• No results found

Bioforsk-konferansen 2010

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bioforsk-konferansen 2010"

Copied!
253
0
0

Fulltekst

(1)

Bioforsk I Vol. 5 I Nr. 2 I 2010

Bioforsk-konferansen 2010

Erling Fløistad og Kari Munthe (red.) Mat, miljø og muligheter

Bioforsk er et forskningsinstitutt med spisskompetanse innen landbruk, matproduksjon, miljø og ressursforvaltning.

Bioforsk har også fokus på forskningsbasert innovasjon og verdiskaping. Bærekraftig ressursbruk er en grunnleggende premiss.

Bioforsk skal levere faglig kunnskap som næring, forvaltning og samfunnet ellers etterspør og med relevans til store utfordringer, regionalt, nasjonalt og globalt, slik som klimaendringer, biomangfold, fattigdom og global handel.

Bioforsk har som mål å være en regional, nasjonal og internasjonal konkurransedyktig produsent av kunnskap, tjenester og løsninger.

Bioforsk er representert i alle landsdeler.

FOKUS

Bioforsk FOKUS

Bi oforsk FO KUS Vo l. 5 N r. 2 20 10

www.bioforsk.no

Frederik A. Dahls vei 20, N-1432 Ås Telefon: +47 40 60 41 00 E-post: post@bioforsk.no

(2)

%LRIRUVN)2.86

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ

6DPPHQGUDJDYSUHVHQWDVMRQHU

(UOLQJ)O¡LVWDGRJ.DUL0XQWKH UHGDNW¡UHU

$UUDQJ¡U

%LRIRUVN

(3)

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ%LRIRUVN)2.86

%LRIRUVN)2.86EOLUXWJLWWDY

%LRIRUVN)UHGHULN$'DKOVYHLcV SRVW#ELRIRUVNQR

$QVYDUOLJUHGDNW¡U)RUVNQLQJVGLUHNW¡U1LOV9DJVWDG 'HQQHXWJLYHOVHQ

)DJUHGDNW¡U/HGHUDYSURJUDPNRPLWHHQIRUNRQIHUDQVHQ(ULN5HYGDO 5HGDNW¡UHU(UOLQJ)O¡LVWDGRJ.DUL0XQWKH

%LRIRUVN)2.86 9ROQU

,6%1,661

)RUVLGHIRWR0RUWHQ*QWKHU 3URGXNVMRQRJWU\NNZZZNXUVLYQR

%RNDNDQEHVWLOOHVKRV

%LRIRUVN)U$'DKOVYHLcV SRVW#ELRIRUVNQR

3ULV12.

ZZZELRIRUVNQR

(4)

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ%LRIRUVN)2.86

)RURUG

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQDUUDQJHUHVSn4XDOLW\

+RWHO 5HVRUW6DUSVERUJRJIHEUXDU 'HQQHERNDLQQHKROGHUVDPPHQGUDJDYDYWRWDOW IRUHGUDJVRPEOLUKROGWXQGHUNRQIHUDQVHQSOXVV DYYLWHQVNDSHOLJHSODNDWHUVRPSUHVHQWHUHV

$UWLNOHQHHUNRUWHVDPPHQGUDJDYIRUHGUDJHQHRJ ÁHUHDYIRUIDWWHUQHKDUODJWYHNWSnnKHQYLVHWLO DQQHQOLWWHUDWXURPHPQHW

,ERNDSUHVHQWHUHVVDPPHQGUDJHQHLGHQUHNNHI¡OJH IRUHGUDJHQHVWnURSSI¡UWLSURJUDPPHWIRUNRQIHUDQ VHQ6DPPHQGUDJHQHDYSODNDWHQHHUVDPOHWWLOVOXWW LERND'HWHURJVnODJHWHLOLVWHRYHUDOOHIRUIDWWHUH PHGKHQYLVQLQJWLOVLGHWDOOIRUDUWLNOHQH

3URJUDPNRPLWHIRUNRQIHUDQVHQKDUY UW(ULN5HYGDO OHGHU5DJQDU(OWXQ(VSHQ+DXJODQG(OOHQ0HUHWKH 0DJQXV0HNMHOO0HODQG‘LVWHLQ9HWKHRJ$WOH:LEH 'HWHUVY UWPDQJHVRPELGUDUPHGIRUHGUDJRJ SRVWHUHXQGHUNRQIHUDQVHQ'LVVHOHJJHUQHGHWVWRUW DUEHLGEnGHYHGGHWGHSUHVHQWHUHUSnP¡WHWRJGHW GHVNULYHUWLOIRUWU\NNHW9LHULPSRQHUWRYHUDWVn PDQJHKDUOHYHUWPDQXVNULSWWLOERNDVHOYRPWLGV SODQHQIRUSURGXNVMRQHQDYGHQHUPHJHWNRUW$OOH ELGUDJV\WHUHIRUWMHQHUHQVWRUWDNNIRUVLWWHQJDVMH PHQWLIRUELQGHOVHPHG%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ

7DNNRJVnWLOcVH*UXQGVWU¡PRJ*UHWH6DOWRP5LNKHLP VRPKDUKMXOSHWRVVPHGNRUUHNWXUOHVLQJ

cVMDQXDU

(UOLQJ)O¡LVWDG.DUL0XQWKH UHGUHG

(5)

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ%LRIRUVN)2.86

,QQKROG

(WWXWKnOOLJWVYHQVNWMRUGEUXN²YDGlUXWPDQLQJDUQD"

/DUV%HUJVWU|PRFK5XQH$QGHUVVRQ

% UHNUDIWLG\UNLQJVV\VWHPIRUV¡NHW

$XGXQ.RUV WK

*M¡GVOLQJLRYHUYnNLQJVIHOWHQH-29$²WDSDYQ ULQJVVWRIIHU

/LQH0HLQHUW5¡G+DQV2ODY(JJHVWDG5LNDUG3HGHUVHQRJ$QQH)DON‘JDDUG

7UDQVSRUWDYQ ULQJVVWRIIHUJMHQQRPMRUGD

6LJUXQ+.Y UQ¡RJ0DULDQQH%HFKPDQQ

&DQZHVLPXODWHUXQRIIIURPDJULFXOWXUHGRPLQDWHGZDWHUVKHGV"&RPSDULVRQRIWKH'UDLQ0RG

6:$7+%9&283DQG,1&$PRGHOVDSSOLHGIRUWKH6NXWHUXGFDWFKPHQW

-RKDQQHV'HHOVWUD&VLOOD)DUNDV$OH[DQGHU(QJHEUHWVHQ6LJUXQ+.Y UQ¡6WHLQ%HOGULQJDQG$OLFMD2OV]HZVND

5HGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ²RPIDQJIRUGHOHURJXOHPSHU

6YHLQ6N¡LHQ

.RVWQDGVHIIHNWLYLWHWDYWLOWDNLMRUGEUXNHW

.DUHQ5HIVJDDUGRJ0DULDQQH%HFKPDQQ

)RVIRULQGHNV²YXUGHULQJDYULVLNRDUHDOHULWLONQ\WQLQJWLOJM¡GVHOSODQOHJJLQJ

$QQH)DON‘JDDUG

%UXNDYRUJDQLVNHUHVWSURGXNWHUVRP1JM¡GVHO

7URQG.QDSS+DUDOGVHQ

2UJDQLVNDYIDOOVRPIRVIRUUHVVXUVLPDWSURGXNVMRQ

$QQH%¡HQ

)RVIRUEDODQVHLLQWHQVLYKXVG\USURGXNVMRQ

0DULDQQH%HFKPDQQ

9LUNQLQJDYDYO¡SVVODPSnIRVIRUWDSIUDODQGEUXNVMRUG

$QQH)DON‘JDDUG

%UXNDYDYIDOOVEDVHUWHSURGXNWHUYHGHWDEOHULQJDYJU¡QWDUHDOHU

$QQH%¡HQRJ7URQG.QDSS+DUDOGVHQ

8WYLNOLQJDYUHJHOYHUNWLOSDVVHWPRUJHQGDJHQVXWIRUGULQJHUIRUUHVLUNXOHULQJDYRUJDQLVNDYIDOO

7URQG.QDSS+DUDOGVHQ

)¡UVWHRPIDWWHQGHULVLNRYXUGHULQJDYDYO¡SVVODPL1RUJH

$QQH)LQVWDG

%LRUHVW²HQULVLNRL¡NRORJLVNODQGEUXN"

(VSHQ*RYDVPDUN%¡UJH+ROHQ-HVVLFD6WlE0LUMD6DONLQRMD6DORQHQ'RXZH+RRUQVWUD+LOGH0DULW‘VWOLH RJ7RPP\1HVEDNN

1DQRPDWHULDOHURJULVLNR+YDRJKYRUP\HYLOHQGHRSSLMRUG"

(ULN--RQHU

.DUERQODJULQJLMRUG²NOLPDHIIHNWHUYHGRPOHJJLQJIUDnSHQnNHUWLOJUDVSnEDNNHSODQHUWHDUHDOHU

$UQH*U¡QOXQG

%LRNXOOVRPMRUGIRUEHGULQJVPLGGHORJNOLPDWLOWDN

'DQLHO5DVVHRJ$UQH*U¡QOXQG

.OLPDHIIHNWHURJDQGUHPLOM¡NRQVHNYHQVHUDYGUHQHULQJRJDOWHUQDWLYEUXNDYP\U

%M¡UQ.O¡YH

(6)

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ%LRIRUVN)2.86

.OLPDVNLIWHIRUMRUGYHUQHW

$UQH%DUGDOHQ

8UEDQWSUHVVSnMRUGRJNXOWXUODQGVNDS

*XVWDY)\VWUR

-RUGYHUQ²PHUHQQRUG

6YHLQ*XOGDO

.XOWXUODQGVNDSHWVELRORJLVNDPnQJIDOGLHWWKLVWRULVNWRFKHXURSHLVNWSHUVSHNWLY

8UEDQ(PDQXHOVVRQ

5HVLOLHQVRFKHNRV\VWHPWMlQVWHULYlUOGHQRFKSnJnUGHQ

-RKDQ$KQVWU|P

‘NRV\VWHPWMHQHVWHUIUDN\VWO\QJKHLHQH

0RQV.YDPPH

'\UNLQJVVWUDWHJLHUYDUVOLQJRJKXUWLJDQDO\VHUIRUnUHGXVHUHULVLNRHQIRUVRSSJLIWHU

LQRUVNNRUQWLOPDWRJI{U

*XUR%URGDO,QJHUG6NRZ+RIJDDUG+HLGL8GQHV$DPRW2OHLI(OHQRJ6RQMD6OHWQHU.OHPVGDO

2SSWDNDYRUJDQLVNHIRUELQGHOVHULQ\WWHYHNVWHUYDULDVMRQPHOORPSODQWHGHOHURJ

YDOLGHULQJDYSODQWHRSSWDNVPRGHOOHU

7ULQH(JJHQ

9LUXVUHVLVWHQWMXOHVWMHUQH

'DJ5DJQDU%O\VWDG-LKRQJ/LX&ODUNH6LVVHO+DXJVOLHQ0HUHWH:LNHQ'HHV(UOLQJ)O¡LVWDG6KDRFKHQ;LQJRJ&DUO6SHW]

%HNMHPSHOVHDYERPXOOVPHOOXVSnMXOHVWMHUQHVWLNOLQJHU

1LQD6YDH-RKDQVHQRJ7RULO6DJHQ(NOR

3URGXNVMRQDYIUXNWWUHJUXQQVWDPPHURJIUXNWWU U

$UQH6 E¡RJ-DQ0HODQG

3K\WRSKWKRUDUDPRUXPL1RUJH

0DUtD/X]+HUUHURRJ%ULWD7RSSH

7REDNNSODQWHUVRPIDEULNNIRUSURGXNVMRQDYYDNVLQHU

-LKRQJ/LX&ODUNH(YHQ6DQQHV5LLVHU6KXDL*XRRJ6RQMD6OHWQHU.OHPVGDO

.OLPDHQGULQJHURJJHQHWLVNHUHVVXUVHULODQGEUXNHW

7RUH6NU¡SSD

.OLPDHQGULQJHURJNRQVHNYHQVHUIRUVW¡OVODQGVNDSHW²XWYLNOLQJVWUHNNRJWLOWDN

0DWV+|JOLQGRJ$QQ1RUGHUKDXJ

$UYHV¡OYSURVMHNWHW²HQSnGULYHUIRUnLYDUHWDNXOWXUDYKHQJLJELRPDQJIROG

(OOHQ6YDOKHLP

+DQGOLQJVSODQIRUVOnWWHPDUN

$QQ1RUGHUKDXJRJ(OOHQ6YDOKHLP

)UHPPHGHDUWHUWUXVOHUEHNMHPSHOVHVVWUDWHJLHURJWLOWDN

(VWHQ‘GHJDDUG

+YDNMHQQHWHJQHUGHQLQQRYDWLYHE\JGD"

2GG-DUO%RUFK

8QJGRPRJPDWYHUGLVNDSLQJEDVHUWSnXQJGRPPHQVYHUGLHU

*UR&DUROLQH)O¡OR

(JHQSURGXVHUWÁLVWLOKXVG\UIUDPXOLJKHWWLOYLUNHOLJKHW

2GG$ULOG)LQQHV

(7)

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ%LRIRUVN)2.86

$NYDWLVNSODQWHG\UNLQJ²Q\Q ULQJIRUODQGEUXNHW

cVEM¡UQ.DUOVHQRJ&KULVWLDQ8KOLJ

-DNWWXULVPH²KYLONHQNXQQVNDSWUHQJHUYL"

$UYH$DUKXV

.RVWDUKMRUWHQPHLUHQQKDQVPDNDU"

3nO7KRUYDOGVHQRJ6DPVRQ/‘SVWDG

0RGHOOHUIRUDYVN\WQLQJDYKMRUW

(UOLQJ/0HLVLQJVHW

(UQ ULQJVÀVNHLLQQVM¡HU¡NRORJLVNRJ¡NRQRPLVNE UHNUDIWLJ"

+DOOYDUG-HQVHQ

2SSGUHWWDYU¡\HPXOLJKHWHURJXWIRUGULQJHU

6WHQ,YDU6LLNDYXRSLR

6NDGHG\UYHGIU¡DYODYU¡GNO¡YHU

7U\JYH6$DPOLGRJ$ULOG$QGHUVHQ

+¡VWHWLGRJODJULQJDYWLPRWHLIU¡

/DUV7+DYVWDG

7\QQLQJDYIU¡HQJ

-RKQ,‘YHUODQGRJ/DUV7+DYVWDG

6RUWHURJG\UNLQJVWHNQLNNLK¡VWROMHYHNVWHU

0DXULW]cVVYHHQRJ5DJQDU(OWXQ

7ROHUDQFHRIZLQWHUFDQRODWRIURVWDQGLFHHQFDVHPHQW

:HQG\:DDOHQ

0RGHOOHULQJDYRYHUYLQWULQJVVNDGHURJIURVWWROHUDQVHLK¡VWKYHWH

$QQH.DUL%HUJMRUG

9DULHUHQGHYLUNQLQJDYXJUDVPLGOHU

.MHOO: UQKXVRJ-DQ1HWODQG

6SLOOIU¡LYnUU\EV

.LUVWHQ6HPE7¡UUHVHQRJ8QQL$EUDKDPVHQ

2FFXUUHQFHDQGVLJQLÀFDQFHRIOHDIVSRWGLVHDVHVLQZKHDW

$QGUHD)LFNH

.YDOLWHW²YLNWLJHHJHQVNDSHULIRUHGOLQJVDUEHLGHWDYQRUVNYnUKYHWH

-RQ$UQH'LHVHWK

%UXNDYE\JJLEU¡GHUIDULQJHUIUD(8SURVMHNWHWµ%DUOH\EUHDGµ

6WHIDQ6DKOVWU¡P

3UHGLNVMRQDYDYOLQJRJNYDOLWHWVHJHQVNDSHULYnUKYHWHYHGKMHOSDYUHÁHNVMRQVDQDO\VH

6WHLQ,YDU‘YHUJDDUG

)RVIRUEDODQVHULYnUNRUQ

$QQEM¡UJ‘YHUOL.ULVWRIIHUVHQ

*M¡GVOLQJVVWUDWHJLHU²HIIHNWLYYnURQQ

%HUQW+RHORJ+DQV7DQGV WKHU

(U¡NRQRPLVNRSWLPDOQLWURJHQJM¡GVOLQJWLONRUQRJVnRSWLPDOWIRUPLOM¡HW"

+XJK5LOH\

'\UNLQJVYHLOHGQLQJHUIRU0R]DUW/DG\-RRJ%HUEHU

3HU-0¡OOHUKDJHQ

(8)

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ%LRIRUVN)2.86

3RWHWVRUWHUWLO¡NRORJLVNG\UNLQJ

3HU-0¡OOHUKDJHQ

)RVIRUJM¡GVOLQJWLOSDVVHWVWHGRJVRUW

.ULVWLDQ+DXJ

1\WWRJQ\WWLJRPI\VLRORJLVNNYDOLWHWDYVHWWHSRWHWHU

(OGULG/HLQ0ROWHEHUJ

)\VLRORJLVNDOGULQJDYVHWWHSRWHWHURSSVXPPHULQJIUDIRUV¡NLNOLPDURP

7RU--RKDQVHQ

)ODWVNXUY²QRHQUHVXOWDWHUIUDVNXUYSURVMHNWHW

0HUHWH:LNHQ'HHV$ULOG6OHWWHQRJ$UQH+HUPDQVHQ

5¡GUnWH²HWSUREOHPL

$UQH+HUPDQVHQ0DULD/X]+HUUHUR(OLVD*DXVOnRJ5DJQKLOG1 UVWDG

5HVXOWDWHUIUDSLORWSURVMHNWVWXGLHRPSRWHWF\VWHQHPDWRGHU

5LFDUGR+ROJDGR%M|UQ1LHUH-RQ2ODY)RUERUG$UQH9DJOHRJ&KULVWHU0DJQXVVRQ

$YOLQJRJNYDOLWHWDYNDUYH&DUXPFDUYLVDPODLQQIUnKHLOHODQGHW

*XQKLOG%¡UWQHVRJ5XWK0RUGDO

1LWURJHQPLQHUDOLVHULQJIUDRUJDQLVNHPDWHULDOHUDNWXHOOHWLOJM¡GVOLQJDY¡NRORJLVNHJU¡QQVDNHU

,QJXQQ‘YVWKXV&KULVWLDQ8KOLJRJ7RU$UYLG%UHODQG

)U¡NYDOLWHWLPDWNnOURW

+HOJH2VNDUVHQ

7LOWDNRJVWUDWHJLDUIRUNRVWQDGVHIIHNWLYWXJUDVUHLQKDOGLNnOURW

-DQ1HWODQG.DUL$DUHNRORJ‘\YLQG2YHUVNHLG

+YLONHEDNWHULHUHUnUVDNWLOGH¡NHQGHSUREOHPHQHPHGUnWHLQRUVNNHSDO¡NSURGXNVMRQ"

