• No results found

4. DESENVOLUPAMENT DE LA PROPOSTA

4.8 RELACIÓ AMB ALTRES MÒDULS

4.9.1 OPCIÓ 2

a) EVOLUCIÓ SECTORS ECONÒMICS A L’ILLA MENORCA.

La primera fitxa que es proposa servirà per treballar i analitzar les dades de l’evolució de cada sector productiu amb relació a la distribució per sectors de la població activa, per fer aquest estudi s’utilitzaran com a recursos l’Enciclopèdia de Menorca i les pàgines web recomanades.

DADES (%) SECTOR

PRIMARI

SECTOR SECUNDARI

SECTOR TERCIARI ENCICLOPÈDIA MENORCA

42 ACTUALS

CONCLUSIONS

b) ELEGIR UN PRODUCTE ALIMENTARI

Per la propera tasca el grup es dividirà en subgrups, de 3 o 4 alumnes. Tots elaboraran la primera part de la fitxa de manera conjunta amb l’ajuda del professor. Després, per poder dur a terme la segona part de la fitxa, cada grup escollirà un dels productes alimentaris que s’utilitzen com a primera matèria actualment, per a fer-ho consultaran l’Enciclopèdia de Menorca així com pàgines webs proposades.

L’entrevista als productors, també es prepararà de manera conjunta, tot i que cada grup serà l’encarregat d’entrevistar al productor del “seu” producte escollit.

Tots els alumnes assistiran a totes les entrevistes i els productors podran ser visitats als seus llocs de treball perquè els alumnes puguin experimentar en primera persona com es treballa en aquest sector productiu.

SECTOR PRIMARI. CONEGUEM A UN AGRICULTOR, RAMADER, PESCADOR

PRODUCTES TRADICIONALS QUE S’HAN PERDUT PRODUCTES

TRADICIONALS QUE PERDUREN NOUS PRODUCTES

43

PRODUCTE PRODUCTOR

PREGUNTES RESPOSTES

CANVIS DES QUE VA COMENÇAR?

QUÈ PENSA DEL TURISME?

…....?

CONCLUSIONS:

VISITA/ENTREVISTA

Ja hem vist com el camp de Menorca i concretament els productes alimentaris considerats primeres matèries, són la font d’on extreure l’essència de la nostra terra per transformar-la amb el segell de la nostra identitat, la qualitat dels productes menorquins i la cura amb la qual es conreen són la clau que assegura l’èxit del producte final.

Hem observat com l’economia del primer sector ha anat perdent força al llarg dels anys tot i que darrerament van sorgint noves tendències i necessitats que hem de veure com un progrés positiu pel sector.

En aquest sentit, es vol donar a conèixer, als alumnes, que seran els futurs professionals que transformaran els productes alimentaris de la nostra terra, d’on surten les primeres matèries, com i d’on neixen aquests productes i com tenir-ne cura fins a arribar a convertir-se en unes primeres matèries de qualitat.

44 c) ELEGIR UNA EMPRESA TRANSFORMADORA DEL PRODUCTE

ALIMENTARI ESCOLLIT

Els alumnes treballaran la fitxa en el mateix sentit que l’anterior, en aquest cas cada grup haurà d’escollir una empresa transformadora del producte que hagin escollit, s’intentarà visitar les indústries de transformació perquè els alumnes puguin conèixer com es treballa cada primera matèria.

SECTOR SECUNDARI. CONEGUEM A UNA INDÚSTRIA AGRO-ALIMENTARIA DE MENORCA

PROCEDIMENTS TRADICIONALS QUE S’HAN PERDUT PROCEDIMENTS TRADICIONALS QUE PERDUREN

NOUS PROCEDIMENTS

PRODUCTE INDÚSTRIA

PREGUNTES RESPOSTES

CANVIS DES QUE VA COMENÇAR?

QUÈ PENSA DEL

TURISME?

…....?

