker mot noen av de

helsemyndighetene har ønsket å videreføre aktiviteten ved sine sykehus, til tross for at det i prinsippet skal være konkurranse om kontrakter og til tross for at helsemyndighetene

Leiravsetningene i strandsonen er ofte dekket av grovere masser, noe som kan gi et falsk inntrykk av grunnforholdene!.. Ofte komplekse med «uryddige» lag med løse friksjonsmasser

De fleste barna mestret skole, venner og interesser ved andre undersøkelse i å e–ni års alder, uanse om de fortsa bodde i biologisk familie eller var fly et til foster-

Vurdering: Fungerte bra, se over. Artsregistreringer gikk bra, mens bruk at tilstandsvariabler i langt større grad bar preg av prøving og feiling. En del tid gikk

Før jeg gikk i gang med denne delstudien tenkte jeg at det ville være bra å ha et utgangspunkt hvor jeg kunne se og oppleve dialogen mellom simulanten og studenten utenifra..