-XOLDQD,63HUPLQRZ$ULOG6OHWWHQ$UQH+HUPDQVHQ,QJHU/LVH:$NVHOVHQRJ(YD%RURZVNL

7¡UNHIDUWLVPDORJEUHLVWUHQJ.RQVHNYHQVDUIRUJM ULQJVNYDOLWHWRJQ ULQJVYHUGLSnVXUI{UHW

2ODY0DUWLQ6\QQHV$QQH.MHUVWL%DNNHQRJ$VWULG-RKDQVHQ

+\JLHQLVNNYDOLWHWLIRUW¡UNDVXUI{UIUnEUHLVSUHLGGYHUVXVVWUHQJODJWJUDV

$VWULG-RKDQVHQ2ODY0DUWLQ6\QQHVRJ$QQH.MHUVWL%DNNHQ

+YDNRVWHUJURYI{UHW"

‘\YLQG+DQVHQ

/lJOLJKHWVNRVWQDGHUYLGVN|UGDYYDOOPHGH[HPSHOI|UVN|UGHV\VWHPL6YHULJH

&DULQD*XQQDUVVRQ5ROI6S|UQGO\+nNDQ5RVHQTYLVW$OIUHGRGH7RURRFK3HU$QGHUV+DQVVRQ

,QSODVWDWYDOOIRGHUWLOOKlVWDU

&HFLOLD(0OOHU

+DXVWHUHJLPHIRUVY UWJRGWJURYI{USn- UHQL9DOGUHVRJL7U¡QGHODJ

$QQH.MHUVWL%DNNHQ0DWV+|JOLQGRJ7RU/XQQDQ

,QQKDOGDYSURWHLQRJÀEHULEODGRJVWHQJODUKRVWLPRWHLYHGXOLNHXWYLNOLQJVVWHJ

7RUVWHLQ+*DUPR$QQH.MHUVWL%DNNHQRJcVKLOG5DQGE\

$YOLQJRJNYDOLWHWDYEHLWHEODQGLQJDUKDXVWDYHGFPSODQWHK¡JGHJMHQQRPKHLOHVHVRQJHQ

$VWULG-RKDQVHQ

3URGXNVMRQRJXWQ\WWLQJDYJMHQYHNVWYHGK¡JHDYGUnWWVQLYn

$QQH.MHUVWL%DNNHQRJ+nYDUG6WHLQVKDPQ

.RPSRVWHUWVDXHWDOOHEUXNWVRPJM¡GVHOLHQJ

6\QQ¡YH5LYHGDORJ6DPVRQ/‘SVWDG

(9)

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ%LRIRUVN)2.86

.RQWUROODYK¡\PROHL¡NRORJLVNJUDVPDUN

/DUV2ODY%UDQGV WHU3DXO(+DWFKHU(VSHQ+DXJODQG0DWWKLDV.RHVOLQJ.MHOO0DQJHUXGRJ7RU/XQQDQ

2YHUYLQWULQJVHYQHRJI{UNYDOLWHWL)HVWXOROLXPVDPDQOLNQDPHGDQGUHDUWDU

/LY‘VWUHPRJ$ULOG/DUVHQ

5DLVYLQJHORJWLPRWHL²WLOYHNVWRJVODNWHNYDOLWHWSnRNVHU

0DUJDULWD1RYRD*DUULGR%LUJHU9ROGHQRJ+DUDOG9ROGHQ

6NDOWLPRWHLHQIUDPOHLVYHUDGRPLQHUDQGHLHQJIU¡EODQGLQJDQHYnUH"

7RU/XQQDQ

5HVXOWDWHUIUDLQWHUQRUGLVNSURVMHNWSn&ROOHWRWULFKXPDFXWDWXPLMRUGE URJNLUVHE U

*XQQ0DUL6WU¡PHQJ-RUXQQ%¡UYH$QGUHZ'REVRQRJ$UQH6WHQVYDQG

$OWHUQDWLYHPLGGHOPRWPM¡OGRJJLMRUGE U

$UQH6WHQVYDQG%HODFKHZ$VDOI+nYDUG(LNHPR$QGUHZ'REVRQ$QQH0DUWH7URQVPR 'DYLG0*DGRXU\RJ5REHUW&6HHP

.DQQ\WWHVRSSWLOI¡UHVYHGSODQWLQJDYMRUGE UIRUnEHNMHPSHYHNVWKXVVQXWHELOOD"

,QJHERUJ.OLQJHQ.DULQ:HVWUXP,GXQ%UDWEHUJRJ1LQD7UDQGHP

6RUWHURJJM¡GVOLQJWLO¡NRORJLVNMRUGE ULWXQQHORJSnIULODQG

-DQ.DUVWHLQ+HQULNVHQ

‘NRORJLVNHEULQJHE ULSRO\WXQQHOHIIHNWDYJM¡GVOLQJRJNOLPD

5ROI1HVWE\RJ$NVHO'¡YLQJ

(IIHNWHUDYQLWURJHQWLOI¡UVHOWLOXOLNWLGLIRUKROGWLOEORPVWHUGLIIHUHQVLHULQJLMRUGE U

1LQD2SVWDG$QLWD6¡QVWHE\8QQL0\UKHLPRJ2OD0+HLGH

6¡WHIHUVNHRJJRGH+DJHE UYnUQHVWHIHUVNYDUHVXNVHVV

$UQÀQQ1HV6LJULG0RJDQ6WDQLVODY6WUEDFRJ0RUWHQ8WHQJHQ

(QGULQJHULLQQKROGVVWRIILVROE UYHGXOLNK¡VWHWLG

6LY)DJHUWXQ5HPEHUJ

.OLPDHQGULQJNDQJLWLGOHJDUHMRUGE UVHVRQJ

$NVHO'¡YLQJ

0LOM¡YHQQOLJQ ULQJVXWYLNOLQJLQRUVNYHNVWKXVSURGXNVMRQ

+DQV5DJQDU*LVOHU¡G/HLY00RUWHQVHQ6LVVHO7RUUH$UQH6WHQVYDQGRJ1LQD6-RKDQVHQ

9HNVWKXVNOLPDRJLQWHJUHUWSODQWHYHUQ

1LQD6YDH-RKDQVHQ

9LUNQLQJHQDYEHO\VQLQJVWLGRJO\VNYDOLWHWSnPM¡OGRJJKRVURVHU

$UXSSLOODL6XWKDSDUDQ$UQH6WHQVYDQG6LVVHO7RUUH0DUtD/X]+HUUHUR'DYLG0*DGRXU\RJ+DQV5DJQDU*LVOHU¡G

(IIHNWDYNRQWLQXHUOLJEHO\VQLQJSnYHNVWKXVPHOOXV

1LQD6YDH-RKDQVHQ7RULO6DJHQ(NORRJ$QHWWH6XQGE\H

3\WKLXPDSKDQLGHUPDWXPHQYDQOLJYHNVWKXVV\NGRPL1RUJHNDQKDYHUWVSODQWHUSnIULODQG

0DUtD/X]+HUUHURRJ%ULWD7RSSH

$JURSXE²QHWWVLGHIRU¡NRORJLVNODQGEUXN

0RQD5LQJQHV

/XIWHJnUGHUIRURNVHUL¡NRORJLVNNM¡WWSURGXNVMRQ²HQSUHVHQWDVMRQDYSURVMHNWHW

/LVH$DQHQVHQ

9HOIHUGVSODQOHJJLQJL¡NRORJLVNNDOYHKROG

%ULWW+HQULNVHQ&HFLOLH0HMGHOORJ%HULW+DQVHQ

9HGOLNHKDOGVVnLQJLJUDVPDUN

/DUV1HVKHLP

(10)

%LRIRUVNNRQIHUDQVHQ%LRIRUVN)2.86

9nWVnLQJDYHQJRJnNHUYHNVWDU

/DUV1HVKHLP

%HLWHVNDGHUDYKMRUWSnJUDQRJIXUX

6DPVRQ/‘SVWDGcVPXQG$XVWDUKHLPRJ3nO7KRUYDOGVHQ

(FRÀVK6HDOLFHFRQWUROXWLOLVLQJUHDUHGEDOODQZUDVVH/DEULGDH

-LP7UHDVXUHU2GGYDU2WWHVHQ5LFKDUG)LW]JHUDOG-XOLH0DJXLUH1RQQD=KXUDYOHYD cVEM¡UQ.DUOVHQDQG&HOLQH5HERXUV

.OLPDHQGULQJHU²HURVMRQRJQ ULQJVDYUHQQLQJIUDMRUGEUXNVDUHDOHU

²HIIHNWHUIRUGULNNHYDQQVNYDOLWHW

$QQH*UHWH%XVHWK%ODQNHQEHUJ/LOOLDQ‘\JDUGHQ-RKDQQHV'HHOVWUD1LOV2WWR.LWWHU¡G +DQV2ODY(JJHVWDGRJ$WOH+DXJH

([WUHPHHYHQWVDQGK\GURORJLFDOFKDUDFWHULVWLFVLQDJULFXOWXUDOFDWFKPHQWV

-RKDQQHV'HHOVWUD+DQV2ODY(JJHVWDG$UYR,LWDO9LHVWXUV-DQVRQVRJ/LQH-%DUNYHG

.OLPDHQGULQJHUNRQVHNYHQVHUIRUGHK\GURWHNQLVNHV\VWHPHQHLODQGEUXNHW

$WOH+DXJH

%LRGLHVHOIUDQRUVNHMRUGEUXNVYHNVWHU

/DUV/¡NHQ*UDQOXQG5DJQDU(OWXQ(ULN(LG+RKOH/DUV1HVKHLP:HQG\:DDOHQRJ0DXULW]cVVYHHQ

3UHVLVMRQVMRUGEUXNÁHNNVSU¡\WLQJDYIU¡XJUDVLNRUQ

7KHUHVH:LWK%HUJH6WHYH*ROGEHUJ.ULVWLQ.DVSHUVHQ-DQ1HWODQG‘\YLQG2YHUVNHLGRJ7U\JYH6W¡ODQ

+YRUGDQRYHUOHYHUVQ¡PXJJVRSSHQ0LFURGRFKLXPQLYDOHSnJROIEDQHUJMHQQRPVRPPHUHQ"

$QQH0DUWH7URQVPRRJ,QJHUG6NRZ+RIJDDUG

)XVDULXPDQJUHSI¡UHUWLOEODGIDOORJYLVQHVNRWLNULVWWRUQ

9HQFKH7DOJ¡-DIDU5D]]DJKLDQ6RQMD6OHWQHU.OHPVGDO7UXGH6O¡UVWDGRJ$UQH6WHQVYDQG

5RWRJVWHQJHOVMXNGRPPDULEHJRQLD

%ULWD7RSSHRJ0DUtD/X]+HUUHUR

3K\WRSKWKRUDSOXULYRUD²Q\VNDGHJMHUDUSnWUHL1RUHJ

9HQFKH7DOJ¡0DULD/X]+HUUHUR%ULWD7RSSH0D\%HQWH%UXUEHUJ5REHUW7KXUVWRQ7UXGH6O¡UVWDG RJ$UQH6WHQVYDQG

5LVLNRYXUGHULQJDY3K\WRSKWKRUDUDPRUXPHQSVHXGRVRSSVRPIUDPNDOOHU

UDPRUXPJUHLQYLVQLQJ

/HLI6XQGKHLP0DUtD/X]+HUUHUR7URQG5DIRVVRJ%ULWD7RSSH

(11)

%HUJVWU¡P/%LRIRUVN)2.86

(WWXWKnOOLJWVYHQVNWMRUGEUXN²YDGlU XWPDQLQJDUQD"

)UnJDQRPYDGVRPNDQI|UYlQWDVDYHWWXWKnOOLJWMRUGEUXNlUJDQVNDOlWWDWWEHVYDUD9LYLOONXQQD SURGXFHUDKlOVRVDPPDWLWLOOUlFNOLJPlQJGPHGVnOLWHQHJDWLYDPLOM|HIIHNWHUVRPP|MOLJW

/DUV%HUJVWU|PRFK5XQH$QGHUVVRQ

6YHULJHVODQWEUXNVXQLYHUVLWHW0DUNRFK0LOM|6YHULJHVODQWEUXNVXQLYHUVLWHW/LYVPHGHOVYHWHQVNDS ODUVEHUJVWURP#PDUNVOXVH

,QOHGQLQJ

)UnJDQRPYDGVRPNDQI|UYlQWDVDYHWWXWKnOOLJW MRUGEUXNlUJDQVNDOlWWDWWEHVYDUD9LYLOONXQQD SURGXFHUDKlOVRVDPPDWLWLOOUlFNOLJPlQJGPHG VnOLWHQHJDWLYDPLOM|HIIHNWHUVRPP|MOLJW'HWWD KDUNODUWXWWU\FNWVLÁHUDRIÀFLHOODGRNXPHQWXQGHU VHQDUHnUEODL%UXQWODQGNRPPLVVLRQHQ'HQ GHÀQLHUDGHKnOOEDUXWYHFNOLQJSnI|OMDQGHVlWW·HQ XWYHFNOLQJVRPWLOOIUHGVWlOOHUGDJHQVEHKRYXWDQDWW lYHQW\UDNRPPDQGHJHQHUDWLRQHUVP|MOLJKHWHUDWW WLOOIUHGVWlOODVLQD·7URWVDWWP\FNHWIRUVNQLQJKDUXW I|UWVLOLQMHPHGGHWWDV\QVlWWKDUGHWYLVDWVLJVYnUW DWWPHGSUDNWLVNDPRWnWJlUGHUUHGXFHUDVW|UQLQJDU SnPLOM|QWLOODFFHSWDEODQLYnHU)|UDWWInHQXSS IDWWQLQJRPKXUYLJnUYLGDUHLYnUWDUEHWHPHGDWW PLQVNDPLOM|VW|UQLQJDURFKI|UElWWUDXWKnOOLJKHWHQL OLYVPHGHOVNHGMDQKDUÁHUDDQVDWVHUDWWVDPPDQIDWWD ROLNDXWKnOOLJKHWVEULVWHUJMRUWVXQGHUVHQDUH)|OMDQGH lUH[HPSHOSnQnJUDVRPlULIRNXVLGDJ

‡%HURHQGHWDYlQGOLJDIRVIRUWLOOJnQJDURFKIRVVLO HQHUJL

‡'HWOlFNHUNYlYHIRVIRURFKEHNlPSQLQJVPHGHOWLOO

\WRFKJUXQGYDWWHQ

‡-RUGEUXNHWELGUDUPHGOXIWI|URUHQLQJDUVRPRUVDNDU I|UVXUQLQJHXWURÀHULQJRFKNOLPDWI|UlQGULQJDU

‡0DUNHQVE|UGLJKHWKRWDVDYPDUNSDFNQLQJRFK VMXQNDQGHPXOOKDOWHU

‡gNDQGHKDOWHUDYNDGPLXPLPDUNRFKOLYVPHGHO

‡3UREOHPPHGÁHUnULJDRJUlVRFKVYnUEHNlPSDG SRWDWLVEODGP|JHO

‡%HWHVPDUNHUQDVELRORJLVNDPnQJIDOGKRWDVSJD RWLOOUlFNOLJKlYG

‡)RGHULPSRUWHQELGUDUWLOOPLOM|SUREOHPLDQGUD OlQGHU

+XUVNDSDUYLGnHQKnOOEDUXWYHFNOLQJ"'HWlULQJHQ

WYHNDQRPDWWGHWlUEHW\GOLJWOlWWDUHDWWLGHQWLÀHUD YDGVRPLQWHlUKnOOEDUWDYGHWYLJ|UlQGHWPRWVDW WD'HWÀQQVRFNVnHQWHQGHQVLGDJDWWGHÀQLHUDKHOD RGOLQJVV\VWHPVRPGHQElVWDO|VQLQJHQI|UDWWNRPPD WLOOUlWWDPHGXWKnOOLJKHWVEULVWHUVQDUDUHlQDWWVlWWD LQVSHFLÀNDPRWnWJlUGHUI|UVSHFLÀNDSUREOHP

·(NRORJLVNRGOLQJ·VRPDYPnQJDDQVHVVRPGHWElVWD DOWHUQDWLYHWI|UHQKnOOEDUXWYHFNOLQJlUH[HPSHO SnGHWWD0nQJDSROLWLNHURFKP\QGLJKHWVSHUVRQHU KDUDNWLYWELGUDJLWWLOORGOLQJVIRUPHQVXWYHFNOLQJRFK VSULGQLQJXQGHUVHQDUHnU,6YHULJHKDUPDQVDWW XSSHWWPnODWWnUVNDDYnNHUPDUNHQYDUD HNRORJLVNWRGODG'HVVXWRPVNDGHQRIIHQWOLJDXSS KDQGOLQJHQDYOLYVPHGHOWLOOVNRORUVMXNKXVRFKDQGUD LQUlWWQLQJDUWLOOEHVWnDYHNRORJLVNDSURGXNWHU 'HWWDWURWVDWWGHWLQWHÀQQVQnJRWYHWHQVNDSOLJW VW|GI|UDWWHNRORJLVNWODQWEUXNELGUDUWLOOHQKnOOEDU XWYHFNOLQJHOOHUQ\WWLJDUHPDW