CONCLUSIONS:

45 VISITA/ENTREVISTA

Hi ha molts de productes alimentaris que abans del seu consum necessiten un procés de transformació més o manco elaborat. Aquest procés de transformació precisa de professionals, de maquinària o infraestructures adequades que garanteixin la qualitat del producte transformat.

Ara estem en un procés d’industrialització que no té per què ser mecanitzat, hi haurà productes que necessitaran processos senzills i fins i tot manuals o tradicionals, mentre que d’altres requeriran més controls, més temps i més infraestructures per dur-se a terme.

En aquest cas de l’Enciclopèdia de Menorca es podran veure exemples de les principals indústries agroalimentàries menorquines, algunes d’elles malauradament ja no existeixen però sí que formen part de la nostra història.

d) TRANSFORMAR ELS PRODUCTES ESTUDIATS EN PRODUCTES TURÍSTICS.

Si fins ara els alumnes havien estat espectadors actius, ara hauran de posar-se en la pell d’un empresari, cuiner o restaurador innovador que haurà d’assumir els següents reptes:

-Conèixer al client: Abans de començar a treballar en qualsevol direcció és necessari conèixer al nostre client, encara que l’origen de la clientela pugui ser local o resident a Menorca, hem de tenir en compte la forta dependència de la nostra economia cap al sector turístic i l’impuls que es vol donar a la gastronomia com a producte turístic, per tant haurem de basar la nostra anàlisi en la demanda no resident. Així, s’haurà d’estudiar el perfil del turista que ens visita i potencial client pel que fa a: nacionalitat, edat, cultura, preferències,

46 gustos, motivacions i tot allò que ens pugui servir per oferir-li un producte que cobreixi les seves necessitats i expectatives.

Serà també interessant comparar com era el turista que ens visitava al començament del turisme a Menorca, podrem veure l’evolució d’aquest sector i quina força ha agafat amb relació als demés sectors productius. Utilitzarem les dades de l’Enciclopèdia de Menorca per fer aquesta comparativa.

-Que podem oferir-li?: Cada alumne, tenint en compte l’estudi que haurà fet del punt anterior, haurà de pensar i elaborar tres plats que contenguin el producte escollit des de l’inici del projecte. Per dur a terme aquesta part es treballarà conjuntament amb els docents dels mòduls pràctics del cicle formatiu, ja que la part d’elaboració de plats no entre dins aquest mòdul professional, però es veu interessat poder acabar el cercle posant en pràctica cada un dels apartats del projecte.

Per completar l’experiència també es tindrà la visita d’algun dels cuiners més coneguts que treballen a Menorca, que farà de jurat, i valorarà els plats elaborats per cada un dels diferents grups, tipus “Master Chef” proposant millores i destacant les qualitats de cada plat. L’objectiu és que pugui aconsellar als alumnes de com tractar els ingredients i que els alumnes puguin aprendre de l’experiència de professionals del sector.

Abans de començar la pròxima fitxa s’hauran de recollir les dades del perfil del turisme de l’Enciclopèdia de Menorca i pàgines web recomanades.

SECTOR TERCIARI. TURISME CUINERS: DEL CAMP A LA TAULA

CARACTERÍSTIQUES TURISTES TURISME

47 ENCICLOPÈDIA

MENORCA

ACTUAL

NACIONALITAT EDAT

CULTURA GUSTOS MOTIVACIONS DESPESA DIÀRIA

OFERTA GASTRONOMICA QUE LI AGRADA

CONCLUSIONS PERFIL DEL TURISTA

PRODUCTE ESCOLLIT RECEPTE

OPINIÓ DEL CUINER I VALORACIÓ

e) COM DONEM A CONÈIXER EL NOSTRE PRODUCTE GASTRONÒMIC En aquest moment entraríem dins la part més comercial de com vendre el nostre producte gastronòmic com a restaurant. Ja coneixem el nostre client i els seus gustos i costums, tenim un producte (en aquest cas és un plat elaborat amb un producte principal, elegit per cada grup de treball) que s’ha elaborat pensant amb el tipus de client i ara ens mancaria la darrera pota que seria com arribem al client.