1HGDQI|OMHUHQNRUWIDWWDGVDPPDQIDWWQLQJDYQnJUD IlOWI|UV|NGlUPDQMlPI|UWNRQYHQWLRQHOORFKHNROR JLVNRGOLQJPHGDYVHHQGHSnVN|UGRFKXWODNQLQJDY NYlYH'HVVXWRPUHGRYLVDVHQNRUWIDWWDGVDPPDQIDWW QLQJDYYDGVRPNDQJ|UDVI|UDWWPLQVNDOlFNDJHDY Yl[WQlULQJIUnQVYHQVNWMRUGEUXN

6N|UGRFKXWODNQLQJDYNYlYHL NRQYHQWLRQHOODRFKHNRORJLVNDV\VWHP

)|UV|NVSODWVHUQDVRPUHGRYLVDVKlUlUEHOlJQDL +DOODQG0HOOE\RFK6NnQH%MlUU|G0HOOE\SURÀOHQ EHVWnUDYVDQGPHGDQ%MlUU|GSURÀOHQlUHQOlWWOHUD ,UXWRUSn0HOOE\KDUWlFNGLNHVV\VWHPLQVWDOOHUDWVI|U XWODNQLQJVPlWQLQJDU'HUHVXOWDWVRPUHGRYLVDVKlU IUnQ0HOOE\KlQI|UVLJWLOOHQHNRORJLVNRFKHQNRQYHQ WLRQHOOnULJYl[WI|OMGXWDQGMXU3n%MlUU|GYDUGH nULJDYl[WI|OMGHUQDJHQRPI|UGDJnQJHUGYVGHQ WRWDODI|UV|NVSHULRGHQYDUnURFKGMXUYDULQNOXGH

(12)

%HUJVWU¡P/%LRIRUVN)2.86

UDGH(QGHWDOMHUDGEHVNULYQLQJDYI|UV|NHQKDUJMRUWV DY7RUVWHQVVRQPÁVDPW.LUFKPDQQPÁ

6N|UGDUQDYDUDOOWLGOlJUHLGHHNRORJLVNDYl[WI|OMGHU QDMlPI|UWPHGGHNRQYHQWLRQHOOD3n0HOOE\YDUGHQ nUOLJDPHGHOVN|UGHQNJWVKDLGHQNRQYHQWLR QHOODYl[WI|OMGHQRFKHQGDVWNJWVKDLGHQHNR ORJLVND0RWVYDUDQGHVLIIURUYDURFKNJWV KDSn%MlUU|GYLONHW|YHUHQVVWlPPHUPHGGHVLIIURU VRPUHGRYLVDVLRIÀFLHOOVYHQVNVWDWLVWLN'HQDYVHYlUW OlJUHVN|UGHQSn0HOOE\EHURGGHKXYXGVDNOLJHQSn DWWPDQXQGHUWYnnURGODGHJU|QJ|GVOLQJVJU|GRURFK I|OMDNWOLJHQLQWHÀFNQnJRQVN|UGDOOVDYDYVDOXJU|

GRUVDPWDWWGHWnUPDQRGODGHSRWDWLVEOHYVN|UGHQ P\FNHWOnJSJDEUXQU|WD

'HQnUOLJDNYlYHXWODNQLQJHQLUXWRUQDSn0HOOE\YDU LPHGHOWDONJKDIUnQGHWNRQYHQWLRQHOODRGOLQJV V\VWHPHWRFKNJKDIUnQGHWHNRORJLVND2PPDQ EHDNWDUGHQDYVHYlUWOlJUHVN|UGHQIUnQGHWHNROR JLVNDV\VWHPHWRFKXWWU\FNHUNYlYHXWODNQLQJHQSHU VN|UGDGHQKHWLVWlOOHWI|USHUKDEOLUVNLOOQDGHQPHO ODQV\VWHPHQlQQXVW|UUHNRQYUHVSNJ1 WRQWVHNRO

5HGXFHUDGNYlYHXWODNQLQJRFKGlUPHG I|UElWWUDGXWKnOOLJKHW

$WWPDQWURWVDOOWNRPPLWHQEUDELWSnYlJQlUGHW JlOOHUDWWUHGXFHUDNYlYHXWODNQLQJIUnQMRUGEUXNVPDUN YLVDVLÀJXU,XWODNQLQJVYDWWHQIUnQHWWREVHUYD WLRQVIlOWLV|GUD6YHULJHKDUNYlYHKDOWHUQDVMXQNLW IUnQGU\JWPJ/XQGHUWDOHWWLOOXQGHUPJ/

LGDJ'HWWDKDUNXQQDWVNHSJDEUXNHWDYWUlII

VlNUDPRWnWJlUGHUVRPWH[InQJJU|GRUUHGXFHUDG MRUGEHDUEHWQLQJYnWPDUNHUPPVRPDOODELGUDUWLOO I|UElWWUDGXWKnOOLJKHWDYMRUGEUXNVV\VWHPHQRFKNDQ JHQRPI|UDVXWDQDWWQlPQYlUWI|UORUDLDYNDVWQLQJ 6RPUHVXOWDWHQRYDQYLVDUNDQHQ|YHUJnQJWLOOHNR ORJLVNRGOLQJGlUHPRWLQWHI|UYlQWDVYDUDHQHIIHNWLY nWJlUGI|UPLQVNDWNYlYHOlFNDJHRFKHIIHNWHUQDSn VN|UGHXWE\WHWlUEHW\GDQGH.LUFKPDQQ %HUJVWU|P (NRORJLVNRGOLQJOHGHUGHVVXWRPRIWDWLOOEULVW SnYLNWLJDQlULQJVlPQHQVRPIRVIRURFKNDOLXPYLONHW

\WWHUOLJDUHI|UVlPUDUXWKnOOLJKHWHQ

3nLQGLYLGQLYnNDQ·NlQVODQ·InVW\UDRPPDQN|SHU HNRORJLVNWHOOHUNRQYHQWLRQHOOWSURGXFHUDGHOLYVPHG HOPHQSnVDPKlOOVQLYnE|UIDNWDYlJOHGDKnOOEDU KHWVDUEHWHW

5HIHUHQVHU

-RKDQVVRQ* *XVWDIVRQ$2EVHUYDWLRQVIlOWSn nNHUPDUN$YULQQLQJRFKYl[WQlULQJVI|UOXVWHUI|UGHW DJURK\GURORJLVNDnUHWVDPWHQOnQJWLGV|

YHUVLNW7HNQLVNUDSSRUW6ZHGLVK8QLYHUVLW\RI

$JULFXOWXUDO6FLHQFHV'LYRI:DWHU4XDOLW\0DQDJHPHQW 8SSVDOD

.LUFKPDQQ+%HUJVWU|P/.lWWHUHU70DWWVVRQ/

*HVVOHLQ6&RPSDULVRQRI6ZHGLVKORQJWHUP RUJDQLFDQGFRQYHQWLRQDOFURSOLYHVWRFNV\VWHPVRQD SUHYLRXVO\QXWULHQWGHSOHWHGVRLO$JURQRP\-RXUQDO

.LUFKPDQQ+ %HUJVWU|P/UHG2UJDQLFFURS SURGXFWLRQ²DPELWLRQVDQGOLPLWDWLRQVSS6SULQJHU 'RRUGUHFKW7KH1HWKHUODQGV

7RUVWHQVVRQ*$URQVVRQ+ %HUJVWU|P/1XWULHQW XVHHIÀFLHQFLHVDQGOHDFKLQJRIRUJDQLFDQGFRQYHQWLRQDO FURSSLQJV\VWHPVLQ6ZHGHQ$JURQRP\-RXUQDO

)LJXU1LWUDW1RI\OOGDV\PEROHU RFKWRWDO1I\OOGDV\PEROHUNRQ FHQWUDWLRQHUPJ/LGUlQHULQJV YDWWHQIUnQHQVDQGMRUGLV|GUD 6YHULJH-RKDQVVRQ *XVWDIVRQ

-RUG

(13)

.RUV WK$%LRIRUVN)2.86

% UHNUDIWLG\UNLQJVV\VWHPIRUV¡NHW

'HWHUQnRYHUnUVLGHQGHWRPIDWWHQGHIRUV¡NHWPHGG\UNLQJVV\VWHPHUEOHDQODJWSn$SHOVYROO, nUHQHVO¡SKDUIRUV¡NHWELGUDWWWLOn¡NHYnUNXQQVNDSLVNM ULQJVSXQNWHWPHOORPODQGEUXNRJPLOM¡

,EOH% UHNUDIWLJODQGEUXNHWDEOHUWVRPHWVWUDWHJLVNVDWVQLQJVRPUnGHL%LRIRUVN+YRUGDQHU E UHNUDIWHQLG\UNLQJVV\VWHPHQHSn$SHOVYROO"

$XGXQ.RUV WK

%LRIRUVN‘VW$SHOVYROO DXGXQNRUVDHWK#ELRIRUVNQR

'\UNLQJVV\VWHPIRUV¡NHWRJE UHNUDIW

(QKHOKHWOLJE UHNUDIWVDQDO\VHHUVnODQJWLNNHJMHQ QRPI¡UWIRUV\VWHPHQHVRPHUPHGLGHWODQJYDULJH V\VWHPIRUV¡NHWSn$SHOVYROO,GHWI¡OJHQGHEOLUGHW IRNXVHUWSnHWWDVSHNWVRPHUUHOHYDQWPKWE UH NUDIW(QGULQJHUDYMRUGDVQ ULQJVVWRIÁDJUH,HW V\VWHPGHUGHWERUWI¡UHVPHUQ ULQJVVWRIIJMHQQRP VDOJDYSURGXNWHURJWDSWLOPLOM¡HWHQQGHWVRP WLOI¡UHVVNMHUGHWHQW ULQJSnMRUGDVQ ULQJVODJUH (LQ ULQJVULNMRUGNDQKDUHODWLYWVWRUHODJUHDYEnGH QLWURJHQ1IRVIRU3RJNDOLXP.GHWUHNYDQWL WDWLYWYLNWLJVWHSODQWHQ ULQJVVWRIIHQH7 ULQJRYHU WLGYLOLPLGOHUWLGWLOVOXWWJM¡UHDWQ ULQJVODJUHQHEOLU IRUVPnWLODWHQRSSQnUHQWLIUHGVVWLOOHQGHQ ULQJV IRUV\QLQJDYNXOWXUSODQWHQH9LInUDYOLQJVVYLNW'HW PRWVDWWHHUKHOOHULNNH¡QVNHOLJ1nUGHWWLOI¡UHVPHU Q ULQJHQQGHWIMHUQHV¡NHUQ ULQJVODJHUHWLMRUGD 'HWWHJM¡UDWULVLNRHQIRUWDSWLOPLOM¡HW¡NHU.KDU LQJHQGLUHNWHQHJDWLYHNRQVHNYHQVHUIRUPLOM¡HWVOLN 1RJ3KDUPHQXQ¡GYHQGLJHWDSLQQHE UHUGnUOLJ UHVVXUVXWQ\WWHOVH

(QUREXVWPHWRGHIRUnYXUGHUHRPHWV\VWHPW  UHUSnHOOHUE\JJHURSSMRUGDVQ ULQJVODJUHHUn NYDQWLÀVHUHDOOHVWU¡PPHULQQRJXWDYV\VWHPHWRJ VHWWHRSSHQQ ULQJVEDODQVH1 ULQJVEDODQVHUNDQ EHUHJQHVSnXOLNHQLYn,WDEHOOHUQ ULQJVEDODQVHU EHUHJQHWSnDUHDOQLYnIRU3RJ.VH.RUVDHWKIRU 1EDODQVHUSnDUHDORJJnUGVQLYn'HWEHW\UDWDOOH VWU¡PPHQHDY3RJ.LQQRJXWDYKYHUWMRUGVW\NNHHU WDWWPHG

7RKRYHGSURGXNVMRQVW\SHUHUUHSUHVHQWHUWLIRUV¡

NHWnSHQnNHUSURGXNVMRQRJNRPELQHUWNRUQRJ PHONHSURGXNVMRQ,GHQI¡UVWHJUXSSDHUGHWPHGHW NRQYHQVMRQHOWV\VWHPVRPGULYHVVRPLI¡UPLOM¡

EOHHWVHQWUDOWWHPDLODQGEUXNHWµJDPPHOGDJVµ 6\VWHPHWK¡VWSO¡\HV7LOVDPPHQOLJQLQJHUGHWPHGHW

PHUPRGHUQHV\VWHPGHUYLWDULEUXNGDJHQVNXQQ VNDSIRUnRSSUHWWKROGHSURGXNVMRQHQPHGPLQVWPX OLJQ ULQJVDYUHQQLQJ'HWWHRPIDWWHUEODUHGXVHUW MRUGDUEHLGLQJIDQJYHNVWRJGHOWJM¡GVOLQJDYKYHWHQ 'HWVLVWHV\VWHPHWLnSHQnNHUJUXSSDHUHW¡NRORJLVN NRUQV\VWHPGHUHQHVWHQ ULQJVWLOI¡UVHONRPPHUIUD ELRORJLVN1ÀNVHULQJLHLNO¡YHUHQJJU¡QQJM¡GVOLQJ 6\VWHPHWYnUSO¡\HV

,JUXSSDPHGNRPELQHUWNRUQRJPHONHSURGXNVMRQ HUGHWPHGHWWNRQYHQVMRQHOWV\VWHPPHGHQJ LRPO¡SHWRJWR¡NRORJLVNHV\VWHPHUHWWPHG HQJRJHWWPHGHQJLRPO¡SHW'HWRVLVWQHYQWH HUDQWDWWVHOYIRUV\QWPHGI{UE\JJHWWHQNHVEUXNW VRPNUDIWI{UPHGHQNUDIWI{UDQGHOSn0HQJ GHQKXVG\UJM¡GVHOWLOJMHQJHOLJEHUHJQHVXWIUDVDPOHW I{USURGXNVMRQ,GHWNRQYHQVMRQHOOHV\VWHPHWVHOJHV DOWNRUQHWRJNUDIWI{UDQWDVLQQNM¡SWWLOVYDUHQGHHQ NUDIWI{UDQGHOSn$OOHV\VWHPHQHLGHQQHJUXSSD YnUSO¡\HV

'HWUHNRQYHQVMRQHOOHV\VWHPHQHKDGGHHWnUOLJRYHU VNXGGDY3SnNJSUGHNDUPHQVGH¡NRORJLV NHV\VWHPHQHW UHWSnMRUGDV3ODJHUPHGNJ SHUGHNDURJnU0¡QVWHUHWYDUGHWVDPPHIRU.PHQ EnGHRYHURJXQGHUVNXGGHQHYDUKHUVW¡UUHWDEHOO 5HVXOWDWHQHYLVHUDOWVnDWGHWJM¡GVOHVPHGIRU P\H3RJ.LGHNRQYHQVMRQHOOHV\VWHPHQHPHQVGHW WLOI¡UHVIRUOLWHDYGLVVHQ ULQJVVWRIIHQHLGH¡NROR JLVNHV\VWHPHQHLIRUV¡NHW,SUDNVLVOLJJHUNUDIWI{UDQ GHOHQLPHONHSURGXNVMRQHQK¡\HUHPHGQHVWHQ LNRQYHQVMRQHOOHV\VWHPHURJUXQGWL¡NRORJLVNH 0HULQQNM¡SWI{UYLOOH¡NWULVLNRHQIRURYHUVNXGGLGHW NRQYHQVMRQHOOHV\VWHPHW‘NWIRUEUXNDYNUDIWI{ULGH

¡NRORJLVNHV\VWHPHQHYLOOHUHGXVHUWXQGHUVNXGGHWSn DUHDOQLYnQRH'HWHULPLGOHUWLGHWPnOnKROGHNUDIW I{UDQGHOHQODYYHG¡NRORJLVNSURGXNVMRQ

(14)

.RUV WK$%LRIRUVN)2.86

5HVXOWDWHQHYLVHUDWEHOJYHNVWHULRPO¡SHWHYHQWXHOW LNRPELQDVMRQPHGKXVG\UJM¡GVHOIUDHJHQJnUGLNNH HUQRNWLOnVLNUHHQWLOVWUHNNHOLJQ ULQJVIRUV\QLQJ DOHQH(WJRGWDOWHUQDWLYYLOY UHnWDLEUXNRUJDQLV NHUHVWSURGXNWHUIUDVWRUVDPIXQQHWVRPQ ULQJVNLO GHUVOLNVRPNRPSRVWPDWDYIDOORJELRJDVVUHVW%UXN DYVOLNHQ ULQJVNLOGHUYLOEHGUHQ ULQJVWLOI¡UVHOHQL HQGHO¡NRORJLVNHRPO¡SVDPWLGLJVRPPHQQHVNHW LJMHQYLONXQQHEOLHQQDWXUOLJGHODYQ ULQJVNUHWV O¡SHWRJVnSnNRQYHQVMRQHOOHJnUGHU'HWJMHQVWnU HQGHOSUDNWLVNHXWIRUGULQJHUI¡UHQVOLNE UHNUDIWLJ XWYLNOLQJHUSnSODVV

'\UNLQJVV\VWHPIRUV¡NHWHUÀQDQVLHUWDY%LRIRUVN /DQGEUXNVRJPDWGHSDUWHPHQWHWRJ<DUD,QWHUQDWLRQDO

$6$

5HIHUDQVHU

.RUV WK$5HODWLRQVEHWZHHQQLWURJHQOHDFKLQJDQG IRRGSURGXFWLYLW\LQRUJDQLFDQGFRQYHQWLRQDOFURSSLQJ V\VWHPVLQDORQJWHUPÀHOGVWXG\$JULFXOWXUH(FRV\V WHPVDQG(QYLURQPHQW

'\UNLQJVV\VWHPHU cSHQnNHUSURGXNVMRQ .RUQNM¡WWPHONHSURGXNVMRQ

.RQYHQVMRQHOO .RQY ‘NRORJLVN .RQY ‘NRORJLVN ‘NRORJLVN

*DPPHOGDJV 0RGHUQH 8WHQKXVG\U HQJ HQJ HQJ

9HNVWVNLIWH +YHWH +YHWHPIY +YHWHPIY +YHWHPIY +YHWHPIY %\JJP JM +DYUH +DYUHPIY +DYUHHUWHU %\JJPJM %\JJPJM nUVHQJ

%\JJ %\JJPIY %\JJPJM nUVHQJ nUVHQJ nUVHQJ

3RWHW 3RWHW .O¡YHUHQJ nUVHQJ nUVHQJ nUVHQJ

)RVIRUEDODQVHNJ3GDD

3LPLQHUDOJM¡GVHO

3LKXVG\UJM¡GVHO

3LVnYDUHU

6XP3LQQ

+¡VWHW3

2YHUÁDWHDYUHQQLQJ

*U¡IWHDYUHQQLQJ

6XP3XW

(QNHO3EDODQVH

3LQQPLQXV3XW

.DOLXPEDODQVHNJ.GDD

.LPLQHUDOJM¡GVHO

.LKXVG\UJM¡GVHO

.LVnYDUHU

6XP.LQQ

+¡VWHW.

2YHUÁDWHDYUHQQLQJ

*U¡IWHDYUHQQLQJ

6XP.XW

(QNHO.EDODQVH

.LQQPLQXV.XW

7DEHOO)RVIRURJNDOLXPEDODQVHUIRUSHULRGHQPDLDSULOLG\UNLQJVV\VWHPIRUV¡NHWSn$SHOVYROO

7DOOIUDHULNNHUHJQHWPHGLJMHQQRPVQLWWHWIRUGHWWHV\VWHPHWSJDDYOLQJVVNDGHIY IDQJYHNVWJM JMHQOHJJ7LOI¡UWPHGPLQHUDORJKXV G\UJM¡GVHOPLQXVGHWVRPHUIMHUQHWPHGDYOLQJDLQNOKDOPGHUGHWEOHIMHUQHW6LGHQDOOHKRYHGVWU¡PPHUHULQNOXGHUWKHUHUGLIIHUDQVHQHWXWWU\NN IRUHQGULQJLMRUGDVQ ULQJVODJHU.DOLXPEOHLNNHPnOWLJU¡IWHRJRYHUÁDWHDYUHQQLQJGHQQHSHULRGHQPHQVDWWOLNPnOLQJHQHIUDSHULRGHQ

-RUG

(15)

5¡G/0HWDO%LRIRUVN)2.86

*M¡GVOLQJLRYHUYnNLQJVIHOWHQH-29$

²WDSDYQ ULQJVVWRIIHU

,GHÁHVWHIHOWHQHVHUGHWXWWLOnY UHHQQHGDGJnHQGHWUHQGQnUGHWJMHOGHUJM¡GVOLQJVPHQJGHU PHQLIHOWHQHEHW\GHOLJKXVG\USURGXNVMRQJM¡GVOHVGHWIRUWVDWWP\H

/LQH0HLQHUW5¡G+DQV2ODY(JJHVWDG5LNDUG3HGHUVHQRJ$QQH)DON‘JDDUG

%LRIRUVN-RUGRJPLOM¡cV OLQHPHLQHUWURG#ELRIRUVNQR

,QQOHGQLQJ

3URJUDPIRU-RUGRJYDQQRYHUYnNLQJLODQGEUXNHW -29$HUHWQDVMRQDOWRYHUYnNLQJVSURJUDPVRPEOH VWDUWHWL3URJUDPPHWDGPLQLVWUHUHVIUD%LRIRUVN -RUG PLOM¡cVRJÀQDQVLHUHVDY6WDWHQVODQGEUXNV IRUYDOWQLQJ-29$RPIDWWHUPnOLQJDYDYUHQQLQJIUD MRUGEUXNVGRPLQHUWHQHGE¡UIHOWVRPUHSUHVHQWHUHU XOLNHSURGXNVMRQHURJGHOHUDYODQGHW,GHÁHVWHQHG E¡UIHOWHQHVRPLQQJnULRYHUYnNLQJHQELVWnUE¡QGHQH PHGRSSO\VQLQJHURPMRUGEUXNVGULIWHQSnVNLIWHQLYn +HUSUHVHQWHUHVUHVXOWDWHUIUDGHXOLNHIHOWHQHPHG IRNXVSnJM¡GVOLQJRJWDSDYQ ULQJVVWRIIHU

)LJXU3ODVVHULQJDY-29$IHOWHQH

,O¡SHWDYGHVLVWHnUHQHKDUGHWY UW¡NWRSSPHUN VRPKHWSnGHXKHOGLJHPLOM¡NRQVHNYHQVHQHVRPI¡OJH DYK¡\IRVIRUDYUHQQLQJWLOXWVDWWHYDQQRJYDVVGUDJ ,VDPPHSHULRGHHULQQVDWVHQNQ\WWHWWLOIRVIRUJM¡GV

OLQJVW\UNHWEHW\GHOLJ6RPHQI¡OJHDYGHWWHHUQn QRUPHQIRUIRVIRUJM¡GVOLQJWLONRUQHQJEHLWHRJ SRWHWUHGXVHUWPHGKHQKROGVYLVRJ RJGHWHUXWDUEHLGHWHQQ\RJQHGMXVWHUWNRUUHNVMRQV NXUYHIRUIRVIRUJM¡GVOLQJLIRUKROGWLOMRUGDV3$/QLYn ZZZELRIRUVNQRJMRGVOLQJVKDQGERN(WWHUGHQ\H JM¡GVOLQJVDQEHIDOLQJHQHWLONRUQRJHQJDQEHIDOHVGHW nJM¡GVOHPHGOLNHP\HIRVIRUVRPGHWIMHUQHVPHG DYOLQJHQHQnU3$/HU'HWHUP\HVRPW\GHUSnDW GHWJM¡GVOHVPHGIRVIRUHQJRGGHORYHUQRUPLÁHUH DYIHOWHQH'HWYHQWHVnVHHQ\WWHUOLJHUHQHGJDQJL IRVIRUJM¡GVOLQJHQGHNRPPHQGHnUHQH

*M¡GVOLQJL-29$IHOWHQH

1 ULQJVVWRIIWLOI¡UVOHUEnGHLIRUPDYPLQHUDORJ KXVG\UJM¡GVHOYDULHUHUEHW\GHOLJPHOORPGHXOLNH IHOWHQHWDEHOO%UXNDYKXVG\UJM¡GVHOXWJM¡UHQEH W\GHOLJDQGHOLJUDVIHOWHQH1DXUVWDG9ROEXRJ7LPH VDPWL.ROVWDGRJ9DVVKDJORQDGHUMRUGEUXNVGULIWHQ HUNDUDNWHULVHUWDYKXVG\UNRPELQHUWPHGnSHQnNHU 5¡GHWDO,NRUQIHOWHQH6NXWHUXGRJ0¡UGUH EHVWnUQ ULQJVVWRIIWLOI¡UVHOHQQHVWHQXWHOXNNHQGHDY PLQHUDOJM¡GVHO

+XVG\UWHWWKHWLIHOWHQHHUEHUHJQHWSnJUXQQODJDY WLOI¡UWPHQJGHKXVG\UJM¡GVHOVSUHGGJM¡GVHORJJM¡G VHOIUDEHLWHG\ULIHOWHWKYHUWHQNHOWnU'HWKDUY UW HQGHOHQGULQJHULKXVG\UWHWWKHWHQLGHVLVWHnUHQH, GHPHUHNVWHQVLYHIHOWHQH1DXUVWDGRJ9ROEXKDUGHW RYHUWLGEOLWWI UUHG\UPHQVGHWL.ROVWDGKDUY UW HQEHW\GHOLJ¡NQLQJLKXVG\UWHWWKHWHQGHVLVWHnUHQH VODNWHJULV'HWKDUGHWRJVnL9DVVKDJORQDRJRJVn KHUHUGHW¡NQLQJLSURGXNVMRQDYVODNWHJULVLWLOOHJJWLO VODNWHN\OOLQJ,7LPHIHOWHWKDUGHWY UWHQQRHPLQGUH

¡NQLQJLKXVG\UWHWWKHWHQPHQKXVG\UWHWWKHWHQHU EHW\GHOLJK¡\HUHHQQLGHÁHVWHDQGUHIHOWHQH

*MHQQRPVQLWWOLJQLWURJHQWLOI¡UVHOLRYHUYnNLQJVSHULR GHQKDUYDULHUWPHOORPRPODJRJ NJ1GDDIRUGHXOLNHIHOWHQHMIWDEHOO,YDU Ɣ

Ɣ Ɣ

Ɣ Ɣ Ɣ Ɣ

Ɣ

Ɣ 7LPH

9ROEX

0¡UGUH +RWUDQ

.ROVWDG 6NXWHUXG

1DXUVWDG

9DVVKDJORQD 6NDV+HLJUH

(16)

5¡G/0HWDO%LRIRUVN)2.86

WRWDOQLWURJHQWLOI¡UVHOSHUGHNDUMRUGEUXNVDUHDOVW¡UVW L7LPHLQWHQVLYKXVG\USURGXNVMRQPHGWLOI¡UVOHUSn RPODJNJ1GDD9HGYXUGHULQJDYWLOI¡UWHPHQJ GHUQLWURJHQLIRUPDYKXVG\UJM¡GVHOHUGHWHQNHOWH IRUKROGVRPE¡UWDVLEHWUDNWQLQJ(QGHODYQLWURJH QHWLKXVG\UJM¡GVODHURUJDQLVNEXQGHWRJHUGHUIRU LNNHGLUHNWHSODQWHWLOJMHQJHOLJ

*MHQQRPVQLWWOLJIRVIRUWLOI¡UVHOLRYHUYnNLQJVSHULRGHQ YDULHUWHPHOORPRPODJRJNJ3 GDDLGHXOLNHIHOWHQHMIWDEHOO7RWDOHIRVIRU WLOI¡UVOHULYDUVW¡UVWL9DVVKDJORQD7LPHRJ .ROVWDG,DOOHGLVVHIHOWHQHXWJMRUGHVSUHGQLQJDY KXVG\UJM¡GVHOHQEHW\GHOLJDQGHO7RWDOHWLOI¡UVOHUL 9DVVKDJORQDYDUSnRPODJNJ3GDDPHQVGHWL 7LPHRJ.ROVWDGEOHWLOI¡UWKKYRJNJ3GDD ,7LPHXWJMRUGHIRVIRULKXVG\UJM¡GVHORPODJDY WRWDOHIRVIRUWLOI¡UVOHU7RWDOHWLOI¡UVOHUL9ROEXYDU NJ3GDDLKYRUDYKXVG\UJM¡GVHOXWJMRUGH )RVIRULKXVG\UJM¡GVHOKDUVDPPHSODQWHWLOJMHQJHOLJ KHWVRPIRVIRULPLQHUDOJM¡GVHOVnYHGEHUHJQLQJDY JM¡GVOLQJVEHKRYEUXNHVGHWLQJHQNRUUHNVMRQVIDNWRU IRUIRVIRULIRUPDYKXVG\UJM¡GVHO

,GHIHOWHQHPHGHNVWHQVLYJUDVSURGXNVMRQ1DXUVWDG RJ9ROEXKDUY UWGHWHQQHGDGJnHQGHWUHQGQnU GHWJMHOGHUJM¡GVOLQJVPHQJGHUPHQLGHIHOWHQHGHW HUEHW\GHOLJKXVG\USURGXNVMRQJM¡GVOHVGHWIRUWVDWW P\HRJKXVG\UJM¡GVHOXWJM¡UGHUHQVW¡UUHDQGHOHQQ WLGOLJHUH

7DSDYQ ULQJVVWRIIHUWLOYDVVGUDJ

.RQVHQWUDVMRQHUDYQ ULQJVVWRIIHULMRUGEUXNVEHNNHQH EOLUSnYLUNHWDYGULIWVSUDNVLVLQHGE¡UIHOWHQH6SUH GHWLGVSXQNWRJY UGDWDHUYLNWLJHIDNWRUHUVRPNDQ SnYLUNHRPQ ULQJVVWRIIHQHLJM¡GVODKDYQHULYDVV

GUDJHQHHOOHULNNH'HWHUVWRUYDULDVMRQLDYUHQQLQJ PHOORPQHGE¡UIHOWHQH*MHQQRPVQLWWOLJnUVDYUHQQLQJ YDULHUHUIUDRPODJPPL9ROEXIHOWHWWLORPODJ PPL9DVVKDJORQD)RUDOOHIHOWHQHVNMHUVW¡UVWH DQGHODYWRWDOnUVDYUHQQLQJXWHQRPYHNVWVHVRQJHQ LSHULRGHQRNWREHU²DSULO5HVXOWDWHQHIUDRYHUYn NLQJHQYLVHUDWK¡\DYUHQQLQJI¡UHUJHQHUHOWWLOK¡\H QLWURJHQWDS5¡GHWDO

%ODQWNRUQIHOWHQHKDU.ROVWDGEHNNHQGHK¡\HVWHQLWUR JHQNRQVHQWUDVMRQHQH'HWEOLUVSUHGWIRUKROGVYLVP\H KXVG\UJM¡GVHORPK¡VWHQL.ROVWDGLJMHQQRPVQLWW PHQGHWKDUY UWUHJLVWUHUWRSSWLORJGH K¡\HVWHQLWURJHQNRQVHQWUDVMRQHQHEOLUJHQHUHOWPnOWL QRYHPEHU'HWWHNDQY UHHQnUVDNWLOGHK¡\HQLWUR JHQNRQVHQWUDVMRQHQH'HODYHVWHQLWURJHQNRQVHQWUD VMRQHUEOLUPnOWL1DXUVWDGEHNNHQ0\HQHGE¡URJHQ VWRUDQGHOXWPDUNELGUDUWLOIRUW\QQLQJDYDYUHQQLQJHQ IUDGHWWHIHOWHW

'HK¡\HVWHIRVIRUNRQVHQWUDVMRQHQHPnOHVL0¡UGUH EHNNHQ6NXWHUXGEHNNHQ+RWUDQHOYDRJ9DVVKDJORQD 'HWWHHUIHOWHUPHGnSHQnNHUVRPKDUK¡\HUH HURVMRQVULVLNRRJGHUPHGRIWHK¡\HUHIRVIRUNRQVHQ WUDVMRQHULDYUHQQLQJHQVDPPHQOLNQHWPHGDYUHQQLQJ IUDHQJRJEHLWH,9DVVKDJORQDHUGHWMHYQWRYHUK¡\H 3$/WDOOLMRUGDVDPWLGLJVRPGHWJM¡GVOHVP\HWLO IRVIRU

5HIHUDQVHU

5¡G/03HGHUVHQ5'HHOVWUD-%HFKPDQQ0 (JJHVWDG+2 ‘JDDUG$)(URVMRQRJQ ULQJV VWRIIWDSIUDMRUGEUXNVGRPLQHUWHQHGE¡UIHOWcUVUDSSRUW IRUIUD3URJUDPIRUMRUGRJYDQQRYHUYnNLQJ LODQGEUXNHW-29$%LRIRUVN5DSSRUW8QGHU WU\NNLQJ

7DEHOO*MHQQRPVQLWWOLJQLWURJHQRJIRVIRUJM¡GVOLQJNJGDDIRUKYHUWIHOWIRUGHOWSnPLQHUDOJM¡GVHOKXVG\UJM¡GVHOIUDODJHURJIUDG\USnEHLWH IRUKHOHRYHUYnNLQJVSHULRGHQFD

1LWURJHQNJGDD )RVIRUNJGDD

0LQHUDO

JM¡GVHO +XVG\UJM

IUDODJHU +XVG\UJM

IUDEHLWH 7RWDOW 0LQHUDO

JM¡GVHO +XVG\UJM

IUDODJHU +XVG\UJM

IUDEHLWH 7RWDOW

6NXWHUXG

0¡UGUH

.ROVWDG

1DXUVWDG

9ROEX

7LPH

9DVVKDJORQD

-RUG

(17)

.Y UQ¡6+ 0%HFKPDQQ%LRIRUVN)2.86

7UDQVSRUWDYQ ULQJVVWRIIHUJMHQQRPMRUGD

'UHQHULQJDYMRUGEUXNVDUHDOHUI¡UHUWLODWMRUGRJQ ULQJVVWRIIHUWDSHVJMHQQRPMRUGD0nOLQJHU DYRYHUÁDWHRJJU¡IWHDYUHQQLQJLWLVPnIHOWHURJUXWHIHOWHUSn‘VWODQGHWRJL7U¡QGHODJYLVHUDW DYQLWURJHQDYIRVIRURJDYMRUGWDSHWVNMHUJMHQQRPJU¡IWHQH

6LJUXQ+.Y UQ¡RJ0DULDQQH%HFKPDQQ

%LRIRUVN-RUGRJPLOM¡cV VLJUXQNYDHUQR#ELRIRUVNQR

,QWURGXNVMRQ

.XQQVNDSRPKYRUGDQYDQQSDUWLNOHU66IRVIRU3 RJQLWURJHQ1IRUGHOHUVHJSnJU¡IWHRJRYHUÁDWHDY UHQQLQJLQRUVNHMRUGEUXNVDUHDOHUHUQ¡GYHQGLJIRUn NXQQHVLQRHRPHIIHNWHUDYWLOWDNPRWODQGEUXNVIRUX UHQVLQJ'HYLNWLJVWHNLOGHQHWLOLQIRUPDVMRQRPGHWWH HUOHQJUHPnOHVHULHULXOLNHRPUnGHUJMHQQRPI¡UWDY