48 Haurem de tenir en compte el tipus de restaurant, com dissenyem les cartes i menús, quina publicitat fem, com ens promocionem, quins preus posem, valoració dels resultats i satisfacció del client, etc.

Aquesta part del projecte serà més teòrica, els alumnes hauran de cercar exemples de restaurants que promocionin el producte local i estudiar quin tipus de publicitat duen a terme, com es dirigeixen al client, fer un estudi de recerca a les xarxes socials, revistes i premsa escrita per visualitzar com es promocionen. Si tenen suport d’algun organisme o administració, si estan organitzats en algun tipus d’associació, si formen part d’alguna iniciativa privada o pública, etc.

Després d’observar i analitzar diverses maneres de promoció de diferents restaurants s’escolliran dos exemples i s’elaborarà una proposta per un nou establiment.

RESTAURANT ESCOLLIT QUÈ M’HA AGRADAT DE LA PROMOCIÓ?

CARACTERISTIQUES DE LA MEVA CAMPANYA DE PROMOCIÓ

TARGET

ELEMENTS DIFERENCIADORS

OBJECTIUS

….

f) INICIATIVES PÚBLIQUES I PRIVADES DE PROMOCIÓ DEL PRODUCTE GASTRONÒMIC.

El professor donarà una relació de propostes públiques i privades sobre la promoció del producte gastronòmic a Menorca, els alumnes hauran de cercar

49 informació sobre aquestes iniciatives amb l’objectiu de què, com a futurs professionals, les puguin conèixer i se’n puguin beneficiar.

INICIATIVA EN QUÈ CONSISTEIX?

COM A PROPIETARI D’UN RESTAURANT

COM EM POT BENEFICIAR?

Regió europea gastronòmica Segell reserva biosfera

...

5. CONCLUSIÓ

En aquest treball de final de màster s’han volgut posar en valor tots els sectors productius econòmics que han tingut protagonisme al llarg de la història de Menorca, agafant de referència l’Enciclopèdia de Menorca i ubicant la proposta o projecte educatiu dins l’àmbit dels Cicles formatius de la branca d’Hoteleria i Turisme, que és la meva especialitat.

Ha estat un treball que s’ha volgut enfocar des de la part turística, tenint en compte la importància de la gastronomia com a producte turístic però sense oblidar i donar protagonisme al sector primari i secundari com a parts fonamentals de tot el procés.

Amb aquest treball es pretén transmetre als alumnes la importància del consum de producte local, del suport a la indústria menorquina i de la promoció de la nostra gastronomia cap a un turista compromès amb els valors del turisme sostenible.

50 També s’ha volgut fer una anàlisi del que està passant a Menorca actualment amb relació a la promoció del producte gastronòmic amb la voluntat d’il·lusionar als alumnes a treure el millor de si mateixos utilitzant els nostres productes que són la mostra marca d’autenticitat.

6. BIBLIOGRAFIA

https://www.hosteltur.com/133501_menorca-ya-es-la-region-europea-de-la-gastronomia-2022.html

http://www.gastronomiamenorquina.com/que-feim/

http://agroxerxa.menorca.es/Contingut.aspx?idpub=9353

https://www.unwto.org/es/press-release/2018-06-04/foro-mundial-de-turismo-gastronomico-de-la-omt-aprovechar-el-poder-de-la-te

https://www.arabalears.cat/societat/final-agricultura_0_2328367257.html http://www.biosferamenorca.org/documents/documents/3274doc2.pdf https://www.menorca.info/menorca/local/2019/04/20/654823/agricultura-ecologica-gana-600-hectareas-llega-record-historico.html

http://www.cbpae.org/files/EAE_2019.pdf https://igcat.org/es/

http://cime.es/Contingut.aspx?IDIOMA=2&idpub=30158