%LRIRUVNRJ8QLYHUVLWHWHWIRU0LOM¡RJ%LRYLWHQVNDSIUD WDOOHWIUDPWLOLGDJ'HPHVWRPIDWWHQGHGDWD HQHNRPPHUIUDWLVPnQHGE¡UIHOWHURJUXWHIRUV¡NGHU PnOLQJHUDY663RJ1LDYUHQQLQJKDUEOLWWIRUHWDWWL EnGHJU¡IWHRJRYHUÁDWHYDQQRYHUHQOHQJUHWLGVSHUL RGH'HWWHGDWDPDWHULDOHWHUQnVDPPHQVWLOWLHQUDS SRUW.Y UQ¡RJ%HFKPDQQRJIRUPnOHWPHG GHWWHKDUY UWn¡NHIRUVWnHOVHQDYWUDQVSRUWYHLHUIRU MRUGRJQ ULQJVVWRIIHURJNYDQWLÀVHUHIRUGHOLQJHQ PHOORPJU¡IWHRJRYHUÁDWHYDQQ9LSUHVHQWHUHUKHU HQRSSVXPPHULQJDYKRYHGUHVXOWDWHUIUDGHQQHUDS SRUWHQ

0DWHULDOHURJPHWRGHU

'HWLIHOWHQHOLJJHUSnPDULQOHLUHL7U¡QGHODJ.YLWKD PDU6NMHWOHLQRJSn‘VWODQGHW9DQGVHPE/RGGLQJ +ROW$VNLP6\YHUXG(QHUVWXMRUGHWRJSnPRUHQH OHWWOHLUHSnLQGUH‘VWODQGHW%\H$SHOVYROO)LUHDY IHOWHQHHUSODQHUW/RGGLQJ+ROW$VNLPRJGHOYLV 9DQGVHPE)HOWHQHYDULHUHULVW¡UUHOVHIUD KDWLOKD'HWHUYDULHUHQGHWRSRJUDÀVNHIRUKROG KHOQLQJVJUDGKHOQLQJVOHQJGHP RJJU¡IWHLQWHQVLWHWHUG\EGHPDYVWDQG P,DOOHIHOWHQHG\UNHVKRYHGVDNHOLJNRUQ PHGLQQVODJDYHQJI{UYHNVWHUSRWHWRJIDQJYHNVW QRHQVWHGHU%nGHK¡VWSO¡\LQJRJMRUGDUEHLGLQJHU UHSUHVHQWHUWRJLQRHQIHOWHUKDUGHWY UWWLOI¡UW KXVG\UJM¡GVHO'DWDHQHVRPSUHVHQWHUHVHULQQKHQWHW IUD-29$GDWDEDVHQYHG%LRIRUVNRJIUDUDSSRUWHURJ YLWHQVNDSHOLJHDUWLNOHU9LOHJJHUKHUPHVWYHNWSnn SUHVHQWHUHJMHQQRPVQLWWVYHUGLHUIRUDYUHQQLQJRJWDS IRUGHWRWDOHPnOHSHULRGHQHPHQYDULDVMRQPHOORP

nUVHVRQJYDULDVMRQRJHIIHNWHUDYMRUGDUEHLGLQJYHNVW RJJM¡GVOLQJKDURJVnY UWVWXGHUW

5HVXOWDWHURJGLVNXVMRQ

1HGE¡UYDULHUWHPHOORPRJPPnURJDYUHQ QLQJPHOORPRJPPnUPHGPLQVWQHGE¡U RJDYUHQQLQJLLQQODQGVIHOWHQH%\HRJ$SHOVYROOYHG 0M¡VDRJPHVWLIHOWHQH6NMHWOHLQRJ.YLWKDPDUL 7U¡QGHODJ0nOWDYUHQQLQJXWJMRUGH²DYQHG E¡UHQDYDYUHQQLQJHQJLNNJMHQQRPJU¡IWHQH ÀJXUD$SHOVYROORJ%\HKDGGHVW¡UVWDYUHQQLQJ JMHQQRPJU¡IWHQHFDSnJUXQQDYVPnQHG E¡UVPHQJGHURJOHWWPROGKROGLJMRUGPHGUHODWLYW JRGLQÀOWUDVMRQVHYQH'HWYDUPLQVWDQGHOJU¡IWHDY UHQQLQJIUDGHSODQHUWHIHOWHQH/RGGLQJ +ROWRJ$VNLPHWWHUVRPMRUGVWUXNWXUHQHUGnUOLJPHG ODYLQÀOWUDVMRQVNDSDVLWHW8SODQHUWHIHOWHUSnPDULQH DYVHWQLQJHUL7U¡QGHODJRJSn‘VWODQGHWKDGGH JU¡IWHDYUHQQLQJ9DULDVMRQHQPHOORPGLVVHIHOWHQH YDUUHVXOWDWDYIRUVNMHOOHULIHNVKHOQLQJMRUGVPRQQ NOLPDRJGULIW

$OOHIHOWHQHKDGGHMRUGWDSEnGHSnRYHUÁDWHQRJ JMHQQRPJU¡IWHQHÀJXUE'HWJMHQQRPVQLWWOLJH MRUGWDSHWYDULHUWHPHOORPNJ66KDnU$SHOVYROO RJNJKDnU$VNLP'HSODQHUWHIHOWHQHKDGGH GHK¡\HVWHMRUGWDSHQH!NJ66KDnUKYRUDY JLNNJMHQQRPJU¡IWHQH3nGHLNNHSODQHUWH IHOWHQHSnPDULQHDYVHWQLQJHUSn‘VWODQGHWNRP DYMRUGWDSHWJMHQQRPJU¡IWHQHPHQVRYHU DYMRUGWDSHWIUDIHOWHQHL7U¡QGHODJVNMHGGHJMHQQRP JU¡IWHQH%HW\GHOLJMRUGWDSJMHQQRPJU¡IWHQHLEnGH SODQHUWHRJXSODQHUWHIHOWHUNDQWLOVNULYHVWUDQVSRUW LPDNURSRUHUV UOLJELRSRUHUL7U¡QGHODJVIHOWHQHRJ VSUHNNHULGHWSODQHUWH/RGGLQJIHOWHW0RUHQHIHOWHQH UXQGW0M¡VD$SHOVYROORJ%\HKDGGHVWRUWVHWWPHJHW VPnMRUGWDSEnGHJMHQQRPJU¡IWHURJYLDRYHUÁD WHDYUHQQLQJ'HQODQJHWLGVVHULHQSn%\HLQNOXGHUWH LPLGOHUWLGÁHUHHNVWUHPHHSLVRGHUPHGK¡\HSDUWLN

(18)

.Y UQ¡6+ 0%HFKPDQQ%LRIRUVN)2.86

NHONRQVHQWUDVMRQHULRYHUÁDWHDYUHQQLQJ

)RVIRUWDSHQHYDULHUWHPHOORPJ73KDnU ÀJXUF)RUVNMHOOHQL3WDSPHOORPIHOWHQHDY VSHLOWHGHOYLVIRUVNMHOOHQLMRUGWDSGHWYDUGHWPLQVW 3WDSIUDPRUHQHMRUGYHG0M¡VDJ73KD nURJVW¡UVW3WDSIUDSODQHUWOHLUMRUGL$VNLPNJ 73KDnU$QGHOHQ3WDSJMHQQRPJU¡IWHQHYLVWH PHJHWVWRUVSUHGQLQJIRUGHXOLNHIHOWHQHRJXWJMRUGH DYGHWRWDOH3WDS'HWYDUWRJUXSSHUDYIHOW PHGK¡\H3WDS'HSODQHUWHIHOWHQHPHGK¡\HVW 3WDSYLDRYHUÁDWHDYUHQQLQJRJXSODQHUWH IHOWHUPHGKXVG\UJM¡GVHO(QHUVWXMRUGHW.YLWKDPDU RJ6NMHWOHLQPHGK¡\HVW3WDSJMHQQRPJU¡IWHQH )HOWHQHPHGODYH3WDSIRUGHOWHVHJRJVn SnWRJUXSSHU3n6\YHUXGLcVRJPRUHQHIHOWHQHYHG 0M¡VDNRPDY3WDSHQHYLDJU¡IWHQHPHQVSn GHOYLVSODQHUWH9DQGVHPENRPYLDJU¡IWHQH3n 9DQGVHPEYDUGHWEUXNWKXVG\UJM¡GVHO

1LWURJHQWDSHQHYDULHUWHPHOORPRJNJ71 KDnUPHGK¡\HVWWDSSnXSODQHUWHIHOWHULcVRJ PRUHQHIHOWHQHRJODYHVWWDSSnGHXSODQHUWHIHOWHQH L7U¡QGHODJÀJXUG'HWYDUPLQGUHYDULDVMRQPHO ORPIHOWHQHLKYRUGDQ1WDSIRUGHOWHVHJSnJU¡IWH RJRYHUÁDWHYDQQHQQGHWYDUIRUMRUGRJ3WDS 3nDOOHGHXSODQHUWHIHOWHQHRJGHWGHOYLVSODQHUWH 9DQGVHPEIHOWHWVNMHGGHRYHUDY1WDSHWJMHQ

QRPJU¡IWHQH3nGHSODQHUWHIHOWHQHYDUDQGHOHQWLO JU¡IWHQHPLQGUHIRUHQVW¡UUHGHODYYDQQHW UDQWDYSnRYHUÁDWDXWHQnY UHLNRQWDNWPHGMRUG PDWULNVGHUPRELOW1ÀQV

(IIHNWHUDYGULIWYDUYDQVNHOLJnNYDQWLÀVHUHYKDGHW VWXGHUWHGDWDPDWHULDOHWPHGXQQWDNDYIRUVNMHOOHU YHGMRUGDUEHLGLQJK¡VWRJYnU6DPPHQOLNQHWPHG K¡VWSO¡\LQJI¡UWHMRUGDUEHLGLQJRPYnUHQWLO¡NW RYHUÁDWHDYUHQQLQJSnXSODQHUWHIHOWHUJUXQQHWODYHUH LQÀOWUDVMRQVNDSDVLWHWK¡VWRJYLQWHURJUHGXVHUW RYHUÁDWHDYUHQQLQJSnSODQHUWHIHOWHUSJDEHGUH EHVN\WWHOVHPRWQHGEU\WLQJDYVWUXNWXUHQODYHUH MRUGWDSRJSDUWLNNHONRQVHQWUDVMRQHULDOOHIHOWHUL EnGHJU¡IWHRJRYHUÁDWHYDQQPHGVW¡UVWUHGXNVMRQ SnSODQHUWMRUGVWRUWVHWWODYHUH3NRQVHQWUDMRQHU RJ²WDSSJDODYHUHMRUGWDSVWRUWVHWWODYHUH 1NRQVHQWUDVMRQHURJ²WDSPXOLJHQVSJDPLQGUH PLQHUDOLVHULQJRPK¡VWHQRJUHODWLYHIIHNWYDU VRPUHJHOK¡\HUHPKWWDSYLDRYHUÁDWHDYUHQQLQJHQQ PKWWDSYLDJU¡IWHQH

5HIHUDQVHU

.Y UQ¡6 %HFKPDQQ07UDQVSRUWDYMRUGRJQ  ULQJVVWRIIHULRYHUÁDWHRJJU¡IWHYDQQ6DPPHQVWLOOLQJDY UHVXOWDWHUIUDUXWHIHOWHURJVPnIHOWHUL1RUJH%LRIRUVN 5DSSRUW

)LJXU$YUHQQLQJMRUG3RJ1WDSYLDJU¡IWHRJRYHUÁDWHDYUHQQLQJLWLIHOWHUSn‘VWODQGHWRJL7U¡QGHODJ%\H %\H$SH $SHOVYROO9DQ 9DQGVHPE/RG /RGGLQJGHOIHOW+RO +ROW$VN $VNLP6\Y 6\YHUXG(QH (QHUVWXMRUGHW.YL .YLWKDPDU6NM 6NMHWOHLQ

-RUG

(19)

'HHOVWUD-HWDO%LRIRUVN)2.86

&DQZHVLPXODWHUXQRIIIURPDJULFXOWXUH GRPLQDWHGZDWHUVKHGV"&RPSDULVRQRIWKH 'UDLQ0RG6:$7+%9&283DQG,1&$PRGHOV DSSOLHGIRUWKH6NXWHUXGFDWFKPHQW

$JRRGXQGHUVWDQGLQJRIWKHK\GURORJ\DQGLWVLPSOHPHQWDWLRQLQPRGHOVLVDSUHUHTXLVLWHWR IDFLOLWDWHGHFLVLRQPDNLQJUHODWLYHWRWKHLPSOHPHQWDWLRQRIZDWHUPDQDJHPHQW²DQGIDUPLQJ SUDFWLFHV7KLVSDSHUSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIWKHDSSOLFDWLRQRIK\GURORJLFDOPRGHOVLQWKH 6NXWHUXGFDWFKPHQW

-RKDQQHV'HHOVWUD&VLOOD)DUNDV$OH[DQGHU(QJHEUHWVHQ6LJUXQ+.Y UQ¡6WHLQ%HOGULQJDQG$OLFMD2OV]HZVND

%LRIRUVN8QLYHUVLW\RI2VOR19(8QLYHUVLW\RI*GDQVN MRKDQQHVGHHOVWUD#ELRIRUVNQR

,QWURGXFWLRQ

7KH6NXWHUXGFDWFKPHQWORFDWHGLQVRXWKHDVW HUQ1RUZD\ZDVFKRVHQDVWKHSLORWDUHDIRUPRGHO FRPSDULVRQVWXGLHV6NXWHUXGFDWFKPHQWLVVLQFH SDUWRI-29$²WKH1RUZHJLDQ$JULFXOWXUDO(QYLURQPHQ WDO0RQLWRULQJ3URJUDPPH7KHFDWFKPHQWLVORFDWHG LQVRXWKHDVWHUQ1RUZD\7KHWRWDODUHLVKDDUD EOHODQGFRQVWLWXWHVIRUHVWFRYHUVZKLOHWKH UHVWLVXUEDQDUHDDQGERJ$ODUJHGDWDEDVH FRQWDLQLQJGHWDLOHGLQIRUPDWLRQDERXWUXQRIIQXWUL HQWDQGVRLOORVVLVDYDLODEOHLQDGGLWLRQWRGDWDRQ IDUPLQJSUDFWLFHVVRLOSK\VLFDODQGFKHPLFDOSURSHU WLHVDQGPHWHRURORJLFDOGDWD'HHOVWUDHWDO )LYHGLIIHUHQWG\QDPLFPDWKHPDWLFDOPRGHOVZHUHSD UDPHWHULVHGFDOLEUDWHGDQGYDOLGDWHGDQGFRPSDUHG ZLWKUHVSHFWWRLVSDWLDOUHVROXWLRQLLWKHSURFHVVHV FRQVLGHUHGLLLGDWDDQGSDUDPHWHUVUHTXLUHGLY LQLWLDODQGERXQGDU\FRQGLWLRQVDQGYJRRGQHVVRI ÀWWRWKHPHDVXUHGUXQRIIDWWKHFDWFKPHQWRXWOHW 7ZRRIWKHPRGHOV²'UDLQPRG6NDJJVDQG&RXS -DQVVRQ .DUOEHUJDUHSURÀOHEDVHGZKLOH WKH+%96 OWKXQ,1&$%XWWHUÀHOGHWDO DQG6:$7$UQROGHWDO²DUHFDWFKPHQW PRGHOV7KHPRGHOVDOVRGLIIHULQFRPSOH[LW\DQGLQ WKHUHGLIIHUHQWLDWLRQRIGLIIHUHQWÁRZSURFHVVHVOLNH VXUIDFHVXEVXUIDFHDQGJURXQGZDWHUUXQRIIQRW7KH FRPSDULVRQRIWKHPDLQSURFHVVHVLQFRUSRUDWHGLQWKH ÀYHPRGHOVLVJLYHQLQ7DEOH

0RGHOVKDUPRQLVDWLRQDQG SDUDPHWHULVDWLRQ

7KHPRGHOVZHUHKDUPRQLVHGIRUWKH6NXWHUXG

FDWFKPHQWE\LXVLQJWKHVDPHGULYLQJPHWHRURORJL FDOYDULDEOHVLLGHÀQLQJFRPPRQLQLWLDODQGORZHU ERXQGDU\FRQGLWLRQVDQGLLLV\QFKURQLVLQJWKHLQSXW GDWDDQGSDUDPHWHUVXVLQJWKHLQIRUPDWLRQDYDLODEOH IRUWKH6NXWHUXGFDWFKPHQW7KHPRGHORXWSXWZDV FRPSDUHGZLWKWKHPHDVXUHGUXQRIIDWWKHFDWFK PHQWRXWOHW1DVK6XWFOLIIHVWDWLVWLFV16ZDVXVHG IRUPRGHOHYDOXDWLRQ,QFDVHRIGLVWULEXWHGPRGHOV RQHVLPXODWLRQFRQVLVWHGRIRQHPRGHOUXQZKLOHWKH SURÀOHEDVHGPRGHOVZHUHUXQVHSDUDWHO\IRUDJULFXO WXUDODQGIRUHVWDUHDV,QWKHODWWHUFDVHWKHWRWDO UXQRIIZDVREWDLQHGE\FDOFXODWLQJWKHDUHDZHLJKWHG DYHUDJHUXQRIIIURP'UDLQPRGDQG&RXS7KHPRGHOV ZHUHUXQIRUWKHSHULRGEHWZHHQ-DQXDU\DQG 'HFHPEHU7KH\HDUZDVFRQVLGHUHG DVD´ZDUPLQJXSµSHULRGWRHOLPLQDWHLQLWLDOELDV 7KHFDOLEUDWLRQDQGYDOLGDWLRQSHULRGVZHUHGHÀQHG IURP-DQXDU\WR'HFHPEHUDQGIURP -DQXDU\WR'HFHPEHUUHVSHFWLYHO\

7KHVLPXODWLRQH[HUFLVHVWDUWHGZLWKPRGHOYDOLGD WLRQVZKHQDOOWKHLQSXWGDWDDQGPRGHOSDUDPHWHUV ZHUHV\QFKURQLVHGLQWKHÀYHPRGHOV)XUWKHUPRUH WKHPRGHOVZHUHFDOLEUDWHGLQGLYLGXDOO\E\WXQLQJ RQPRGHOSDUDPHWHUVWRPLQLPLVHWKHGLIIHUHQFH EHWZHHQWKHPHDVXUHGDQGVLPXODWHGUXQRII

5HVXOWV

)LJXUHSUHVHQWV16VWDWLVWLFVEDVHGRQWKHVLPXOD WLRQVIRUWKHSHULRGIURPFRPSDULQJWKH PHDVXUHGDQGVLPXODWHGUXQRIIGDWDRQDGDLO\ZHHN O\PRQWKO\DQG\HDUO\EDVH0RGHOSHUIRUPDQFHVLQ JHQHUDOLPSURYHGZKHQLQWHJUDWLQJWKHUHVXOWVRYHU ORQJHUWLPHSHULRGV7KLVLQGLFDWHVWKDWLQFDVHWKH

(20)

'HHOVWUD-HWDO%LRIRUVN)2.86

GDLO\UXQRIIG\QDPLFVZDVQRWVLPXODWHGVDWLVIDFWR ULO\WKHWRWDODPRXQWRIZDWHUOHDYLQJWKHFDWFKPHQW ZLWKLQDZHHNRUPRQWKO\SHULRGZDVHVWLPDWHGTXLWH ZHOO,QVRPHFDVHVWKH\HDUO\VWDWLVWLFVZHUHZRUVH FRPSDUHGWRWKHPRQWKO\DQGZHHNO\SHULRGVPRVW SUREDEO\EHFDXVHWKHVHWLPHVHULHVZHUHWRRVKRUW

'LVFXVVLRQDQGFRQFOXVLRQV

,QRYHUDOOJRRGDJUHHPHQWEHWZHHQWKHPHDVXUHG DQGVLPXODWHGYDOXHVZDVREWDLQHGIRUWKHGLIIHUHQW PRGHOVZKHQLQWHJUDWLQJWKHUHVXOWVRYHUDZHHNRU ORQJHUSHULRGV+RZHYHUHIIRUWVKDYHWREHPDGHWR REWDLQLPSURYHGUHVXOWVRQDGDLO\EDVLVHVSHFLDOO\

DVPRGHOVDUHSRWHQWLDOO\XVHIXOWRROVLQDVVHVVLQJWKH SRVVLEOHFRQVHTXHQFHVRIFOLPDWHFKDQJHRQK\GURO RJ\QXWULHQWDQGVRLOORVV$SUHUHTXLVLWHIRUWKH IXUWKHULPSURYHPHQWRIK\GURORJLFDOPRGHOOLQJIRU PL[HGFDWFKPHQWVDJULFXOWXUDODQGIRUHVWHGLVWKH DYDLODELOLW\RIGDWDRQVRLOVLQDGGLWLRQWRLPSRUWDQW HOHPHQWVRIWKHZDWHUEDODQFHHYDSRWUDQVSLUDWLRQ UXQRIIIRUIRUHVWHGDUHDV+\GURORJLFDOSDWKZD\VDUH LPSRUWDQWLQWKHWUDQVSRUWRIVRLODQGQXWULHQWVDQG VRPHRIWKHDSSOLHGPRGHOVGRVLPXODWHERWKVXUIDFH DQGVXEVXUIDFHUXQRII+RZHYHULPSURYHGLQIRUPDWLRQ RQWKHUHODWLYHFRQWULEXWLRQRIWKHGLIIHUHQWUXQRII FRPSRQHQWVDWFDWFKPHQWVFDOHLVRIXWPRVWLPSRU WDQFHWREHDEOHWRFDOLEUDWHWKHVHPRGHOV

5HIHUHQFHV

$UQROG-*:LOOLDPV-56ULQLYDVDQ51HLWVFK-*

.LQLU\-56RLODQG:DWHU$VVHVVPHQW7RRO8VHU·V 0DQXDOKWWSVZDWPRGHOWDPXHGX

%XWWHUÀHOG':DGH$- :KLWHKHDG3*,1&$B1 Y8VHU*XLGH8QLYHUVLW\RI5HDGLQJ

'HHOVWUD-HWDO$JHQHUDOGHVFULSWLRQRIWKH6NXWH UXGFDWFKPHQW-RUGIRUVN5HS

-DQVVRQ3( .DUOEHUJ/&RXS0DQXDOKWWS ZZZOZUNWKVHYDUDGDWRUSURJUDP&RXS0RGHOLQ GH[KWP

6NDJJV5:'5$,102'8VHUCV0DQXDO1RUWK&D UROLQD6WDWH8QLYHUVLW\5DOHLJKKWWSZZZEDHQFVX HGXVRLOBZDWHUGUDLQPRG

6 OWKXQ157KH´1RUGLFµ+%9PRGHO19(SXEOLFD WLRQV1R

!## !% !% !% !% !%

&'""&# $# $# $# $# $#

%#!"!# $# $# $# !#' $#

$!!$ $# $# $# $# !#'

#!# $# $# !#' !#' !#'

'""!!& $# !#' $#

#&#!$# $# $# !#' !#' $#

&#!!"#!$# $# $# $# !

#!&!(" $# $# $# #"#$!#

#!&#"#! $# $# $#

$"$!!& $# $# !#' !#'

!##"#( $# $# $# $# $#

#!& !#! !#!

!'!"#$"#( $# $# $# !#'

!# $! $#

"& $# $# $#

7DEOH&RPSDULVRQRIWKHÀYHGLIIHUHQWPRGHOVZLWKUHVSHFWWRK\GURORJLFDOSURFHVVHV

)LJXUH1DVK6XWFOLIIHVWDWLVWLFVIRUYDULRXVWLPHSHULRGVDQG GLIIHUHQWPRGHOV

-RUG

(21)

6N¡LHQ6%LRIRUVN)2.86

5HGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ²RPIDQJIRUGHOHU RJXOHPSHU

0HUHQQDYNRUQDUHDOHWGULYHVQnPHGUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ,PDQJHYDQQIRUHNRPVWHUPn GHWWH¡NHV\WWHUOLJHUHIRUDWYLVNDOQnYDQQNYDOLWHWVPnOHQH5HGXVHUWMRUGDUEHLGLQJHUIRUGHODNWLJ PHGKHQV\QWLOMRUGHURVMRQHQHUJLIRUEUXNRJWDSDYNOLPDJDVVHU‘NWIRUHNRPVWDYP\NRWRNVLQHUL NRUQHUQnGHQPHVWDOYRUOLJHXOHPSHQ

6YHLQ6N¡LHQ

%LRIRUVN-RUGRJPLOM¡cV 6YHLQVNRLHQ#ELRIRUVNQR

,QQOHGQLQJ

8WWU\NNHWUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJHUPHVWUHOHYDQWLGH VWRUHNRUQG\UNLQJVRPUnGHQH(QNHOWVDJWLQQHE UHU GHWMRUGDUEHLGLQJVPHWRGHUXWHQK¡VWSO¡\LQJ9HGRP OHJJLQJHQWLOHWQ UPHVWHQVLGLJNRUQG\UNLQJVV\VWHP EOHGHWYDQOLJnK¡VWSO¡\HDOWNRUQDUHDO,HWWHUWLGEOH PDQRSSPHUNVRPSnDWODQGEUXNVSROLWLNNHQKDGGH EHW\GQLQJIRUMRUGHURVMRQ/XQGHNYDPHWDO -RUGDUEHLGLQJHUDUEHLGVNUHYHQGHRJHQHUJLNUHYHQGH ODQGEUXNVIRUVNHUHEOHWLGOLJRSSWDWWDYnPLQLPHUH MRUGDUEHLGLQJD9nUWUDGLVMRQHUVWHUNWSnYLUNHWDY DPHULNDQVNIRUVNQLQJKYRUGHWHWWHUYHUGHQVNULJ YDUVWHUNWIRNXVSnMRUGHURVMRQ'HQXQLYHUVHOOH MRUGWDSVOLNQLQJHQ86/(EOHXWYLNOHWL86$RJKDUEOLWW EUXNWKHULODQGHWWLOnDQVOnHURVMRQVIDUHYHGXOLN MRUGDUEHLGLQJ(URVMRQVULVLNRNDUWEUXNHVDYODQGEUXNV IRUYDOWQLQJHQIRUnPnOUHWWHRJGLIIHUHQVLHUHWLOVNXGG WLOXOLNHIRUPHUIRUUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ

)RNXVSnHURVMRQRJDYUHQQLQJWLOYDVVGUDJKDU¡NW HWWHULQQI¡ULQJHQDYYDQQGLUHNWLYHW%UXNHQDY PLOM¡WLOVNXGGHQHL5HJLRQDOWPLOM¡SURJUDPPnOUHW WHVIRUnRSSI\OOHPnOVHWWLQJHQHLYDQQGLUHNWLYHW, QRHQYDQQRPUnGHUHUGHWRJVnLQQI¡UWIRUVNULIWHUPHG EHJUHQVLQJHUIRUMRUGDUEHLGLQJD9LVHUDOWVnIRUI¡UVWH JDQJDWGHWEUXNHVMXULGLVNHYLUNHPLGOHUIRUnUHJX OHUHMRUGDUEHLGLQJVPHWRGHU,IRUYDOWQLQJVSODQHURJ WLOWDNVSURJUDPVRPHUXWDUEHLGHWHUUHGXVHUWMRUG DUEHLGLQJYLNWLJWLOWDNLYDQQRPUnGHQHSn‘VWODQGHW ZZZYDQQSRUWDOHQQR

-RUGDUEHLGLQJKDURJVnEHW\GQLQJIRUODQGEUXNHWV XWVOLSSDYNOLPDJDVVHU5HGXVHUWMRUGDUEHLGLQJI¡UHU WLOPLQGUHQHGEU\WQLQJDYRUJDQLVNPDWHULDOHRJ GHUPHGWLOPLQGUHWDSDY&2IUDMRUGD/DQGEUXNVRJ PDWGHSDUWHPHQWHWYXUGHUHU\WWHUOLJHUHMXULGLVNHYLU

NHPLGOHUIRUnVW\UHMRUGDUEHLGLQJVSUDNVLVHQLHQPHU NOLPDYHQQOLJUHWQLQJ6WPHOG

1/+RJ%LRIRUVNKDUXWI¡UWIHOWIRUV¡NPHGPnOLQJDY HURVMRQIUDXOLNHMRUGDUEHLGLQJVV\VWHPHU6LGHQIRUV¡

NHQHVWDUWHWSnWDOOHWKDUGHWY UWHQEHW\GHOLJ XWYLNOLQJLPHWRGHURJUHGVNDSVW\SHULGHWSUDNWLVNH ODQGEUXNHW'HWHUGHUIRUIRUWVDWWEHKRYIRUPnOLQJHU DYHURVMRQRJDYUHQQLQJLIRUKROGWLOGDJHQVDNWXHOOH UHGVNDSHURJPHWRGHU

2PIDQJ

'HWHUHQYLVVLQWHUHVVHIRUUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ LJUDVG\UNLQJPHQGHWHUVRPQHYQWPHVWUHOHYDQW IRUNRUQGLVWULNWHQH6WDWLVWLNNHQIRUMRUGDUEHLGLQJHU EDVHUWSnV¡NQDGHULUHJLRQDOWPLOM¡SURJUDPRJGHWWH YDULHUHUPHOORPI\ONHQH'HVW¡UVWHNRUQI\ONHQHKDU RUGQLQJHUPHGWLOVNXGGWLOUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ (QVWRUDQGHODYE¡QGHQHV¡NHUSnGLVVHVOLNDWVWDWLV WLNNHQGHUIRUEOLUWLOQ UPHWULNWLJ

$UHDOPHGNRUQRJROMHYHNVWHUWLOPRGQLQJXWJMRUGH LRPODJPLOOGHNDU7DOOIUDWLOVNXGGRUG QLQJHQYLVHUDWDUHDOVRPOLJJHULVWXEERYHUYLQWHUHQ KDU¡NWIUDDYNRUQDUHDOHWLWLOL 6WDWLVWLVNVHQWUDOE\Un,VnUEDUHYDVVGUDJVRP HUPHGLI¡UVWHSODQSHULRGHL9DQQGLUHNWLYHWHUGHW LQQI¡UWIRUVNULIWVRPNUHYHUDWPLQVWDYIRUHWD NHWVDUHDOVNDORYHUYLQWUHXWHQMRUGDUEHLGLQJ'HWHU GHUPHGIRUYHQWHWDWDQGHOHQUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ YLO¡NH

7UDGLVMRQHOOMRUGDUEHLGLQJPHGK¡VWSO¡\LQJKDUPHG DQGUHRUGEOLWWPLQGUHYDQOLJLNRUQRPUnGHQH'HWHU LPLGOHUWLGHQVWRUDQGHOK¡VWNRUQLGHVWRUHNRUQI\O NHQHVDPOHWFDLPHQPHGVWRUYDULDVMRQ IUDnUWLOnU3O¡\LQJHUIRUWVDWWYDQOLJI¡UVnLQJDY K¡VWNRUQ

(22)

6N¡LHQ6%LRIRUVN)2.86

'HWHUHQUHNNHWLOWDNVRPKDUWLOKHQVLNWnEHJUHQVH IRUXUHQVLQJIUDMRUGEUXNHWRJVSHVLHOWHURVMRQRJ DYUHQQLQJ-RUGDUEHLGLQJPnYXUGHUHVLVDPPHQKHQJ PHGDQGUHWLOWDNVRPEXIIHUVRQHUIDQJYHNVWHU K\GURWHNQLVNHWLOWDNPP,5HJLRQDOWPLOM¡SURJUDP 503JLVWLOVNXGGWLO

‡$UHDOHUVRPLNNHMRUGDUEHLGHVRPK¡VWHQ*MHOGHU NRUQROMHYHNVWHUHUWHU'HWVNDOLNNHMRUGDUEHLGHV I¡UPDUVQHVWHnU

‡'LUHNWHVnGGK¡VWNRUQ

‡/HWWK¡VWKDUYLQJPHGHOOHUXWHQVnLQJDYK¡VWNRUQ

‡)DQJYHNVWHU

‡*UDVGHNWHYDQQYHJHURJEXIIHUVRQHUPRWYDVVGUDJ

)RUGHOHU

'HWHURPIDWWHQGHGRNXPHQWDVMRQVRPYLVHUDWUHGX VHUWMRUGDUEHLGLQJHUGHWPHVWHHIIHNWLYHWLOWDNHWPRW MRUGHURVMRQ/XQGHNYDP

$YUHQQLQJDYIRVIRUHUQ UWNQ\WWHWWLOMRUGWDSHW'HW HUGHUPHGJHQHUHOWVOLNDWUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJRJVn I¡UHUWLOUHGXVHUWWDSDYIRVIRU8WHQSO¡\LQJGDQQHV GHWHWWRSSVMLNWPHGDQULNQLQJDYRUJDQLVNPDWHULDOH RJIRVIRUIUDJM¡GVHO,HQGHOIRUV¡NHUGHWYLVWDW GHWWHI¡UHUWLOHQ¡NQLQJLDYUHQQLQJDYO¡VWIRVIRU 8OqQHWDO

9LUNQLQJDYDYUHQQLQJDYQLWUDWHULNNHVnNODU-RUG DUEHLGLQJI¡UHUWLO¡NWPLQHUDOLVHULQJRJGHUPHGWLO VW¡UUHULVLNRIRUWDSDYQLWURJHQ9HGGnUOLJHWDEOHULQJ DYSODQWHGHNNHYHGUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJHUGHW PnOW¡NWDYUHQQLQJDYQLWURJHQHWWHUUHGXVHUWMRUGDU EHLGLQJ

/DQJYDULJHIRUV¡NKDUYLVWDWDYOLQJVQLYnHWIRUYnUNRUQ NDQRSSUHWWKROGHVYHGUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ'HWWH IRUXWVHWWHUDWXJUDVHWEHNMHPSHVPHGVSU¡\WLQJ5LOH\

(QVWRUDQGHODYDUEHLGVNRVWQDGHQHRJHQHUJLIRUEUX NHWHUNQ\WWHWWLOSO¡\LQJD5HGXVHUWMRUGDUEHLGLQJJLU EHW\GHOLJODYHUHDUEHLGVNRVWQDGHURJHQHUJLIRUEUXN 3UDNWLVNHUIDULQJHURJPnOLQJHULODQJYDULJHIRUV¡N YLVHUHQGULQJHULMRUGVWUXNWXUHQYHGUHGXVHUWMRUGDU EHLGLQJ-RUGDInUEODQWDQQHWEHGUHVWUXNWXUVWDELOL WHWPHQK¡\HUHWHWWKHW'HWWHSnYLUNHUOXIWYHNVOLQJ PLQHUDOLVHULQJRJMRUGWHPSHUDWXU9LUNQLQJHQHSnMRUG DYXOLNHMRUGDUEHLGLQJVV\VWHPHUHUUHIHUHUWRYHUVLNWOLJ L%HFKPDQQRJ%¡UUHVHQ

8OHPSHU

,VWRUVNDODIRUV¡NKDUGHWYLVWHVHJDWDYOLQJVQLYnHWYHG UHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJWLOK¡VWNRUQHUQRHYDULHU HQGH'HWHUHQYLVVDYOLQJVUHGXNVMRQRJHQEHW\GHOLJ UHGXNVMRQYHGGLUHNWHVnLQJ5LOH\HWDO 3ODQWHV\NGRPPHUHULNNHV UOLJPHUXWEUHGWYHG GLUHNWHVnLQJRJUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJHQQYHGSO¡\

LQJ'HWHUOLNHYHOJUXQQWLOnY UHRSSPHUNVRPSn VRSSV\NGRPPHUVRPNDQRYHUYLQWUHSnKDOPUHVWHU 5HGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ¡NHUULVLNRIRURYHUI¡ULQJDY )XVDULXPRJXWYLNOLQJDYP\NRWRNVLQHULNRUQ +RIJDDUGHWDO

3O¡\LQJEHNMHPSHUURWXJUDVHIIHNWLYW9HGUHGXVHUW MRUGDUEHLGLQJKDUPDQLNNHGHQQHPXOLJKHWHQ6SU¡\

WLQJPRWXJUDVHUHQYLNWLJIRUXWVHWQLQJYHGUHGXVHUW MRUGDUEHLGLQJ,SUDNVLVHULNNHXJUDVHWDYJM¡UHQGH SUREOHPYHGNRQYHQVMRQHOOG\UNLQJPHQVHWWHU VHOYVDJWHQEHJUHQVLQJIRUUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJYHG

¡NRORJLVNG\UNLQJ

5HGXVHUWMRUGDUEHLGLQJJLUNDOGHUHMRUGRJXWVDWWVnWLG YnURJK¡VW'HWWHVDPPHQPHGSUREOHPHUPHGnVn LKDOPUHVWHUHUJUXQQHUWLODWGLUHNWHVnLQJWLOK¡VWNRUQ HUVY UWOLWHSUDNWLVHUW

5HIHUDQVHU

/XQGHNYDP+3ORWVWXGLHVDQGPRGHOLQJRIK\GURORJ\

DQGHURVLRQLQVRXWKHDVW1RUZD\&DWHQD /XQGHNYDP+5RPVWDG( ‘\JDUGHQ/$JUL FXOWXUDOSROLFLHVLQ1RUZD\DQGHIIHFWVRQVRLOHURVLRQ (QYLURQPHQWDO6FLHQFH 3ROLF\

5LOH\+%DNNHJDUG0 /LQGHPDUN32.RVW QDGVHIIHNWLYK¡VWNRUQG\UNLQJ$YOLQJHULVWRUVNDODIRUV¡N RJODQJYDULJHMRUGDUEHLGLQJVIRUV¡N

%LRIRUVN)2.86

5LOH\+5HFHQWUHVXOWVDQGWUHQGVRYHUWLPHZLWK FRQVHUYDWLRQWLOODJHRQPRUDLQLFORDPVRLOLQVRXWKHDVW 1RUZD\$FWD$JULFXOWXUDH6FDQGLQDYLFD6HFWLRQ%²3ODQW DQG6RLO6FLHQFH

%HFKPDQQ0 %¡UUHVHQ7-RUGDUEHLGLQJRPYnUHQ

%LRIRUVN5DSSRUWV

+RIJDDUG,6%URGDO*(OHQ2$DPRGW+8 .OHPV GDO6,QQKROGDYP\NRWRNVLQHULKDYUHRJYnUKYHWH

%LRIRUVN)2.86

6WDWLVWLVNVHQWUDOE\Un-RUGEUXNRJPLOM¡7LOVWDQGRJ XWYLNOLQJ66%5DSSRUWHU

/DQGEUXNVRJPDWGHSDUWHPHQWHW.OLPDXWIRUGULQJHQH² ODQGEUXNHWHQGHODYO¡VQLQJHQ6WPHOGQU

8OqQ%$URQVVRQ+%HFKPDQQ0.URJVWDG7‘\

JDUGHQ/ 6WHQEHUJ06RLOWLOODJHPHDVXUHVDJDLQVW SKRVSRUXVHURVLRQDQGOHDFKLQJDQGSRWHQWLDOVLGHHIIHFV

²D6FDQGLQDYLDQUHYLHZ,QSUHVV

-RUG

(23)

5HIVJDDUG. 0%HFKPDQQ%LRIRUVN)2.86

.RVWQDGVHIIHNWLYLWHWDYWLOWDNLMRUGEUXNHW

.RVWQDGVHIIHNWLYLWHWDYWLOWDNIRUUHGXVHUWIRVIRUDYUHQQLQJHUYXUGHUWLHWSURVMHNWDY%LRIRUVN RJ1,/)7LOWDNRPIDWWHUUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJUHGXVHUWIRVIRUJM¡GVOLQJRJIDQJGDPPHU .RVWQDGHQHHUEDVHUWSnIRNXVJUXSSHUVS¡UUHXQGHUV¡NHOVHVDPWUnGJLYQLQJEODQWE¡QGHULNRUQ RPUnGHUSn‘VWODQGHW

.DUHQ5HIVJDDUGRJ0DULDQQH%HFKPDQQ

1RUVNLQVWLWXWWIRUODQGEUXNV¡NRQRPLVNIRUVNQLQJ%LRIRUVN-RUGRJPLOM¡cV NDUHQUHIVJDDUG#QLOIQR

,QQOHGQLQJ

(8V5DPPHGLUHNWLYIRU9DQQ5'9OHJJHUI¡ULQJHU IRUIRUYDOWQLQJDYYDQQUHVVXUVHQHL1RUJH,QQHQ VNDOGHYDQQRPUnGHQHVRPLQQJnULI¡UVWHSODQSHULRGH KDRSSQnGGJRGNMHPLVNRJ¡NRORJLVNVWDWXV1,/)RJ

%LRIRUVNKDUVHWWSnNRVWQDGVHIIHNWLYLWHWSnIRUHWDNV¡

NRQRPLVNQLYnRJSnUHJLRQDOWQLYnIRUJMHQQRPI¡ULQJ DYXOLNHWLOWDNPRWIRVIRUDYUHQQLQJIUDMRUGEUXNHWIRU NRUQSURGXNVMRQSn‘VWODQGHW

0HWRGHRJGDWDJUXQQODJ

%HUHJQLQJHUDYNRVWQDGVHIIHNWLYLWHWDYWLOWDNPRW IRVIRUWLOI¡UVOHUWLOYDQQRJYDVVGUDJEDVHUHVSnWR HVWLPDWHUYXUGHULQJEHUHJQLQJDYNRVWQDGHUYHG JMHQQRPI¡ULQJDYWLOWDNRJYXUGHULQJDYHIIHNWHQDY WLOWDNHQHSnIRVIRUWUDQVSRUWHQ%nGHWLOWDNVHIIHNWHU RJNRVWQDGHUNDQYDULHUHPHGNOLPDG\UNLQJVV\VWHP MRUGW\SHWHUUHQJPHQNRVWQDGHUNDQRJVnYDULHUH PHGHNVLVWHUHQGHUHVVXUVHUSnJnUGHQDUEHLGXWHQIRU RJERQGHQVKROGQLQJHURJYXUGHULQJDYULVLNRPP 'HUIRUDQDO\VHUHUYLLSURVMHNWHWNRVWQDGVHIIHNWLYL WHWXQGHUXOLNHDJURQRPLVNHRJQDWXUJLWWHIRUKROG 9DQQRPUnGHQH0RUVD+DOGHQYDVVGUDJHW3XUDRJ /HLUDYDVVGUDJHWYDUYDOJWXWVRPVWXGLHRPUnGHUGDGH UHSUHVHQWHUHUEUHGGHQLGHWRI\ONHQHPHGKHQV\QWLO YDQQNYDOLWHWRJMRUGEUXN

5HVXOWDWHU

'HWHUYLVWIRUHO¡SLJHUHVXOWDWHUIUDEnGHIRNXVJUXS SHUUnGJLYQLQJRJVS¡UUHXQGHUV¡NHOVH6S¡UUHXQ GHUV¡NHOVHQGHNNHUVYDUIUDFDE¡QGHULGHÀUH YDQQRPUnGHQH6YDUSURVHQWHQYLOOLJJHSnPHOORP RJRJGHNNHPHOORPRJDYWRWDOW MRUGEUXNVDUHDOLGHSnJMHOGHQGHQHGE¡UVIHOW6WXGLHQ RPIDWWHUXOLNHWLOWDNIRUnUHGXVHUHDYUHQQLQJDY IRVIRUWLOYDQQEODQWDQQHWUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJRJ UHGXVHUWJM¡GVOLQJ(IIHNWHQDYWLOWDNHQHYDULHUHUDY KHQJLJDYMRUGW\SHWHUUHQJNOLPDRJG\UNLQJVV\VWHP RJHURSSJLWWLNJ3GDD

5HGXVHUWMRUGDUEHLGLQJIUDVS¡UUHXQGHUV¡NHOVHQ 'HWKDUY UWJMHQQRPI¡UWWLOWDNVDQDO\VHULGHÀUHXW YDOJWHQHGE¡UIHOW1HGE¡UIHOWHQHYDULHUHULVW¡UUHOVH PHOORPRPODJNPRJNP-RUGEUXNVDUHDOHW XWJM¡UPHOORPRJDYWRWDODUHDOHW-RUGEUX NHWVELGUDJWLOGDJHQVIRVIRUWLOI¡UVOHUWLOYDVVGUDJHQH XWJM¡URPODJKDOYSDUWHQDYGHWRWDOHWLOI¡UVOHQH 6S¡UVPnORPVWDWXVIRUDYOLQJVQLYnOLJJHUSnWLOQ U PHWOLNHQLYnHUPHGOLWHQYDULDVMRQIRUGHVRPKDU VYDUWRJSnOLWWODYHUHQLYnHQQKYDIRUV¡NYLVHU )RURYHUJDQJIUDK¡VWSO¡\LQJWLOK¡VWKDUYLQJIRUK¡VW NRUQVHUHQDWIRUGHWUHDYYDQQRPUnGHQHIRUYHQWHV GHWIRUHQVWRUGHODYE¡QGHQHHQDYOLQJVUHGXNVMRQ SnPHOORPRJRJDWE¡QGHQHL3XUDIRUYHQWHU GHQODYHVWHUHGXNVMRQHQLEnGHDYOLQJHURJ'%VH ÀJXU'HWHURJVnHQWHQGHQVWLODWDOOHYDQQRPUnGHU ERUWVHWWIUD0RUVDIRUYHQWHUUHODWLYODYHUHUHGXNVMRQL '%HQQLDYOLQJ0DQJHUDSSRUWHUHUDWGHKDULQYHVWHUW LVWXEEKDUYWLORJQRHQI UUHDWGHKDU LQYHVWHUWLGLUHNWHVnPDVNLQHOOHUDQGUHPDVNLQHU 0HOORPRJDYE¡QGHQHIRUYHQWHUPHOORPLQ JHQRJUHGXNVMRQLYnUNRUQDYOLQJRPGHPnVOXWWH nSO¡\HHOOHUKDUYHSnK¡VWHQ&DIRUYHQWHU¡NW RJDQGUHLQJHQHQGULQJLDUEHLGVIRUEUXN&D DY0RUVDE¡QGHQHIRUYHQWHULQJHQHQGULQJHOOHU

¡NQLQJLGHNQLQJVELGUDJYHGRYHUJDQJWLOYnUNRUQXWHQ K¡VWDUEHLGDYE¡QGHQHL0RUVDRSSJLUDWGHLNNH EUXNHUSORJHQPRWXQGHUDYGH¡YULJHDY EUXNHQHKDUIUDDYKHOHLQQWHNWHQIUDJnUGHQ PHQDYWRWDODUEHLGVPHQJGHXWI¡UHVHQVW¡UUHDQGHO SnJnUGHQ

.RVWQDGVHIIHNWLYLWHW²UHVXOWDWHUIUDIRNXVJUXSSHU 5HVXOWDWHUIRUNRVWQDGVHIIHNWLYLWHWSnIRUHWDNV¡NRQR PLVNQLYnIUDIRNXVJUXSSHUYLVHUDWGHWLQRHQWLOIHOOH HUO¡QQVRPWnGULYHPHGUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ )RUEnGH3XUDRJ0RUVDYDQQRPUnGHUHUGHQPHVW NRVWQDGVHIIHNWLYHPnWHQnUHGXVHUHDYUHQQLQJSnn IRNXVHUHSnGHDUHDOHULK¡\HVWHURVMRQVNODVVH*HQH

(24)

5HIVJDDUG. 0%HFKPDQQ%LRIRUVN)2.86

UHOWKDUYLHUIDUWJMHQQRPYnUHIRNXVJUXSSHVDPWDOHU VDPWGLVNXVMRQPHGUnGJLYQLQJDWUHGXVHUWMRUGDUEHL GLQJNUHYHUEHGUHDJURQRPLGYVEHGUHHNVSHUWLVH Q\NXQQVNDSRJPRWLYDVMRQ2PGLVVHIRUKROGHQHHU RSSI\OWNDQHQRSSQnJRGHUHVXOWDWHURJHYWEHGUH UHVXOWDWHUHQQIRUWUDGLVMRQHOOMRUGDUEHLGLQJ%ODQW DQGUHKDUYLQJSnK¡VWHQHUUHODWLYWO¡QQVRPWLÁHUHDY RPUnGHQH'HWHUVWRUIRUVNMHOOLKDUYLQJRJGHUPHG VWRUYDULDVMRQLGHWWHWLOIHOOHW

,WDEHOOHUYLVWDJJUHJHUWHEHUHJQLQJHUIRUI¡OJHQGH WLOWDNVSDNNHUEDVHUWSnIRNXVJUXSSHGDWD

‡'DJHQVVWDWXVKDUGDDNRUQKYRUGHWHU VWXEEVRPYnUSO¡\HVL(.(.RJQRH(.PHQV GHWHUK¡VWSO¡\GK¡VWNRUQL(.RJQRH(.

‡0HGGDWDIUDIRNXVJUXSSHQHHUGHWQHWWRLQQWMHQLQJ YHGRYHUJDQJIUDK¡VWSO¡\GWLOK¡VWKDUYHWL(.

IRUXWVDWWDWDOOHE¡QGHUI¡OJHURSSRJDWGHWLQJHQ DGPLQLVWUDVMRQVNRVWQDGHUHU

‡6NDO3UHGXNVMRQHQ¡NHVKDUDOWHUQDWLYHW$OWL VWXEEHQJRGHIIHNWPHQGDLQQVNUHQNHVE¡QGHQHV ÁHNVLELOLWHWEHW\GHOLJGDGHWLNNHWLOODWHVMRUG DUEHLGLQJI¡UVnLQJDYK¡VWNRUQ

‡(QPHUPRGHUDWXWJDYHVRPVYDUHUSWWLO P\QGLJKHWHQHVNUDYHUVWXEERJIULWW +HUHUUHGXNVMRQHQL3WDSLPLGOHUWLGEHVNMHGHQ

‡'LUHNWHVnGGRJVWXEEKDURJVnJRGHIIHNWPHQKHU HUGHWP\HVNHSVLVEODQWE¡QGHQH

2PUnGJLYQLQJRJYLUNHPLGOHU

*HQHUHOWXWWU\NNHVGHWIUDPDQJHE¡QGHUDWGHWHU

¡QVNHOLJPHGIRUXWVLJEDUKHWQnUGHWJMHOGHUYLUNH PLGOHURJDWUHWWIHUGLJKHWPHOORPRPUnGHURJE¡QGHU HUYLNWLJ9LGHUHDWNRPSHQVDVMRQPnI¡OJHVDY PRWLYDVMRQJMHQQRPUnGJLYQLQJRJLQIRUPDVMRQ(Q GHOXWWU\NNHUDWHQPHUKHOKHWOLJWLOQ UPLQJPHG RYHURUGQHWLQGLYLGXHOOPLOM¡UnGJLYQLQJIRUEUXNHWYLO Y UHYHOHJQHW

$QGUHIRUKROGRSSVXPPHULQJ

)RUXOLNHWLOWDNPRW3DYUHQQLQJWLOYDVVGUDJRJYDQQ DQDO\VHUHVNRVWQDGVHIIHNWLYLWHWSnIRUHWDNV¡NRQRPLVN RJSnDJJUHJHUWQLYnIRUYDQQRPUnGH(UIDULQJHU IUDIRNXVJUXSSHURJIRUHO¡SLJHUHVXOWDWHUIUDVS¡U UHXQGHUV¡NHOVHYLVHUDWHIIHNWLYLWHWHQ¡NHUP\HPHG HURVMRQVNODVVH7LOWDNLIRUPDYUHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJ NUHYHUEHGUHµODQGPDQQVNDSµGYVEHGUHHNVSHUWLVH NXQQVNDSRJPRWLYDVMRQ2PGLVVHIRUKROGHQHHU RSSI\OWNDQHQRSSQnJRGHUHVXOWDWHURJLQRHQWLOIHOOH EHGUHUHVXOWDWHUHQQIRUWUDGLVMRQHOOMRUGDUEHLGLQJ

5HIHUDQVHU

%ODQNHQEHUJHWDO7LOWDNVDQDO\VHIRU0RUVD(IIHNWHU DYIRVIRUUHGXVHUHQGHWLOWDNL0RUVD%LRIRUVN 5DSSRUWV

%RUFK+%M¡UQGDOHQ. /LQGKROP27LOWDNVSODQ IRU/HLUD1,9$UDSSRUW/15

%RUFK+ 7XUWXP¡\JDUG67LOI¡UVHOVEHUHJQLQJHUIUD EDNJUXQQVDYUHQQLQJODQGEUXNRJVSUHGWDYO¡S7LOWDN IRUODQGEUXNVIRUXUHQVLQJHQL+DOGHQYDVVGUDJHW%LRIRUVN 5DSSRUW

%RUFK+$YUHQQLQJDYQ ULQJVVWRIIIUDODQGEUXNL

%XQQHIMRUGHQPHGcUXQJHQRJ*MHUVM¡YDVVGUDJHW%LR IRUVN5DSSRUW

+nQGERNIRUGULIWVSODQOHJJLQJ1,/)

6WDOOHODQG77LOWDNIRUUHGXVHUWXWVOLSSDYQ ULQJV VDOWHUIUDODQGEUXNHWSn5RPHULNH)RUVNQLQJVPHOGLQJ

$1,/)

0RUVD +DOGHQVYDVVGUDJHW 385$

/HLUD 2YHUUHG

UHG UHG UHG LQJHQHQGULQJ

¡NQ

¡NQ

¡NQ RYHU¡NQ

)LJXU6S¡UVPnOµ+YRUP\HHQGUHU'%VHJSnGLWWMRUGEUXNVDUHDOYHG VNLIWHIUDK¡VWSO¡\LQJWLOK¡VWKDUYLQJ"µ

)LJXU.RVWQDGVHIIHNWLYLWHWL0256$EDVHUWSnIRNXVJUXSSHURJ UnGJLYQLQJ

0256$

KKK¡VWKDUY YNK¡VWSO¡\ YNK¡VW YnUKDUY YNYnUSO¡\ YNYnUKDUY

(QGUNRVWQUHG3NUJ

(. (. (. (.

7DEHOO(NVHPSHOIUD0RUVD7RWDOHNRVWQDGHURJUHGXVHUW3WDSIRU MRUGDUEHLGLQJVWLOWDN

7LOWDN

5HGXNVMRQL 3WDSNJ

SHUnU

.RVWQDGHU YHGWLOWDN

NUSHUnU

VWXEERJIULWW

+¡VWKDUYHWK¡VWNRUQRJ

VWXEE

'LUHNWHVnGGRJVWXEE

$OWLVWXEE

-RUG

(25)

‘JDDUG$)%LRIRUVN)2.86

)RVIRULQGHNV²YXUGHULQJDYULVLNRDUHDOHUL WLONQ\WQLQJWLOJM¡GVHOSODQOHJJLQJ

)RVIRULQGHNVHUHWYHUNW¡\VRPNDQEUXNHVWLOnUDQJHUHDUHDOHULIRUKROGWLOULVLNRIRUIRVIRUWDSRJ YXUGHUHKYLONHWLOWDNVRPHUPHVWHIIHNWLYHIRUnUHGXVHUHIRVIRUWDSHQH%LRIRUVNKDUQnXWYLNOHWHQ NDONXODWRUSnZHEIRUHQNHOEHUHJQLQJDYIRVIRULQGHNV

$QQH)DON‘JDDUG

%LRIRUVN-RUGRJPLOM¡cV DQQHIDONRJDDUG#ELRIRUVNQR

,QQOHGQLQJ

,PDQJHMRUGEUXNVSnYLUNHGHYDVVGUDJHUYDQQNYDOL WHWHQGnUOLJSnJUXQQDYVWRUDOJHYHNVW)RVIRUIUD MRUGEUXNVDUHDOHUXWJM¡UHQEHW\GHOLJIRVIRUNLOGHIRU DOJHQH,QQI¡ULQJDY(8·VUDPPHGLUHNWLYIRUYDQQKDU JLWWHNVWUDIRNXVSnnEHJUHQVHWLOI¡UVOHUDYQ ULQJV VWRIIHUIUDDOOHDQWURSRJHQHNLOGHUWLOYDQQRJYDVV GUDJ%HJUHQVQLQJDYIRVIRUWDSHQHIUDODQGEUXNHW JLUHNVWUDXWIRUGULQJHUIRUGLGLIIXVDUHDODYUHQQLQJHU KRYHGNLOGHQWLOIRVIRUWDSHQH,MRUGEUXNVODQGVNDSHW HUGHWPDQJHIDNWRUHUVRPSnYLUNHUIRVIRUWDSHW'H YLNWLJVWHHURYHUÁDWHHURVMRQSDUWLNNHOWUDQVSRUWLPD NURSRUHURJJU¡IWHUJM¡GVOLQJRJMRUGDVIRVIRULQQKROG 'HQPHVWHIIHNWLYHUHGXNVMRQHQLIRVIRUWLOI¡UVOHUWLO YDVVGUDJIUDG\UNDPDUNRSSQnVGHUVRPHQIRNXVHUHU SnGHDUHDOHQHVRPELGUDUPHGGHVW¡UVWHWDSHQH'H PHVWNULWLVNHDUHDOHUXWJM¡URIWHHQPLQGUHGHODYHW QHGE¡UIHOWIHNVGHUGHWHUP\HWLOJMHQJHOLJIRVIRU VDPWLGLJVRPWUDQVSRUWSURVHVVHQHHUDNWLYHÀJXU 8WLIUDHW¡QVNHRPnJMHQQRPI¡UHWLOWDNSnDUHDOHU PHGVSHVLHOWVWRUULVLNRIRUIRVIRUWDSRSSVWRGLGHHQ RPnXWYLNOHHQLQGHNVIRUULVLNRIRUIRVIRUWDS

)LJXU)DNWRUHUVRPKDUEHW\GQLQJIRUIRVIRUWDSRJVRPLQQJnUL IRVIRULQGHNV

)RVIRULQGHNV

)RVIRULQGHNVHQHUI¡UVWRJIUHPVWHWSUDNWLVNYHUN W¡\IRUGHVRPKDUDQVYDUIRUWLOWDNPRWIRVIRUWDS IUDMRUGEUXNVDUHDOHU'HQHULNNHHQPRGHOOVRPNDQ VLPXOHUHIRVIRUWDSIUDMRUGEUXNVDUHDOHU,IRVIRULQGHNV HUNXQQVNDSRPHQNHOWSURVHVVHUVRPI¡UHUWLOIRVIRU WDSNREOHWVDPPHQWLOHWYHUNW¡\VRPNDQEUXNHV WLOnUDQJHUHMRUGEUXNVDUHDOHULIRUKROGWLOULVLNRIRU IRVIRUWDS'HWWHJLUPXOLJKHWWLOnPnOUHWWHWLOWD NHQHPRWDUHDOHQHPHGVW¡UVWULVLNRIRUIRVIRUWDS 'HQQRUVNHIRVIRULQGHNVHQHUEDVHUWSnHQIRVIRULQ GHNVXWYLNOHWL86$7LOSDVQLQJHQWLOQRUVNHIRUKROG HUEDVHUWSnNXQQVNDSRPQRUVNHIRUKROGRJQRUVNH IRUV¡N%HFKPDQQ)RVIRULQGHNVHQHUVDWW VDPPHQDYVWHGHJQHIDVWHIDNWRUHUHURVMRQVULVLNR DYVWDQGWLOnSHQWYDQQULVLNRIRUÁRPJU¡IWLQJRJ MRUGDVIRVIRULQQKROGMRUGEUXNVDNWLYLWHWHUMRUGDUEHL GLQJRJJM¡GVOLQJRJODQGVNDSVWLOWDNEXIIHUVRQHURJ JUDVGHNWHYDQQYHLHU(QDYGHVWRUHIRUGHOHQHPHG IRVIRULQGHNVHQVDPPHQOLJQHWPHGDQGUHPRGHOOHU HUDWIRVIRULQGHNVHQHUEDVHUWSnRSSO\VQLQJHUVRP HUWLOJMHQJHOLJHIRUDOOHE¡QGHULJM¡GVHOSODQMRUG DQDO\VHEHYLVRJHURVMRQVNDUWSnLQWHUQHWW

7LOWDNVSODQOHJJLQJ

,WLOWDNVSODQOHJJLQJSnJnUGVQLYnNDQIRVIRULQGHNVHQ EUXNHVVRPKMHOSHPLGGHOWLOnYXUGHUHGHPHVWHIIHN WLYHWLOWDNHQHPRWIRVIRUWDS5HGXVHUWIRVIRUJM¡GVOLQJ UHGXVHUWMRUGDUEHLGLQJYHJHWDVMRQVVRQHURJJUDVGHN WHYDQQYHLHUHUWLOWDNVRPYLOUHGXVHUHIRVIRULQGHNVHQ LXOLNJUDGDYKHQJLJDYGHQDWXUJLWWHIRUKROGHQH9HG nEHUHJQHIRVIRULQGHNVIRUGHXOLNHGULIWVDOWHUQDWL YHQHInVHQLQGLNDVMRQSnKYLONHWLOWDNVRPHUPHVW HIIHNWLYH+YLVK¡\IRVIRULQGHNVVN\OGHVHWK¡\W3$/

QLYnLMRUGDYLOLPLGOHUWLGUHGXVHUWIRVIRUJM¡GVOLQJ Y UHHWODQJVLNWLJWLOWDN)RVIRUQLYnHWLMRUGDHUKHU EOLWWE\JGRSSRYHUPDQJHnURJWLOVYDUHQGHYLOGHWWD

(26)

‘JDDUG$)%LRIRUVN)2.86

PDQJHnUnUHGXVHUHQLYnHWWLOHWPLOM¡RSWLPDOWQLYn )RVIRULQGHNVHQHUEDVHUWSnWLOWDNNQ\WWHWWLOHQNHOW VNLIWHU(QGHOWLOWDNVRPNDQY UHDNWXHOOHIRUnUH GXVHUHULVLNRIRUIRVIRUDYUHQQLQJIUDMRUGVEUXNVDUHDOHU HULNNHWDWWPHGLIRVIRULQGHNVHQ'HWNDQHQWHQY UH IRUGLGHWHUYDQVNHOLJnYXUGHUHHIIHNWHQDYWLOWDNSn JHQHUHOOEDVLVHOOHUIRUGLWLOWDNHWLNNHHUNQ\WWHWWLO HQNHOWVNLIWHU)HNVHUK\GURWHNQLVNHWLOWDNNXPGDP PHURJIDQJGDPPHULNNHLQNOXGHUW

1RHQDUHDOHUYLONRPPHXWPHGHQK¡\IRVIRULQGHNV WLOWURVVIRUHQPLOM¡PHVVLJJRGGULIWIRUGLDUHDOHW IUDQDWXUHQVVLGHKDUHQK¡\ULVLNRIRUnWDSHIRVIRU

$QGUHDUHDOHUNDQInHQODYIRVIRULQGHNVXWHQJMHQ QRPI¡ULQJDYPLOM¡WLOWDN)RUnJLLQIRUPDVMRQRPGHQ QDWXUJLWWHULVLNRHQIRUnWDSHIRVIRUEHUHJQHUNDONXOD WRUHQRJVnHQVWHGVLQGHNV6WHGVLQGHNVHQEOLUEHUHJ QHWNXQXWLIUDGHVWHGVIDVWHIDNWRUHQHHURVMRQV ULVLNRYHGK¡VWSO¡\LQJÁRPULVLNRDYVWDQGWLOnSHQW YDQQJU¡IWLQJRJMRUGDV3$/WDOO-RUGDV3$/WDOOHU HWUHVXOWDWDYGULIWVSUDNVLVPHQIRUGLGHWWDUODQJWLG nHQGUH3$/WDOOHWHUGHWWDWWPHGLVWHGVLQGHNVHQ

$UHDOHUVRPNRPPHUXWPHGHQK¡\VWHGVLQGHNVHU GHVRPGHWHUYLNWLJVWnIRNXVHUHSnPHGKHQV\QWLO nUHGXVHUHIRVIRUWDSHQHIUDODQGEUXNHW6LGHQHQODY IRVIRULQGHNVLNNHNDQRSSQnVSnDOOHDUHDOHUSnJUXQQ DYVWHGJLWWHIDNWRUHUHUPnOHWnUHGXVHUHIRVIRULQGHN VHQLIRUKROGWLOVWHGVLQGHNVHQPHVWPXOLJ

)RVIRULQGHNVNDONXODWRU

)RUHQNHOWnEHUHJQHIRVIRULQGHNVHUGHWQnODJHW HQNDONXODWRUSnZHEÀJXUKWWSZHEJLVQR SLQGHNV.DONXODWRUHQJLUPXOLJKHWIRUUDVNRJHQNHO XWUHJQLQJDYIRVIRULQGHNVIRUHWVNLIWHRJIRUnSU¡YH

XWKYRUGDQGHQHQGUHVYHGLQQI¡ULQJDYXOLNHWLOWDN (QDYGHVW¡UVWHXWIRUGULQJHQHLIRUELQGHOVHPHG XWYLNOLQJDYHQIRVIRULQGHNVHUnYHNWHGHXOLNHIDN WRUHQHLIRVIRULQGHNVHQVOLNDWGHQJLUHWULNWLJELOGH DYKYLONHVNLIWHULQQHQIRUHWQHGE¡UIHOWVRPKDUVW¡UVW ULVLNRIRUIRVIRUWDS3URVHVVHQHVRPI¡UHUWLOWLOI¡UVOHU DYIRVIRUWLOYDVVGUDJHQHHUPDQJHRJNRPSOLVHUWH )RVIRULQGHNVHQVOLNGHQQnIRUHOLJJHUJLUGHUIRUQ¡G YHQGLJYLVLNNHHWULNWLJELOGHDYULVLNRHQIRUIRVIRUWDS LDOOHVLWXDVMRQHU9L¡QVNHUnXWYLNOHYHUNW¡\HWHWWHU KYHUWVRPYLInUPHUNXQQVNDSRJHUIDULQJYHGEUXN DYLQGHNVHQ9LKnSHUGHUIRUDWGHUHVRPQnSU¡YHU NDONXODWRUHQJLUWLOEDNHPHOGLQJHUKYLVGHUHRSSOHYHU DWGHQJLUXULPHOLJHUHVXOWDWHULQRHQWLOIHOOHU3n EDVLVDYWLOEDNHPHOGLQJHUNDQYLSU¡YHnIRUEHGUH IRVIRULQGHNVHQ

.RQNOXVMRQ

)RVIRULQGHNVHUHWYHUNW¡\IRUn¡NHNRVWQDGVHIIHNWL YLWHWHQLWLOWDNHQHPRWIRVIRUWDSIUDMRUGEUXNVDUHD OHU)RUKYHUWVNLIWHUHSUHVHQWHUHUIRVIRULQGHNVHQHQ VDPOHWYXUGHULQJDYIDNWRUHQHVRPKDUEHW\GQLQJIRU IRVIRUWDSHW'HQNDQY UHHWQ\WWLJYHUNW¡\IRUn¡NH RSSPHUNVRPKHWHQSnGHIDNWRUHQHVRPKDUVW¡UVW EHW\GQLQJIRUIRVIRUWDSHWIUDGHHQNHOWHVNLIWHQH'HW HUHWPnOnXWYLNOHIRVIRULQGHNVHQHWWHUKYHUWVRPYL InUPHUNXQQVNDSRJHUIDULQJYHGEUXNDYLQGHNVHQ

5HIHUDQVHU

%HFKPDQQ0(7KHSKRVSKRUXVLQGH[WRROIRUDV VHVVLQJSKRVSKRUXVWUDQVIHUIURPDJULFXOWXUDODUHDV LQ1RUZD\'UVFLHQWLDUXPWKHVLV1RUZHJLDQ 8QLYHUVLW\RI/LIH6FLHQFHVcV1RUZD\

)LJXU.DONXODWRUIRUEHUHJQLQJDYIRVIRU LQGHNVVRPÀQQHVSnKWWSZHEJLVQR SLQGHNV

-RUG

Referanser

RELATERTE DOKUMENTER

slik at det er mindre opptak av glyfosat. Antall rot- og stubbeskudd økte på alle tre feltene i løpet av prosjektperioden. Men det var minst økning i de rutene som

Omlegging til økologisk drift ved Tingvoll gard startet etter etableringen av Norsk senter for Økologisk landbruk (NORSØK) i 1986.. Jorda ble lagt om skifte for skifte, og i

Forståelse av hydrologiske prosesser er viktig også for å kunne foreta en riktig vurdering av effekter av klima- endringer på avrenningen og næringsstofftap, særlig

Etter er rekke milde vintre og med utsikt til framtidige klimaendringer var det naturlig å spørre seg om også fotballklubber i andre landsdeler kunne spare penger og

For å fange opp og håndtere de utfordringene dagens økonomi står overfor er det nødvendig å erstatte atomiserte konkurransemarkeder med holistiske sam- arbeidsorganer

F.eks. verdi av dyrka mark som grunnlag for produk- sjon av råvarer til matindustrien kan anslås ganske greit, verdi som ferdig regulert byggegrunn for en privatbolig,

Resultater fra sorter er ferdig prøvd i 2009 og råd om anbefaling for sortsgodkjenning er presentert i egen rapport, Bioforsk Rapport Vol.5 (32) 2010... Opplysninger

Oslo Døveforenings hjelpefond ble opprettet 14.mars 1991. Hjelpefondets formål er å dekke underskudd ved driften av Oslo Døveforening og feriehjemmet Skaug. Videre kan midler

[r]

Området rundt Herresbekken er preget av flere menneskelige inngrep. Som det fremgår av figur 1.3 under, går det en bilveg over nedre del av bekken, like over utløpet i Logna. Langs

selvmordsforsøk. Man vil søke å klarlegge sammenhengene mellom hormonelle faktorer, psykisk lidelse, belastende livshendelser og utvikling av risiko for suicidal og

stort vassdrag med variert fall og eksposisjon. Foldsjøen har vha. Foldsjødammen vært regulert i lang tid. Storfossen lokalisert ca. 4,1 km nedstrøms dammen er med sine 40 m

Skogvatnet vindkraftverk Stor/middels Middels negativ Middels negativ (--) Dersom reinsdyra adapteres (tilpasser seg) delvis til vindturbinene og området i stor grad blir

I tillegg til det ovenstående er det også nødvendig å se nærmere på denne formuleringen fra reglementet: &#34;Pa stigende vannstand manovreres slik at,flomluken er helt apen senest

Departementet vil i samarbeid med organisa- sjonane i arbeidslivet arrangere ein konferanse i 2010. Konferansen skal bidra til å fremme eit meir familievennleg arbeidsliv mellom

The samples were taken from 4 - 6 different depths with a CTD/rosette sampler at the HAUSGARTEN stations and at one station (72°10.15 N, 14°37.84 E) 10 nautical miles outside of

central HAUSGARTEN position (HG-IV, Fig. Seasonally resolved trap samples were obtained from ~80 m below sea surface, and 150 m above the seafloor. Due to a technical malfunction, a

The experiments were perforrned mainly by application of soman as a test substance, but different nerve agents (tabun, sarin and soman), mustard gas and the tear gas CS were used

Grensemål ved revisjon e r mål som skal holde s for rruteri ell som går fra verk sted etter revisjon.. Grensemål i driften er største

La oss (ikke helt realistisk) anta at luft strømmer laminært rundt metallkula, og at luftmotstanden (friksjonskraften) kan skrives p˚ a formen f = − bv, der v er kulas hastighet, og b

Østraat på Sviland i Rogaland i perioden 25.02-06.09 2010 har ikke avdekket overskridelser av verken retningslinje for støvfall eller grenseverdi for svevestøv ved

Blant annet var boligforskningen ved NIBR representert med flere papers på den årlige konferansen i European Network for Housing Research (ENHR) i 2010. Internasjonal deltakelse

Han var også leder av Spesialitetsforeningen for ortopedi og president i Nordisk ortopedisk forening 1984–86, hvor han ble utnevnt til Æresmedlem i 2010. Benum ble pensjonist i